Cysylltwr Cymunedol

Trosolwg

Pwrpas y Swydd: Bod yn brif gyswllt rhwng y Tîm Ardal Integredig â’r cymunedau lleol yn ardal Eifionydd er mwyn adnabod, codi ymwybyddiaeth ac yn gyswllt ar gyfer gweithgareddau ac adnoddau cefnog

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £23,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 16/08/2019 (6 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Tremadog Tremadog, Gwynedd, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Karen Worth

Ffôn: 0300 111 2122

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pwrpas y Swydd:

• Bod yn brif gyswllt rhwng y Tîm Ardal Integredig â’r cymunedau lleol yn ardal Eifionydd er mwyn adnabod, codi ymwybyddiaeth ac yn gyswllt ar gyfer gweithgareddau ac adnoddau cefnogol sydd ar gael i ddinasyddion yn y cymunedau lleol.

• Mae’r swydd hon yn rhan o gynllun peilot a bydd angen ystyried y rôl fel un sy’n datblygu. Mae posibilrwydd y bydd rhai elfennau o’r swydd yn derbyn blaenoriaeth wrth i ddeilydd y swydd ddechrau ymateb i’r angen mewn ardal leol neu wrth fod yn ystyried sgiliau ac arbenigedd o fewn y Tîm Integredig Cymunedol.

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL:

1. Arwain ar y gwaith o fapio’r gweithgareddau ac adnoddau cefnogol/ataliol sydd ar gael yn y gymuned leol gan grwpiau cymunedol, y trydydd sector, y Cyngor a’r Bwrdd Iechyd fel bod gennym ‘Gyfeiriadur Lleol’ ar gyfer ardal Eifionydd.

2. Codi ymwybyddiaeth a chynnig gwybodaeth a chyngor i bobl am weithgareddau ac adnoddau cefnogol/ataliol sydd ar gael yn y gymuned leol gan grwpiau cymunedol, y trydydd sector, y Cyngor a’r Bwrdd Iechyd er mwyn galluogi’r unigolyn i gyflawni’r hyn sydd yn bwysig iddynt. Rhagwelir y bydd angen gweithredu fel cydlynydd ac arbenigwr ar gyfer y gefnogaeth sydd ar gael yng nghymuned yr unigolyn (wyneb yn wyneb, dros y ffon, trwy e-bost a thrwy gynnal syrjeris allan yn y gymuned).

3. Delio ag ymholiadau a chyfeiriadau gan ddinasyddion, eu gofalwyr a’u teuluoedd neu swyddogion proffesiynol eraill er mwyn sicrhau gwasanaeth effeithiol.

4. Cydweithio’n gadarnhaol gydag aelodau eraill o Dim Integredig Cymunedol Eifionydd er mwyn darparu’r gwasanaeth mwyaf effeithiol er lles dinasyddion lleol.

5. Darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i bobl fedru cwrdd â’u hamcanion personol (wyneb yn wyneb, dros y ffon a thrwy e-bost).

6. Wrth ddelio ag ymholiadau a chyfeiriadau, ar y cyd â’r unigolyn, adnabod eu cryfderau unigol a’u helpu i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt hwy trwy gymryd perchnogaeth o’r achos a thynnu cefnogaeth i mewn fel sydd angen.

7. Annog a chefnogi cymunedau lleol i fod yn datblygu cynlluniau arloesol a chynaliadwy ‘No Cost / Low Cost’, a hynny heb adnoddau ychwanegol, yn seiliedig ar gryfderau a galluoedd lleol i ddiwallu anghenion lleol sydd ddim yn cael eu cwrdd ar hyn o bryd.

8. Hwyluso cydweithio rhwng mudiadau trydydd sector a grwpiau lleol eraill er mwyn cwrdd ag anghenion y boblogaeth leol ac ymateb i ddiffyg gwasanaeth neu fylchau sydd yn rhwystro’r unigolion rhag cyflawni’r hyn sydd yn bwysig iddynt.

9. Sicrhau fod ansawdd y wybodaeth a ddarperir yn ddigonol fel y gellir ei brosesu, ei fonitro a’i adolygu.

10. Cydweithio gyda’r Rheolwr Datblygu, Age Cymru Gwynedd a Môn, a Chysylltwyr Cymunedol eraill er mwyn adnabod canlyniadau allweddol, rhannu profiadau a dysgu gwersi fel rhan o’r cynllun peilot.

11. Cynnal perthynas waith effeithiol gyda phartneriaid allweddol trwy fynychu cyfarfodydd, gweithgorau, cyd ymarferiadau hyfforddi ac unrhyw ddigwyddiad perthnasol arall sy’n cael ei drefnu..

Bydd cyfrannu at gynnig gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chefnogaeth (IAA) i drigolion yn allweddol a noder isod y prif egwyddorion sy’n greiddol i wasanaeth IAA effeithiol:
• Bod yn effeithiol – gwneud gwahaniaeth positif i fywydau pobl;
• Cynnig gwasanaeth o ansawdd uchel – gwasanaeth addysgiadol a gwybodus sy’n darparu gwybodaeth cywir a chyfredol;
• Bod yn gyfatebol a chyson – darparu gwasanaeth sy’n briodol a pherthnasol i anghenion ac amgylchiadau pobl;
• Darparu gwasanaeth wedi ei bersonoli boed hynny dros y ffon neu wyneb i wyneb;
• Hybu llesiant pobl – darparu gwasanaeth diduedd ac er lles pennaf y person o ran eu anghenion llesiant;
• Yn ystyried anghenion cyfathrebu pobl ac yn addasu fel bo angen;
• Yn darparu gwasanaeth amserol sydd yn hawdd cael mynediad ato;
• Yn cynnig gwerth am arian – cydweithio’n effeithiol gyda phartneriaid a darparwyr eraill i gynnig gwell gwerth am arian a lleihau dyblygu gwastraffus;
• Yn darparu gofal cwsmer da – yn gyswllt canolog i wasanaethau ymyrraeth gynnar ac ataliol gan hwyluso mynediad pobl i’r gwasanaethau hyn i allu cadw eu hannibyniaeth.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)