Anogwr Cynnydd (x 3 swydd)

Trosolwg

Mae Coleg Cambria yn chwilio am nifer o Anogwyr Cynnydd i ymuno â'n tîm yn ein 6ed dosbarth ar safle Iâl yn Wrecsam.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £20,570 - £24,276

Dyddiad Cau: 30/11/2021 (49 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Chweched Dosbarth Iâl Ffordd Parc y Gelli Wrecsam, Cymru LL12 7AB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rhagori ar ddisgwyliadau trwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth...

Teitl y Swydd: Anogwr Cynnydd x 3

Lleoliad: Chweched Dosbarth Iâl

Math o Gontract: Llawn Amser - Parhaol

Graddfa Gyflog: £20,570 - £24,276. Bydd y cyflog yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad.

Mae Coleg Cambria yn chwilio am nifer o Anogwyr Cynnydd i ymuno â'n tîm yn ein 6ed dosbarth ar safle Iâl yn Wrecsam.

Fel Anogwr Cynnydd yng Ngholeg Cambria byddwch yn gyfrifol am weithio ochr yn ochr â'n staff addysgu i sicrhau bod pob dysgwr yn cael y profiad dysgu gorau posibl. Bydd y swydd hon yn cefnogi dysgwyr ar ein rhaglenni Safon Uwch.

Byddwch yn gweithio gyda llwyth achosion o ddysgwyr i'w helpu i ddatblygu strategaethau priodol fel y gallant barhau i gymryd rhan mewn dysgu a'u helpu i ddod yn wydn, yn ddyfeisgar, a datblygu awydd am lwyddiant a dilyniant.

Disgwylir i Anogwyr Cynnydd yng Ngholeg Cambria fonitro presenoldeb, gosod targedau, cysylltu â rhieni a gofalwyr a gweithredu fel eiriolwr y dysgwyr wrth ddelio ag asiantaethau mewnol ac allanol. Byddwch hefyd yn cefnogi eu llesiant, yn hybu iechyd meddwl cadarnhaol, ac yn eu helpu i wneud y dewisiadau bywyd cywir.

Os ydych yn angerddol am drawsnewid bywydau pobl ifanc nad ydynt efallai wedi cael y profiad gorau mewn dysgu neu fywyd yna hoffem glywed gennych.

Gofynion Hanfodol

Wedi cymhwyso i Lefel 3 mewn maes pwnc perthnasol

Yn ddelfrydol, byddwch yn athro cymwysedig ac yn dal naill ai TAR, Tystysgrif Addysg neu C&G 7407 neu'n barod i weithio tuag at gymhwyster o’r fath

Mae'n hanfodol bod gennych sgiliau llythrennedd a rhifedd cryf Lefel 2 neu uwch.

Hyfedredd yn MS Office ac yn ddelfrydol wrth ddefnyddio Google a'r rhyngrwyd.

Bydd disgwyl i chi ddangos angerdd dros rymuso a galluogi pobl ifanc.

Mae'n hanfodol bod gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, yn chwaraewr tîm cryf, sy'n dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i wella proffil y Gymraeg.

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol iawn ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac mae’r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny.

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion, y nodwyd eu bod yn ‘agored i niwed’, yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo llesiant yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Os byddwch yn llwyddiannus, efallai y bydd yn ofynnol i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, yn ddibynnol ar y swydd yr ydych yn ymgeisio amdani.

Sylwer bod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau ein swyddi gwag yn gynharach na’r dyddiad a nodwyd petaem yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddem yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted ag y bo modd os ydych yn dymuno cael eich ystyried ar gyfer y swydd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*