Darlithydd Nyrsio Iechyd Meddwl (Cymraeg/Dwyieithog)

Trosolwg

Rydym yn chwilio am ymgeisydd rhagorol yn y maes a restrir uchod ac mae gennym swydd ran-amser 0.4 cyfwerth ag amser llawn ar gael yn y lle cyntaf. Efallai y bydd cyfleoedd ar gael i wneud secondiad.

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £32,548 - £38,833 | £41,212 - £47,722

Dyddiad Cau: 19/10/2018 (241 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Caerdydd Caerdydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3AT

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darlithydd Nyrsio Iechyd Meddwl (Cymraeg/Dwyieithog)

Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd am recriwtio darlithydd dwyieithog/Cymraeg sy'n arbenigo yn y maes canlynol:

• Iechyd Meddwl
7724BR

Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn darparu amrywiaeth eang o addysg israddedig ac ôl-raddedig sy'n gwella deilliannau iechyd a gofal iechyd yn uniongyrchol i gleifion a theuluoedd. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau ac ymchwil ym meysydd Bydwreigiaeth; Nyrsio (Oedolion, Plant ac Iechyd Meddwl); Therapi Galwedigaethol; Ffisiotherapi; Ffotograffiaeth Glinigol; Ymarfer Amldriniaethol; a, Radiograffeg (diagnostig a therapiwtig).

Mae gennym ddiwylliant deinamig, cydweithredol a blaengar, ac fe gydnabyddir ein rhagoriaeth ym meysydd dysgu, addysgu ac ymchwil. Rydym yn annog myfyrio a meddwl yn feirniadol, ac yn gwerthfawrogi barn annibynnol a chwilfrydedd gan ein staff a’n myfyrwyr. Mae ein darpariaeth unigryw, amlddisgyblaethol, yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn dod yn weithwyr proffesiynol medrus, gwybodus a thrugarog sy'n ymrwymo i ethos o ofal yn seiliedig ar dystiolaeth.

Rydym yn ymfalchïo mewn darparu amgylchedd ysgogol a chefnogol, ac rydym yn annog ein holl staff i fynd ar drywydd datblygiad personol a phroffesiynol. Mae gweithio i ni yn cynnig cyfle i fod yn rhan o un o brifysgolion blaenllaw'r DU o ran addysg gofal iechyd, gyda rhaglenni ac ymchwil arloesol a dylanwadol.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd rhagorol yn y maes a restrir uchod ac mae gennym swydd ran-amser 0.4 cyfwerth ag amser llawn ar gael yn y lle cyntaf. Efallai y bydd cyfleoedd ar gael i wneud secondiad.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd â llwyth addysgu llawn, gan gynnwys datblygu, cyflwyno a gwerthuso modiwlau/rhaglenni cyfrwng Cymraeg/dwyieithog. Byddwch yn cyfrannu at addysg israddedig mewn Iechyd Meddwl a Gofal Seicogymdeithasol, ac yn arwain a gwella addysg ddwyieithog gan gefnogi myfyrwyr nyrsio ym maes iechyd meddwl. Caiff ymgeiswyr llwyddiannus eu cyflogi ar lwybr gyrfa Addysgu ac Ysgolheictod y Brifysgol. Rhaid i'r holl ymgeiswyr fod wedi’u cofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar hyn o bryd.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o gymuned ehangach o staff academaidd yng Nghaerdydd a ledled Cymru sy’n gweithio tuag at gyflawni nod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sef rhoi statws llawn i’r Gymraeg fel cyfrwng addysgu ac ymchwil yn sector y prifysgolion. Bydd gennych rôl allweddol wrth weithredu cynllun academaidd cenedlaethol y Coleg ym maes y Gwyddorau Gofal Iechyd, a bydd hefyd yn helpu i gyrraedd y targedau a bennir ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg a’r myfyrwyr sy’n dewis astudio yn Gymraeg yn y pwnc hwn.

Dylai ymgeiswyr fod â chyhoeddiadau ymarfer clinigol o ansawdd uchel, angerdd tuag at addysgu arloesol sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr, ar radd Meistr neu PhD berthnasol neu’n gweithio tuag at ennill un. Caiff ymgeiswyr llwyddiannus eu cyflogi ar lwybr gyrfa Addysgu ac Ysgolheictod y Brifysgol. Rhaid i'r holl ymgeiswyr fod wedi’u cofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar hyn o bryd.

Bydd gofyn i ymgeiswyr a benodir ar Radd 6, ymgymryd â chwrs TAR n rhan o'u cyfnod prawf - rhaglen gydnabyddedig NMC o ddatblygiad staff ym myd addysg, dysgu ac asesu. Yn ogystal, bydd ymgeiswyr llwyddiannus sydd wrthi'n cwblhau gradd Meistr, yn cael eu penodi ar Radd 6 gydag amcan y caiff gradd Meistr ei hennill yn ystod eu cyfnod prawf (tair blynedd.)

Am wybodaeth, cysylltwch â - Gerwyn Jones jonesgh@caerdydd.ac.uk
Pennaeth Proffesiynol - Nyrsio Iechyd Meddwl
Neu - Gaynor Williams williamsg59@caerdydd.ac.uk
Cydlynydd y Gymraeg

Swydd am dymor penodol am 24 mis, ac yn 14 awr (rhan amswer) pob wythnos.

Cyflog:

£32,548 - £38,833 y flwyddyn, pro rata am oriau rhan amser (Gradd 6) neu
£41,212 - £47,722 y flwyddyn, pro rata am oriau rhan amser (Gradd 7)

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 19 Hydref 2018

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*