Darlithydd y Gymraeg

Trosolwg

Fel Darlithydd, byddwch yn addysgu ac yn ysbrydoli ein dysgwyr wrth gyflwyno amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys Cymraeg TGAU a Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau a Sgiliau Cymraeg Gwaith....

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £24,807 - £40,485

Dyddiad Cau: 02/10/2020 (14 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Coleg Cambria - Glannau Dyfrdwy Ffordd Celstryn, Cei Conna Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, Cymru CH5 4BR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Darlithydd y Gymraeg

Lleoliad: Glannau Dyfrdwy

Math o Gontract: Llawn Amser, Cyfnod Mamolaeth

Graddfa Gyflog: £24,807 - £40,485 Nodwch y bydd cyflog hwn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn chwilio am Ddarlithydd y Gymraeg i ymuno â'n tîm yng Nglannau Dyfrdwy.

Trosolwg o'r Swydd

Fel Darlithydd, byddwch yn addysgu ac yn ysbrydoli ein dysgwyr wrth gyflwyno amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys Cymraeg TGAU a Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau a Sgiliau Cymraeg Gwaith mewn cyd-destunau galwedigaethol a phrentisiaethau.

Byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu a goruchwylio arholiadau yn ôl yr angen. Byddwch hefyd yn darparu arweiniad addysgol, cefnogaeth a chwnsela i'r holl fyfyrwyr wrth gymryd rhan yn y broses farchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth cyrsiau.

Byddwch hefyd yn cysylltu â noddwyr a chyflogwyr myfyrwyr, wrth gwblhau a chynhyrchu dogfennau i derfynau amser y cytunwyd arnynt fel; cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau, adroddiadau myfyrwyr ac adroddiadau absenoldeb.

Gydag ymwybyddiaeth o bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu, bydd gennych wybodaeth am ystod eang o anghenion dysgu a sut i’w cefnogi mewn amgylchedd dysgu. Byddwch yn dangos dealltwriaeth o ddatblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun. Dylech fod yn agored ac yn ymatebol i anghenion eraill a gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd.

Gofynion

Cymhwyster Lefel 4 o leiaf mewn maes pwnc arbenigol perthnasol

Cymhwyster addysgu TAR, Tystysgrif Addysg neu C&G 7407, neu’n fodlon gweithio tuag at hynny

Ymrwymiad i ddarparu'r safonau uchaf mewn addysgu a dysgu

Medrus wrth ddefnyddio MS Office neu Google Drive a rhaglenni Google, a defnyddio'r rhyngrwyd a'r fewnrwyd

Gallu datblygu a defnyddio ystod o dechnegau dysgu ac addysgu a pharatoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, aelod cadarn o dîm sy'n dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg - mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau’.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'r gwaith a wnawn ac fel rhan o hyn, mae'r Coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol.

Dyddiad Cau: 02/10/2020

Sylwer bod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau ein swyddi gwag yn gynharach na'r dyddiad a nodwyd petaem yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddem yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted ag y bo modd os ydych yn dymuno cael eich ystyried ar gyfer y swydd. Os nad ydych wedi clywed gennym ymhen pythefnos o’r dyddiad cau, yna’n anffodus ni lwyddoch i gael cyfweliad.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg hefyd.

Buddion

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar y safle

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda’r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*