Cynorthwyydd Cymwysterau

Trosolwg

Ni waeth pa dîm bynnag y bydd y Cynorthwywyr Cymwysterau yn gweithio ynddo, prif ddiben y rôl yw cefnogi rheolwyr a swyddogion i sicrhau bod cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru yn...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Cyflog: £23,625 - £27,400

Dyddiad Cau: 18/10/2018 (244 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Cymwysterau Cymru Q2, Parc Imperial Casnewydd, Casnewydd, Cymru NP10 8AR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwyydd Cymwysterau

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Lleoliad: Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR

Contract: Parhaol, llawn-amser. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan-amser a rhannu swydd, yn y cyfweliad.

Cyflog a Buddiannau: Band 2 – £23,625 – £27,400 y flwyddyn

Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Oriau gwaith: 37

Adran:
Caiff y rôl hon ei phenodi i'r tîm Datblygu a Chomisiynu i ddechrau, ond gallai gael ei dosbarthu i unrhyw un o'r timau canlynol:
- Cydnabod a Chymeradwyo
- Monitro a Chydymffurfio
- Cymwysterau Galwedigaethol
- Cymwysterau Cyffredinol

Mae gennym un swydd wag ar hyn o bryd, ond byddwn yn ceisio creu rhestr wrth gefn ar gyfer cyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer y 6–12 mis nesaf

Yn atebol i: Rheolwr neu Swyddog Cymwysterau

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 18 Hydref 2018 – hanner dydd

Cyswllt: Dan Tromans – dan.tromans@qualificationswales.org 01633 373219
recriwtio@qualficationswales.org

Sefydlwyd Cymwysterau Cymru yn 2015 fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau nad ydynt yn raddau a'r system gymwysterau yng Nghymru. Rydym yn gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system gymwysterau yn effeithiol o ran diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac ennyn hyder y cyhoedd yn y rhain. Rydym yn gorff cyhoeddus a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac rydym yn atebol am ein gwaith i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae ein strwythur sefydliadol yn seiliedig ar dair Cyfarwyddiaeth (Rheoleiddio, Polisi ac Ymchwil a Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol) - mae gennym hefyd dimau sy'n gwneud gwaith trawsbynciol mewn perthynas â chymwysterau cyffredinol a galwedigaethol.

Diben y swydd
Ni waeth pa dîm bynnag y bydd y Cynorthwywyr Cymwysterau yn gweithio ynddo, prif ddiben y rôl yw cefnogi rheolwyr a swyddogion i sicrhau bod cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru yn effeithiol o ran diwallu anghenion dysgwyr - ac atgyfnerthu'r gwaith o ennyn hyder y cyhoedd yn y ddau faes hyn. Bydd cyfrifoldebau penodol y swydd yn amrywio yn dibynnu ar ba dîm y lleolir deiliad y swydd ynddo, ond bydd bob amser yn cynnwys:

- darparu cymorth rheoli prosiect i reolwyr a swyddogion drwy sefydlu a gweithredu amserlenni tasgau a rheoli gweithrediadau cadarn;
- adolygu tystiolaeth yn erbyn meini prawf syml i helpu i wneud penderfyniadau;
- gweinyddu trefniadau cytundebol â chyflenwyr arbenigol a chontractwyr eraill;
- cefnogi gweithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol, megis hwyluso ar y cyd neu baratoi cyflwyniadau neu gynnal cyfweliadau strwythuredig i sgript a baratowyd ymlaen llaw;
- cadw cofnodion cywir;
- darparu gwasanaethau ysgrifenyddiaeth ar gyfer cyfarfodydd mewnol ac allanol

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*