Cynorthwyydd y Gwasanaeth Cynghori (dros dro)

Trosolwg

Cyfle gwych i ymuno â thîm Cyswllt Ffermio i gefnogi Swyddogion y Gwasanaeth Cynghori i ddarparu gwasanaeth ardderchog

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £17,534 - £18,944

Dyddiad Cau: 22/01/2021 (2 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Aberystwyth, Bangor neu Llanelwy

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Lee Price

Ffôn: 07985 379 913

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Manyleb Swydd

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd y Gwasanaeth Cynghori (dros dro)
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Adran: Gwledig
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor neu Llanelwy
Rheolwr Atebol: Rheolwr Gwasanaethau
Graddfa: 2
Cyflog: £17,534 - £18,944
Cytundeb: Llawn amser. Cyfnod mamolaeth
Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Nod y Rôl

Cefnogi Swyddogion y Gwasanaeth Cynghori er mwyn darparu gwasanaeth cwsmer ardderchog gan sicrhau bod yr holl ymholiadau’n cael eu cyfeirio at yr aelod tîm priodol yn brydlon a bod y data’n cael ei fewnbynnu’n gywir i system gyfrifiadurol y prosiect.

Prif Gyfrifoldebau

• Darparu gwasanaeth cwsmer ardderchog i gwsmeriaid allanol a thîm mewnol Cyswllt Ffermio, gan ymateb i ymholiadau yn llawn gwybodaeth, yn gywir ac yn amserol
• Dilyn prosesau a chanllawiau’r Gwasanaeth Cynghori yn ddiwyd wrth dderbyn ymholiadau
• Sicrhau fod aelodau tîm perthnasol yn derbyn ymholiadau lle’n briodol, gan gadw cofnod llawn a chyfredol o bob gweithred
• Mewnbynnu data i system gyfrifiadurol y prosiect yn gywir
• Cyflawni gwaith gweinyddol cyffredinol i safon uchel, gan gynnwys cefnogi timau perthnasol eraill Cyswllt Ffermio yn ôl y galw
• Gofalu am a diweddaru proffiliau cwsmer, gan ofalu eu bod yn gynhwysfawr, cyfredol a chywir ac yn cydymffurfio â rheoliadau Llywodraeth Cymru a Diogelu Data
• Delio gyda cheisiadau’r Gwasanaeth Cynghori a chwblhau’r gwiriadau angenrheidiol, yn unol â’r canllawiau
• Sicrhau fod y cwsmeriaid, Cynghorwyr a Swyddogion Datblygu yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â chymeradwyaeth gwasanaethau i’r cwsmeriaid yn amserol
• Cefnogi Swyddogion y Gwasanaeth Cynghori i goladu’r holl dystiolaeth ar gyfer gweithgareddau’r Gwasanaethau Cynghori bob cwsmer
• Tynnu sylw Swyddog y Gwasanaeth Cynghori at unrhyw broblemau posib fel y bo'n briodol, a chyn gynted ag y bo modd
• Cynrychioli Cyswllt Ffermio mewn digwyddiadau o bryd i’w gilydd
• Galluogi integreiddiad ar draws holl agweddau’r Rhaglen Cyswllt Ffermio drwy hybu’r holl weithgareddau a digwyddiadau Cyswllt Ffermio lle bynnag y bo’n bosibl

Arall
• Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill a chynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd at o leiaf NVQ lefel 3 neu lefel gyfatebol, a/neu brofiad gwaith dangosadwy mewn maes perthnasol
• Sgiliau rhyngbersonol a gweinyddol cyffredinol gwych
• Sgiliau technoleg gwybodaeth ragorol gan gynnwys pecynnau Microsoft Office, cronfeydd data, yr e-bost a’r rhyngrwyd
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol yn llafar ac yn ysgrifenedig
• Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data i gydymffurfio â deddfau diogelu data perthnasol
• Sgiliau trefnu, cydgysylltu a rheoli amser da
• Sgiliau gwasanaeth cwsmer rhagorol
• Bod yn flaengar a brwdfrydig am waith yr Adran Wledig
• Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol
• Gallu gweithio’n annibynnol yn ogystal ag o fewn tîm

Manteisiol

• Profiad o weithio gyda System Cyfrifon Busnes Llywodraeth Cymru a/neu gronfa ddata/system rheoli cleientiaid
• Dealltwriaeth dda neu brofiad o’r sector amaethyddol/gwledig
• Gwybodaeth am raglen Cyswllt Ffermio

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Lee Price ar 07985 379 913

Cyfweliadau

Bwriedir cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn rhithiol ar 27 Ionawr 2021. Os nad yw’r dyddiad yn gyfleus, plis nodwch ar eich ffurflen gais.


Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10.00yb, dydd Gwener, 22 Ionawr 2021.


Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)