Cynorthwyydd y Ganolfan Wasanaeth (dros dro) x 3

Trosolwg

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant i amaethwyr dros Gymru-gyfan.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £17,020 - £18,388

Dyddiad Cau: 24/01/2019 (180 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Bethan Arch

Ffôn: 01970 636289

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Nod y Rôl

I gefnogi Cydlynwyr y Ganolfan Wasanaeth er mwyn sicrhau bod yr holl ymholiadau’n cael eu cyfeirio at yr aelod tîm priodol yn brydlon a bod y data’n cael ei fewnbynnu’n gywir i’r BAS/BOSS/CMS.

Prif Gyfrifoldebau

• Derbyn a delio gydag ymholiadau ffôn yn effeithiol
• Delio gydag ymholiadau gan gwsmeriaid a chydlynwyr naill ai ar e-bost, yn y post neu dros y ffôn
• Cyfeirio’r holl ymholiadau at yr aelodau tîm perthnasol lle bo’n briodol
• Cadw cofnod o ymholiadau gan gynnwys manylion yr aelod o’r tîm y cyfeirir cleientiaid ato/ati
• Mewnbynnu data i’r BAS/CMS/BOSS
• Gofalu am proffeiliau cwsmeriaid a sicrhau eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau Llywodraeth Cymru a Diogelu Data
• Gwneud gweithgareddau dilynol pan fo’r gofyn i sicrhau bod holl fanylion angenrheidiol y cwsmeriaid yn cael eu mewnbynnu i’r system
• Sicrhau caniatâd ysgrifenedig gan gwsmeriaid os nad yw hyn wedi ei gyflwyno’n barod
• Delio gyda cheisiadau’r Gwasanaeth Sgiliau a’r Gwasanaeth Cynghori a chwblhau’r gwiriad
• Cyhoeddi cymeradwyaeth i’r cwsmeriaid sy’n defnyddio’r Gwasanaethau Cynghori a’r Gwasanaeth Sgiliau
• Hysbysu Cynghorwyr a Swyddogion Datblygu am gymeradwyo gwasanaethau i gwsmeriaid
• Cefnogi Cydlynwyr y Ganolfan Wasanaeth i goladu’r holl dystiolaeth ar gyfer gweithgareddau’r Gwasanaethau Cynghori a’r Gwasanaeth Sgiliau i bob cwsmer
• Cynrychioli Cyswllt Ffermio mewn digwyddiadau o bryd i’w gilydd yn ôl y galw
• Cefnogi timau perthnasol Cyswllt Ffermio gyda gwaith gweinyddol cyffredinol
• Galluogi integreiddiad ar draws holl agweddau’r Rhaglen Cyswllt Ffermio drwy hybu’r holl weithgareddau a digwyddiadau Cyswllt Ffermio lle bynnag y bo’n bosibl

Arall
• Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd at o leiaf NVQ lefel 3 neu lefel gyfatebol, a/neu brofiad gwaith dangosadwy mewn maes perthnasol
• Sgiliau rhyngbersonol a gweinyddol cyffredinol gwych
• Sgiliau technoleg gwybodaeth rhagorol gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol yn llafar ac yn ysgrifenedig
• Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data i gydymffurfio â deddfau diogelu data perthnasol
• Sgiliau gwych o ran trefnu, cydgysylltu a rheoli amser
• Sgiliau ysgrifennu dwyieithog cywir
• Sgiliau gwasanaeth cwsmer da
• Dealltwriaeth dda neu brofiad o’r sector amaethyddol/gwledig
• Bod yn flaengar a brwdfrydig am waith yr Adran Wledig
• Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol
• Gallu gweithio ar eich pen eich hun yn ogystal ag o fewn tîm

Manteisiol

• Profiad o weithio gyda System Cyfrifon Busnes Llywodraeth Cymru a/neu gronfa ddata/system rheoli cleientiaid
• Gwybodaeth am raglen Cyswllt Ffermio

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Bethan Arch ar 01970 636289.

Cyfweliadau

Bwriedir gynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar 31 Ionawr 2019.

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10 yb, dydd Iau, 24 Ionawr 2019

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)