Dadansoddwr Data

Trosolwg

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £28,959 - £31,618

Dyddiad Cau: 12/12/2019 (213 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Bangor, Llanelwy, Aberystwyth, Meifod neu Caerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dewi Evans

Ffôn: 07964 354 674.

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Manyleb Swydd

Teitl Swydd: Dadansoddwr Data
Prosiect: Cywain
Adran: Bwyd
Lleoliadau: Bangor, Llanelwy, Aberystwyth, Meifod neu Caerdydd
Rheolwr Llinell: Arweinydd Tîm Arloesedd a Mynediad i Farchnadoedd Newydd
Gradd: 4
Cyflog: £28,959-£31,618
Cytundeb: Parhaol- llawn amser (ystyrir ceisiadau i weithio’n rhan-amser: isafswm o 4 diwrnod yr wythnos/80%)
Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol


Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru. O ganlyniad i gynnydd mewn galw am gefnogaeth y prosiect, mae Cywain yn chwilio am unigolyn i ddadansoddi data ar gyfer amrediad eang o bwrpasau.

Cefndir Prosiect Cywain

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n rhoi cymorth wedi’i dargedu i fusnesau bach a chanolig a micro yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym wedi derbyn arian drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020. Mae cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer y prosiect tan fis Hydref 2022.

Mae cefnogaeth yn cael ei ddarparu i ddatblygu capasiti a gallu busnesau, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant, yn ogystal â chryfhau eu hintegreiddiad yn y gadwyn gyflenwi. Darperir gwasanaethau ledled Cymru gyda phwyslais ar gydweithio gyda busnesau sy’n ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad er mwyn tyfu a chreu swyddi. Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac, yn ganolog i ddatblygiad y cleient, mae gennym agwedd gydlynol tuag at weithio gyda phartneriaid darparu eraill.

Nod
• I ddarparu gwybodaeth feintiol ac ansoddol i’r Rheolwr Prosiect a Llywodraeth Cymru yn ôl yr angen ar ystod o agweddau o’r prosiect drwy ein system Rheoli Perthynas Cwsmer (Salesforce) a meddalwedd diagnostic, gan gynnwys perfformiad y prosiect yn erbyn targedau a thueddiadau o ran data busnes
• I ddadansoddi data o ffynonellau eilaidd yn bennaf o fewn y sector bwyd a diod, megis Mintel a Kantar, i ganfod tueddiadau newydd, cyfleoedd busnes newydd, anghenion prynwyr a defnyddwyr
• I ddarparu adroddiadau ymchwil farchnad i fusnesau

Yn ogystal â chefnogi’r tîm, bydd gofyn i'r ddeilydd swydd gefnogi’r Rheolwr Prosiect i sicrhau bod nod ac amcanion y prosiect yn cael eu cyrraedd. Rydym yn chwilio am berson rhagweithiol, sydd gyda’r gallu i ysgogi a datrys problemau yn ogystal â darparu arweiniad gyda materion dydd i ddydd sy’n ymwneud â datblygiad y prosiect a darpariaeth y gwasanaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth gadarn.

Prif Gyfrifoldebau

Dadansoddi Data
• Dadansoddi data cyfoes, cywir a pherthnasol a’i gyflwyno ar ffurf adroddiadau a data gweledol i helpu gyda chynllunio prosiect Cywain a gwneud penderfyniadau
• Ymateb i anghenion data gan y Rheolwr Prosiect a Llywodraeth Cymru yn ôl yr angen
• Ymateb i anghenion a cheisiadau data gan fusnesau, cleientiaid a/neu gydweithwyr, gan sicrhau gwasanaeth prydlon ac o safon uchel
• Goruchwylio safon y data a fewnbynnir i system Salesforce a’r meddalwedd diagnostig, gan godi unrhyw bryderon ansawdd gyda’r Arweinwyr Tîm a/neu’r Rheolwr Prosiect
• Datblygu strategaeth a chynllun gwaith i sicrhau cydweithrediad y tîm er mwyn cyrraedd gofynion perfformiad ac ansawdd
• Bod y prif bwynt cyswllt gyda’r cwmni sydd wedi datblygu’r meddalwedd diagnostig
• Dosrannu gwybodaeth yn rheolaidd am berfformiad y prosiect a thueddiadau yn erbyn targedau meintiol ac ansoddol
• Gwirio safonau rheoli ansawdd
• Rhagweld y galw am wasanaethau’r prosiect a chyfathrebu unrhyw bryderon a/neu anghenion am newid i’r Rheolwr Prosiect

Darpariaeth Gwasanaethau
• Sicrhau darpariaeth o wasanaethau blaengar i fusnesau bach a chanolig eu maint sydd gyda chynlluniau i dyfu, fydd yn eu cyflwyno i farchnadoedd potensial newydd
• Meithrin perthynas agos gyda gweddill tîm Cywain er mwyn canfod anghenion busnes chynhyrchwyr a phroseswyr
• Cydweithio gyda staff y prosiect, grwpiau o gynhyrchwyr, ac unigolion, i adnabod yr angen am gynnyrch a marchnadoedd newydd
• Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o arbenigeddau eraill gan sicrhau darpariaeth gwasanaeth cyfannol i’r cwsmer; gydag ymrwymiad i gwblhau unrhyw ymchwil, dysgu a datblygiad angenrheidiol i fodloni'r gofynion hyn
• Sicrhau ein bod yn tanysgrifio i’r ffynonellau data perthnasol; sicrhau ymatebiad prydlon i unrhyw geisiadau am ddata / ymchwil; ymgyfarwyddo’n llwyr gyda meddalwedd diagnostig y prosiect a system CRM

Monitro a Gwerthuso
• Cadw cofnodion manwl o bob gweithgaredd a gwaith papur er mwyn sicrhau monitro a chyflawni targedau prosiect i gydymffurfio gyda systemau adrodd a monitro'r prosiect a Llywodraeth Cymru
• Cynhyrchu adroddiadau cynnydd yn fisol i’r Rheolwr Prosiect
• Cydymffurfio gyda gofynion ariannol a gwariant y prosiect gan lynu at ganllawiau pwrcasu’r rhaglen

Arall
• Cyrraedd safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill, a chynnig mewnbwn i aseiniadau bwyd cysylltiedig a gwblheir gan Menter a Busnes yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
● Addysg hyd lefel gradd, neu gymwysterau cyfwerth mewn mathemateg, economeg / busnes, ymchwil ystadegol neu bwnc perthnasol
● Profiad dangosadwy o gwblhau prosiectau ymchwil gan ddefnyddio ffynonellau data amrywiol
● Gallu adnabod yr wybodaeth a'r gwaith ymchwil diweddaraf sy'n berthnasol i'r sector bwyd a diod Cymreig
● Gallu asesu a deall anghenion y cleientiaid yn glir, a'u cefnogi yn ôl eu gofynion nhw am wybodaeth a gwaith ymchwil
● Sgiliau mathemategol cryf a’r gallu i ddatblygu datrysiadau creadigol
● Sgiliau cynhwysfawr o ran ysgrifennu adroddiadau yn seiliedig ar ddata ansoddol a meintiol a’r gallu i gyfleu gwybodaeth yn gywir ac yn gadarn, gan gynnwys cyfathrebu gwybodaeth dechnegol i ddefnyddwyr nad ydynt yn dechnegol mewn modd clir a chryno
● Sgiliau dehongli a dadansoddi cryf, a’r gallu i drin a gwerthuso setiau data eang i gynhyrchu gwybodaeth reoli sy’n gywir ac o ansawdd uchel
● Person hunan ysgogol a hyblyg, sy’n gallu rheoli sawl tasg ar yr un pryd, a gweithio dan bwysau i gwrdd â therfynau amser
● Gallu gweithio’n annibynnol mewn modd strwythuredig a dadansoddol, yn ogystal â fel rhan o dîm
● Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol clir
● Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) rhagorol
● Sgiliau technoleg gwybodaeth ardderchog gan gynnwys pecynnau Microsoft, cronfeydd a meddalwedd data a’r we
● Trwydded yrru lawn a defnydd o gar (bydd teithio ledled Cymru a thu hwnt yn rhan annatod o’r swydd)
● Ar gael i weithio gyda’r nos a thros y penwythnos yn achlysurol

Manteisiol
● Dealltwriaeth a/neu brofiad mewn maes sy’n gysylltiedig â’r sectorau bwyd a diod yng Nghymru
● Ymwybyddiaeth o ddatblygiad polisi, yn ogystal â strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru
● Dealltwriaeth dda neu brofiad o weithio gyda’r sector preifat
● Profiad o reoli prosiect

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a’i dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Dewi Evans ar 07964 354 674.

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar 18 Rhagfyr 2019. Os nad yw’r dyddiad yma’n gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10 yb, dydd Iau, 12 Rhagfyr 2019.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.


Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)