Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Trosolwg

Mae cyfle ar gael i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Cyflog: £19,171 - £21,166

Dyddiad Cau: 22/05/2019 (94 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Tŷ Willcox Dunleavy Drive Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF11 0BA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid (Cymraeg yn hanfodol)
RS50024031
Categori Swydd: Gwasanaethau Cwsmeriaid
Math o Gontract: Dros Dro
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Adnoddau
Graddfa:Gradd 4
Cyflog: £19,171 - £21,166

Mae cyfle ar gael i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.

Mae’r Ganolfan Gyswllt uchel ei pharch hon, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn rhoi gwybodaeth am amrywiaeth o wasanaethau’r Cyngor i drigolion Caerdydd ac i ddefnyddwyr gwasanaeth eraill. Os ydych yn frwd dros sicrhau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a bod gennych agwedd gadarnhaol, dyma gyfle gyrfaol i chi.

Mae angen Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid ar y tîm. Bydd angen i chi ymrwymo i ddeall, cefnogi a chynghori pob math o gwsmeriaid sy’n gwneud ymholiadau ynghylch holl wasanaethau’r Cyngor drwy nifer o wahanol ffyrdd (gan gynnwys dros y ffôn, dros y we, dros e-bost, negeseuon llais a negeseuon testun). Mae’n debygol y bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu gweithio’n dda mewn tîm ac yn gwybod sut i fanteisio i’r eithaf ar dechnoleg gwybodaeth mewn amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. Mae’r gallu i ddadansoddi amgylchiadau cwsmeriaid, a chydymdeimlo â nhw ac i roi cyngor manwl gywir ac ystyrlon i gwsmeriaid ac aelodau eraill o’r tîm yn rhan bwysig o’r swydd.

Mae’r Ganolfan Gyswllt yn ateb galwadau rhwng 8.30am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac mae patrwm shifftiau priodol ar waith. Fodd bynnag, gallai’r oriau gwaith hyn newid.

Darperir hyfforddiant llawn ac nid oes angen profiad blaenorol o weithio mewn canolfan alwadau/gyswllt.

Mae manylion llawn pob swydd ar gael yn y Disgrifiad Swydd a’r Fanyleb Person.

Gallwch gwblhau’r cais ar-lein. Ewch i www.caerdydd.gov.uk/swyddi i wneud hynny.

Fel arall, gallwch ofyn am becyn cais drwy gysylltu â Cysylltu â Chaerdydd ar 2087 2088.

Swydd dros dro yw hon i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth tan 8 Mai 2019 neu nes bydd deiliad y swydd yn dychwelyd i’r gwaith.

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y Cyfarwyddwr/Dirprwy Gyfarwyddwr/Prif Swyddog perthnasol neu uwch swyddog arall a enwebwyd, nad ydynt ar raddfa is na RhG2, neu’r Pennaeth/Corff Llywodraethu yn achos staff ysgolion, sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau.

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg hyd at Lefel 4 - Uwch.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau sy’n cael eu derbyn yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel sefydliad mawr yn y sector cyhoeddus, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a sicrhau bod ein gweithlu yn rhoi adlewyrchiad gwell o’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Gan hynny, er nad yw’n ofynnol er mwyn ymgeisio, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion sydd wedi’u tangynrychioli:
dan 25 oed
nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant
o’n cymunedau lleol, gan gynnwys y rheini o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd yn arbennig
sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*