Dadansoddwr Ymchwil a Mewnwelediad (Swyddog Prosiect)

Trosolwg

Rydym yn awyddus i benodi i nifer o swyddi o fewn ein tîm. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau gan weithio ar ystod o brosiectau eraill wrth i’r cyfleoedd godi.

Cyflogwr: Four Cymru

Cyflog: Yn dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 11/11/2019 (241 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Aberystwyth neu Caerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Ffôn: 01970 636 400

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Y brif rôl fydd cefnogi’r gwaith o gyflwyno Helgig Cymru gan ddarparu cymorth ymchwil a mewnwelediad drwy gyflawni gwaith ansoddol a meintiol. Yn gweithio gyda’r Rheolwr Prosiect i gynnal grwpiau ffocws, arolygon, a defnyddio offer ar-lein a mapio, byddwch hefyd yn helpu i drosi’r canfyddiadau sy’n deillio o hynny yn wybodaeth berthnasol a hygyrch ar gyfer tîm y prosiect.

Ar ben hynny, bydd croeso hefyd i’r ymgeiswyr llwyddiannus gynorthwyo gyda gwaith ymchwil a mewnwelediad ehangach i gleientiaid Four Cymru pan fydd y cyfle’n codi, boed hynny’n ymchwil cefndir ar gyfer erthyglau nodwedd neu’n ysgrifennu astudiaeth ddichonoldeb mwy cymhleth.

Disgrifiad cyffredinol o’r swydd:

• Helpu i gynllunio a chyflawni prosiectau ymchwil ar draws ystod eang o feysydd polisi
• Cynnal ymchwil desg ac adolygiadau llenyddiaeth er mwyn helpu i lywio blaenoriaethau ymchwil a datblygu polisi
• Cefnogi’r broses o ddatblygu offer ymchwil a thechnegau samplu priodol
• Dadansoddi symiau mawr o ddata, yn feintiol ac yn ansoddol, a llunio adroddiadau dadansoddi a
chanfyddiadau ymchwil er mwyn cefnogi’r gwaith o ddatblygu polisi
• Rhoi cyngor i gydweithwyr ar arferion gorau ym maes ymchwil gan gynnwys datblygu cwestiynau arolwg, cyfweliadau a dogfennau ymgynghori
• Helpu i gomisiynu ymchwil dibynadwy a chadarn i’n helpu i gyflawni ein nodau strategol
• Cael yr wybodaeth ddiweddaraf am dystiolaeth berthnasol a chyhoeddiadau ymchwil a gynhyrchir gan sefydliadau allanol a darparu crynodebau a dadansoddiadau yn ôl yr angen
• Cyfrannu at ddatblygu a manteisio i’r eithaf ar ein sylfaen dystiolaeth i gefnogi ein gwaith
• Drafftio a gweithredu grwpiau ffocws (p’un ai a ydynt yn gysylltiedig â datblygu brand neu themâu ehangach)
• Ymchwilio a drafftio astudiaethau dichonoldeb
• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill yn ôl y gofyn

Cwmpas y swydd:

Hanfodol
• Sgiliau ymchwil ac ysgrifennu adroddiadau cryno ardderchog
• Sgiliau Saesneg da - yn ysgrifenedig ac ar lafar
• Profiad o weithio mewn rôl ymchwil a helpu i gynllunio a chyflwyno amrywiaeth o brosiectau ymchwil. Sgiliau ymchwil o ran samplu, casglu data a dadansoddi
• Sgiliau rheoli prosiect, gyda’r gallu i gynllunio ar gyfer nifer o brosiectau, allbynnau wedi’u hamseru ac elfennau cyd-ddibyniaeth ar draws y sefydliad. Hyblygrwydd i gydbwyso pwysau a blaenoriaethau mewn cystadleuaeth i ddarparu gwasanaeth ymatebol o ansawdd uchel
• Sgiliau rhyngbersonol cryf gyda’r gallu i weithio ar draws timau, cydweithio’n effeithiol â chydweithwyr ar bob lefel a datblygu perthynas effeithiol â diddordebau allanol
• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig cryf gan gynnwys gallu cyfleu syniadau cymhleth yn gryno i amrywiaeth o gynulleidfaoedd mewn gwahanol fformatau (adroddiadau, nodiadau briffio, cyflwyniadau)
• Sgiliau TG cryf, gan gynnwys gwybodaeth ymarferol dda am Microsoft Word, Excel a PowerPoint
• Profiad o ddefnyddio cronfeydd data ar gyfer adolygiadau llenyddiaeth a meddalwedd ar gyfer dadansoddi meintiol a/neu ansoddol

Dymunol
• Rhugl a hyderus yn Gymraeg - yn ysgrifenedig ac ar lafar
• Lefel uchel o lythrennedd cyfrifiadurol ar draws llwyfannau ar-lein fel Twitter; Facebook; Instagram; LinkedIn; Google Analytics ar gyfer gwerthuso ac ymchwil
• Addysg at lefel gradd
• Cymwysterau cyfryngau / marchnata / cyfryngau cymdeithasol perthnasol

Gwybodaeth pellach:

Mae’r swydd hon hefyd yn gyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda thîm creadigol a marchnata ehangach Four Cymru. Felly, byddem yn awyddus i weld ceisiadau gan y rheini sydd â diddordeb mewn helpu hefyd ym mhob agwedd ar dîm cysylltiadau cyhoeddus a marchnata prysur - boed hynny’n ymgeisydd sydd â phrofiad o ddatblygu ymgyrchoedd hysbysebu neu gynnal rhaglenni cysylltiadau cyhoeddus effeithiol.

Gellir lleoli’r swyddi naill ai yn Aberystwyth neu yng Nghaerdydd gyda chyflog yn amodol ar brofiad (nodwch fod y swyddi hyn yn gweithredu ar lefel gymharol uchel). Gofynnir i chi nodi eich cyflog presennol yn y cais.

Anogir ymgeiswyr i anfon llythyr eglurhaol a CV erbyn 5:30pm 11 Tachwedd 2019 i HelgigCymru@four.cymru. Am fanylion pellach am y swyddi ewch i www.four.cymru.

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*