Darlithydd Pwnc ITE (Cymraeg) ym maes Addysg Gychwynnol Athrawon

Trosolwg

Mae'r rôl yn gyfle cyffrous i ymuno â Choleg uchelgeisiol, cynhwysol a llawn dyhead, a Phrifysgol uchel ei pharch, ar gampws glan môr yn ninas Abertawe. Mae Abertawe'n ddinas arfordirol hardd a...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £34,189 i £39,609

Dyddiad Cau: 25/08/2019 (8 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 205678

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darlithydd Pwnc ITE (Cymraeg) ym maes Addysg Gychwynnol Athrawon

Rhif Swydd AC03684

Hysbysebu Adran Celfyddydau a’r Dyniaethau

Math o Gytundeb Contract anghyfyngedig

Dyddiad Cau 25-08-2019

Cyflog: £34,189 i £39,609 y flwyddyn (pro rata i staff rhan-amser), ynghyd â buddion pensiwn Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (“USS”) os oes angen.

Y disgwyliad arferol yw y penodir yr ymgeisydd llwyddiannus i waelod y raddfa, gyda chynnydd blynyddol ar 1 Hydref bob blwyddyn (yn amodol ar gwblhau chwe mis o wasanaeth).

Gradd 8.

Lleoliad: Lleolir y swydd hon ar Gampws Parc Singleton, SA2 8PP

Oriau Gwaith: 35 awr yr wythnos; Amser llawn, ond caiff ceisiadau i weithio rhan-amser eu hystyried.

Contract: Contract parhaol yw hwn

Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei holl arferion a gweithgareddau. Ein nod yw sefydlu amgylchedd cynhwysol, ac mae croeso, yn enwedig, i'r rhai o gefndir amrywiol ymuno â'n tîm academaidd o dymor y gwanwyn 2020.

PRIF DDIBEN Y SWYDD:

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau:

Mae'r rôl yn gyfle cyffrous i ymuno â Choleg uchelgeisiol, cynhwysol a llawn dyhead, a Phrifysgol uchel ei pharch, ar gampws glan môr yn ninas Abertawe. Mae Abertawe'n ddinas arfordirol hardd a chosmopolitaidd, gan gynnig ansawdd bywyd rhagorol. Mae amgylchedd amlddisgyblaethol, ysgogol ein Prifysgol yn galluogi ac yn ysbrydoli rhagoriaeth.

Fel rhan o'i hymrwymiad strategol i helpu i wella safonau addysgol yng Nghymru, mae Prifysgol Abertawe wedi sefydlu Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe (SUSE). Mae'r Ysgol, sy'n rhan o Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, eisoes wedi lansio cyfres arloesol o raglenni a arweinir gan ymchwil ac sy'n canolbwyntio ar ymchwil ym maes Addysg ar lefel israddedig. Ers hynny mae'r Ysgol Addysg ac ysgolion uwchradd ledled de Cymru wedi llunio Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe (SUSP) i ddarparu rhaglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon (ITE) sy'n canolbwyntio ar bynciau sydd â phrinder myfyrwyr yn eu hastudio (h.y. Gwyddoniaeth, Technoleg, Mathemateg, Saesneg, Ieithoedd Tramor Modern a Chymraeg). Bydd y rhaglenni'n datblygu'r wybodaeth broffesiynol a'r arferion addysgeg effeithiol a fydd yn bodloni'r heriau a nodir yn nogfen ddiweddaraf Llywodraeth Cymru, "Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl."

I gyflawni hyn, mae'r Ysgol Addysg yn bwriadu penodi Darlithydd Pwnc ITE yng Nghymraeg i gefnogi'r gwaith o ddatblygu athrawon dan hyfforddiant. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn yr Ysgol Addysg, ond efallai y bydd rhai dyletswyddau'n cael eu cynnal yng nghyd-destun ehangach Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe. Pennaeth ITE fydd rheolwr llinell deiliad y swydd, a bydd yn gweithio ochr yn ochr â thîm o Ddarlithwyr Pwnc eraill sy'n gweithredu ar draws ystod o bynciau sydd â phrinder myfyrwyr yn eu hastudio a Meysydd Profiad Dysgu. Yn ogystal â'u dyletswyddau sy'n gysylltiedig ag ITE, bydd y Darlithwyr Pwnc yn datblygu eu sgiliau ymchwil, mentora a hyfforddi ac yn defnyddio'r rhain i wella'r ddarpariaeth ITE, a datblygu athrawon dan hyfforddiant fel 'ymarferwyr myfyriol a lywir gan ymchwil' sy'n gallu gwneud gwelliannau parhaus mewn ysgolion fel sy'n ofynnol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

A chithau'n rhan o'r gymuned academaidd, byddwch chi'n cefnogi nod y Brifysgol i gynnal ei statws ymhlith y 30 uchaf. Bydd eich cyfraniad yn helpu'r Brifysgol i gyflawni rhagoriaeth ym meysydd ymchwil, addysgu, dysgu, a'r profiad ehangach i fyfyrwyr, ac i fod yn bwerdy'r economi ranbarthol ac yn rhyngwladol. Bydd hyn, o bosibl, yn cynnwys gweithio gyda'r hwyr neu ar y penwythnos o bryd i'w gilydd er mwyn cyflawni gweithgareddau recriwtio ac addysgu y tu allan i oriau neu oddi ar y campws.

YMHOLIADAU ANFFURFIOL, MANYLION CYSWLLT A GWYBODAETH BELLACH

Amserlen: Cynhelir y cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 16 Medi 2019

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Phennaeth yr Adran drwy e-bostio: Yr Athro Alma Harris, a.harris@abertawe.ac.uk neu Dr Michelle Jones, michelle.s.jones@abertawe.ac.uk

Y Broses Gwneud Cais: Gofynnir i ymgeiswyr lenwi ffurflen gais ar-lein gan ddarparu tystiolaeth ar gyfer y meini prawf hanfodol yn y ddogfennaeth recriwtio. Hefyd, dylai ymgeiswyr atodi 2 ddogfen ar wahân i'r cais:

Curriculum Vitae yn cynnwys unrhyw gyhoeddiadau ymchwil;
Datganiad yn nodi eich cyfraniad at wella Addysg Gychwynnol i Athrawon yn y Sector (lawrlwytho a chwblhau’r atodiad wedi’i cynnwys yn y dogfennau sydd ar gael).

Am ragor o wybodaeth am y Coleg, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/artsandhumanities/

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)