Darlithydd: Y Gymraeg (Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu)

Trosolwg

Rydym yn awyddus i benodi unigolyn ymroddedig, sy'n awyddus i chwarae rôl allweddol yng nghamau nesaf datblygiad yr Athrofa, gan effeithio’n gadarnhaol ar ein pobl ifanc a'r proffesiwn.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £35,211 - £40,792 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 18/08/2019 (1 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Campws Caerfyrddin neu Abertawe

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 481277

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfeirnod y Swydd: 00974

Darlithydd: Y Gymraeg (Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu)

Yr Athrofa: Institute of Education

Llawn amser, Parhaol*

Cyflog: £35,211 - £40,792 y flwyddyn

Campws Caerfyrddin neu Abertawe

Rydym yn awyddus i benodi unigolyn ymroddedig, sy'n awyddus i chwarae rôl allweddol yng nghamau nesaf datblygiad yr Athrofa, gan effeithio’n gadarnhaol ar ein pobl ifanc a'r proffesiwn.

Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad o weithio'n llwyddiannus mewn tîm, a bydd yn flaengar yn ei gefnogaeth i'r cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus.

Wedi’i lleoli oddi fewn i dîm Rhagoriaith, sy’n rhan o’r Athrofa, prif bwrpas y swydd fydd cefnogi darpariaeth iaith, llythrennedd a chyfathrebu Yr Athrofa, gan ddatblygu a gwella sgiliau Cymraeg myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Bydd hyn yn cynnwys gwneud cyfraniad sylweddol i gefnogi gweithrediad strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru ynghyd â chyfrannu at ei gweledigaeth o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Yn achlysurol, bydd cyfle hefyd i ymgymryd â nifer o brosiectau a rhaglenni hyfforddiant iaith eraill Rhagoriaith.

Bydd deiliad y swydd yn meddu ar ddealltwriaeth gadarn o’r broses o addysgu iaith ac yn meddu ar brofiad o addysgu’r Gymraeg yn y sector addysg yng Nghymru i safon uchel, naill ai yn y sector cyfrwng Cymraeg neu mewn lleoliadau/ysgolion/ffrydiau cyfrwng Saesneg.

Bydd deiliad y swydd yn chwaraewr tîm ac yn gyfforddus hefyd yn gweithio’n annibynnol.
Bydd yn meddu ar gymhelliant ac yn ymgyfranogi yn uchelgais Yr Athrofa i wella bywydau pobl ledled Cymru trwy rym addysg.

Yn anad dim arall, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddealltwriaeth gadarn o amgylchedd dysgu ysgol seiliedig, ynghyd â pherthynas ystyrlon â chydweithwyr ysgol seiliedig a bydd yn fedrus wrth addysgu mewn ystod o ofodau dysgu, gan gynnwys yn benodol, ofodau oddi fewn i’r ysgolion a'r brifysgol.

• *Byddai ceisiadau am secondiad yn cael eu hystyried
• Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon
• Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Dyddiad cau: 18 Awst 2019, 5yp

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd a ffurflen gais, ewch i wefan y Brifysgol uchod neu cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol ar 01792 481277 neu drwy swyddi@pcydds.ac.uk

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Yn rhan o unrhyw broses recriwtio, mae PCYDDS yn casglu ac yn prosesu data personol yn gysylltiedig ag ymgeiswyr am swyddi. Cyfeiriwch at yr Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swyddi, yma: www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*