Darlithydd mewn Ffisiotherapi

Trosolwg

Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd am benodi Darlithydd mewn Ffisiotherapi i ymuno â rhwydwaith cydweithwyr cyfrwng Cymraeg/dwyieithog yr Ysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd â...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £33,199 - £39,609 neu £42,036 - £48,677

Dyddiad Cau: 29/06/2019 (17 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Caerdydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3AT

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darlithydd mewn Ffisiotherapi

Rhif Swydd Wag: 8581BR

Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd am benodi Darlithydd mewn Ffisiotherapi i ymuno â rhwydwaith cydweithwyr cyfrwng Cymraeg/dwyieithog yr Ysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd â llwyth addysgu llawn, gan gynnwys datblygu, cyflwyno a gwerthuso modiwlau/rhaglenni cyfrwng Cymraeg/dwyieithog yn benodol yn narpariaeth israddedig ac ôl-raddedig yr Ysgol.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o gymuned ehangach o staff academaidd yng Nghaerdydd a ledled Cymru sy’n gweithio tuag at gyflawni nod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sef rhoi statws llawn i’r Gymraeg fel cyfrwng addysgu ac ymchwil yn sector y prifysgolion. Bydd gennych rôl allweddol wrth weithredu cynllun academaidd cenedlaethol y Coleg ym maes y Gwyddorau Gofal Iechyd, a bydd hefyd yn helpu i gyrraedd y targedau a bennir ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg a’r myfyrwyr sy’n dewis astudio yn Gymraeg yn y pwnc hwn.

Dylai fod gennych radd Meistr berthnasol (neu wrthi'n cwblhau gradd Meistr, darllenwch y wybodaeth ychwanegol), yn ogystal â brwdfrydedd ar gyfer addysgu mewn ffyrdd arloesol sy'n rhoi'r myfyrwyr yn gyntaf. Caiff ymgeiswyr llwyddiannus eu cyflogi ar lwybr gyrfa Addysgu ac Ysgolheictod y Brifysgol. Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi cofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Gofal Iechyd, a meddu ar gymhwyster addysgu cymeradwy fel y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Dysgu ac Addysgu yn y Brifysgol neu gyfatebol, neu'n gweithio tuag at ennill cymhwyster o'r fath yn ogystal â meddu ar arbenigedd glinigol gyfoes. Bydd yn rhaid i ymgeiswyr sydd heb gymhwyster o'r fath gwblhau Tystysgrif Addysg Ôl-raddedig yr Ysgol ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol neu Dystysgrif Ôl-raddedig y Brifysgol mewn Addysgu a Darlithio mewn Prifysgol.

Gellir cyfeirio ymholiadau anffurfiol ynghylch y swydd at Mr Graeme Paul-Taylor, Pennaeth Proffesiynol Ffisiotherapi (Ffôn 029 206 87941 neu e-bost PaulTaylorG@cardiff.ac.uk).

Mae hon yn rol ran-amser, sefydlog (14 awr yr wythnos) ac mae ar gael o 27 Mehefin 2019 tan 13 Ionawr 2020.

Cyflog:

£33,199 - £39,609 y flwyddyn (Gradd 6) neu
£42,036 - £48,677 y flwyddyn (Gradd 7)

Os hoffech weithio i gyflogwr sy'n gwerthfawrogi ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal, a gweld yr holl swyddi a hysbysebir yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, ewch i: http://www.caerdydd.ac.uk/healthcare-sciences/about-us/jobs

I wneud cais, ewch i'n gwefan: https://www.cardiff.ac.uk/jobs

Dyddiad cau: Dydd Sadwrn, 29 Mehefin 2019

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*