Darlithydd Pwnc (Cymraeg) ym maes Addysg Gychwynnol Athrawon

Trosolwg

Fel rhan o’i hymrwymiad strategol i wella safonau addysg yng Nghymru, mae Prifysgol Abertawe wedi sefydlu Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe (SUSE). Mae’r Ysgol, sy’n rhan o Goleg y Celfyddydau...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £34,804 i £40,322 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 26/07/2020 (22 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Lleolir y swydd hon ar Gampws Parc Singleton, SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 295138

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darlithydd Pwnc (Cymraeg) ym maes Addysg Gychwynnol Athrawon

Rhif Swydd: AC04115

Cyflog: £34,804 i £40,322 y flwyddyn (pro rata i staff rhan-amser), ynghyd â buddion pensiwn Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (“USS”) os oes angen.

Y disgwyliad arferol yw y penodir yr ymgeisydd llwyddiannus i waelod y raddfa, gyda chynnydd blynyddol ar 1 Hydref bob blwyddyn (yn amodol ar gwblhau chwe mis o wasanaeth).

Gradd 8.

Lleoliad: Lleolir y swydd hon ar Gampws Parc Singleton, SA2 8PP

Oriau Gwaith: 35 awr yr wythnos; Amser llawn, ond caiff ceisiadau i weithio rhan-amser neu secondiad eu hystyried.

Contract: Contract parhaol yw hwn

Prif Ddiben Y Swydd

Fel rhan o’i hymrwymiad strategol i wella safonau addysg yng Nghymru, mae Prifysgol Abertawe wedi sefydlu Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe (SUSE). Mae’r Ysgol, sy’n rhan o Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, eisoes wedi lansio cyfres arloesol o raglenni a arweinir gan ymchwil neu sy’n canolbwyntio’n fwy ar ymchwil mewn Addysg ar lefel israddedig. Er hynny, mae’r Ysgol Addysg ac ysgolion ledled de Cymru wedi sefydlu Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe (SUSP) i gyflwyno rhaglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon (ITE). Bydd y rhaglenni’n datblygu gwybodaeth broffesiynol ac ymarfer addysgeg effeithiol a fydd yn bodloni’r heriau a amlinellwyd yn nogfen ddiweddar Llywodraeth Cymru “Addysg yng Nghymru: ein cenhadaeth genedlaethol”.

I gyflawni hyn, mae’r Ysgol Addysg yn dymuno penodi Darlithydd Pwnc ITE yn Gymraeg i gefnogi datblygiad athrawon dan hyfforddiant. Croesewir ceisiadau gan ymarferwyr o bob cyfnod oedran (cynradd ac eilradd). Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yn yr Ysgol Addysg ond gall rhai o’r dyletswyddau fod yng nghyd-destun ehangach Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe a ledled Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe. Pennaeth ITE fydd rheolwr llinell deiliad y swydd, a bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda thîm o Ddarlithwyr Pwnc eraill sy’n gweithredu ar draws ystod o bynciau a Meysydd Profiad Dysgu. Yn ogystal â’i ddyletswyddau sy’n ymwneud ag ITE, bydd y Darlithydd Pwnc yn datblygu ei sgiliau ymchwilio, mentora a hyfforddi ac yn eu defnyddio i wella darpariaeth ITE a datblygu darpar athrawon fel ‘ymarferwyr adfyfyriol sy’n tynnu ar ymchwil’ a fydd yn gallu gwireddu gwelliannau parhaus mewn ysgolion, yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru.

Meini Prawf Y Fanyleb Person

Cymhwysterau

1. Radd Meistr/PhD mewn maes pwnc perthnasol neu radd a phrofiad neu gymhwyster proffesiynol perthnasol

2. Cymhwyster addysgu cydnabyddedig ac ymrwymiad i ennill statws Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (HEA)

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Phennaeth yr Adran drwy e-bostio: Dr Michelle Jones, michelle.s.jones@abertawe.ac.uk

Y Broses Gwneud Cais: Gofynnir i ymgeiswyr lenwi ffurflen gais ar-lein gan ddarparu tystiolaeth ar gyfer y meini prawf hanfodol yn y ddogfennaeth recriwtio. Hefyd, dylai ymgeiswyr atodi 2 ddogfen ar wahân i'r cais:

Curriculum Vitae yn cynnwys unrhyw gyhoeddiadau ymchwil;
Datganiad yn nodi eich cyfraniad at wella Addysg Gychwynnol i Athrawon yn y Sector (lawrlwytho a chwblhau’r atodiad wedi’i cynnwys yn y dogfennau sydd ar gael).

Am ragor o wybodaeth am y Coleg, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/artsandhumanities/

Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei holl arferion a gweithgareddau. Rydym yn ymdrechu i greu amgylchedd cynhwysol a chroesawn geisiadau gan ymgeiswyr amrywiol o'r grwpiau nodweddion gwarchodedig canlynol: oedran, anabledd, ethnigrwydd, hunaniaeth rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, crefydd a chred, rhyw, tueddfryd rhywiol. Mae dynion wedi'u tangynrychioli yn y Coleg mewn meysydd ymchwil, felly rydym yn annog ceisiadau o'r grŵp hwn yn benodol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*