Darlithydd Mathemateg (Tgau/Sgiliau Hanfodol) - Campws Crosskeys

Trosolwg

Os ydych yn athro Mathemateg, buasem yn hoffi clywed gennych. Dylech fod wedi cymhwyso mewn Mathemateg, yn athro mathemateg profiadol a meddu ar strategaethau arloesol i ennyn diddordeb dysgwyr...

Cyflogwr: Coleg Gwent

Cyflog: £20,021 - £39,401 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 13/09/2019 (10 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Campws Crosskeys Risca Road Casnewydd, Casnewydd, Cymru NP11 7ZA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Mark Harding

Ffôn: 01495 333630

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

DARLITHYDD MATHEMATEG (TGAU/SGILIAU HANFODOL)

Campws Crosskeys
37.00 awr yr wythnos
£20,021 - £39,401 y flwyddyn

Mae datblygu sgiliau Mathemateg ein dysgwyr yn flaenoriaeth, felly rydym wedi buddsoddi yn sylweddol yn ein Tîm Sgiliau newydd. O ganlyniad i swydd wag yn yr adran rydym yn chwilio am ddarlithydd Mathemateg eithriadol i ymuno â’n tîm.

Mae gan ein coleg ddisgwyliadau uchel o ran ansawdd y dysgu, yr addysgu a’r asesu, ac rydym yn gweithio gyda thîm ymroddedig o athrawon arbenigol.

Os ydych yn athro Mathemateg, buasem yn hoffi clywed gennych. Dylech fod wedi cymhwyso mewn Mathemateg, yn athro mathemateg profiadol a meddu ar strategaethau arloesol i ennyn diddordeb dysgwyr a sicrhau eu bod nhw’n cyrraedd eu potensial llawn.

Mae sgiliau trefnu a chyfathrebu yn hanfodol i gynllunio gwersi er mwyn sicrhau deilliannau llwyddiannus o fewn yr amserlen cyflwyno.

Mae dealltwriaeth o sicrhau ansawdd ac asesu ar gyfer dysgu yn hanfodol. Byddai dealltwriaeth o anghenion cwsmeriaid o wahanol gefndiroedd yn fanteisiol i’r ymgeisydd llwyddiannus.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chânt eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol iawn.

Mae’r Coleg yn ymroddedig i ddiogelu a sicrhau diogelwch a lles plant a phobl ifanc. Mae cyflogaeth yn amodol ar Ddatgeliad Manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestru gyda’r Cyngor y Gweithlu Addysg.

Dalier sylw y bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus dalu am y Datgeliad Manwl a chofrestru gyda’r Cyngor y Gweithlu Addysg (EWC).

Rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys ethnigrwydd, rhyw, trawsrywiol, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd, yn unol â'n polisi Cyfle Cyfartal.

Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiad Cau: 13.09.19
Dyddiad Cyfweliad : 24.09.19

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Mae disgrifiad yr atodiad ar goll  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)