Cadeirydd y Coleg

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau am swydd Cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Cadeirydd yn gyfrifol am berfformiad Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg ac am lywodraethiant effeithiol y Coleg.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyflog: Honorariwm

Dyddiad Cau: 31/01/2020 (234 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Y Llwyfan Heol y Coleg Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dr Dylan Phillips

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Y mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi Cadeirydd i wasanaethu’r Coleg am dymor o dair blynedd, gan ddechrau ar 1 Ebrill 2020.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn profiadol sydd yn awyddus i ddefnyddio’i sgiliau a phrofiadau helaeth ym myd llywodraethiant, arweinyddiaeth ac addysg i arwain corff cynllunio cenedlaethol uchelgeisiol sydd â’r Gymraeg wrth wraidd ei bwrpas a’i weledigaeth.

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Bydd y Cadeirydd yn arwain y Bwrdd Cyfarwyddwyr a’r Coleg wrth weithredu Cynllun Strategol newydd y Coleg, sydd yn canolbwyntio ar ehangu a datblygu cyfleoedd i fyfyrwyr a dysgwyr yng nghyd-destun Strategaeth Iaith Llywodraeth Cymru a blaenoriaethau polisi eraill.

Disgwylir ymrwymiad o tua dau ddiwrnod y mis ar gyfartaledd. Telir honorariwm o £7,500 y flwyddyn ac ad-delir costau yn unol â pholisi costau’r Coleg.

Mae’r Coleg yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob rhan o’r gymuned. Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored, a gwneir y penodiad ar sail teilyngdod.

Dyddiad Cau: 31 Ionawr 2020

Ceir manylion llawn a ffurflen gais ar wefan y Coleg, www.colegcymraeg.ac.uk/swyddi, neu drwy gysylltu gyda Dr Dylan Phillips (d.phillips@colegcymraeg.ac.uk).

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd a Manyleb Person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)