Cydlynydd Busnes a Chefnogi Cefnogwyr

Trosolwg

Mae’r rôl hon yn allweddol i yrru’r systemau a’r prosesau hynny ymlaen sydd yn sicrhau fod tîm Cymru’n gwireddu ei nodau gweithredol a strategol. Byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth gydlynu a...

Cyflogwr: Cymorth Cristnogol Cymru

Cyflog: £33,169

Dyddiad Cau: 20/03/2019 (92 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cydlynydd Busnes a Chefnogi Cefnogwyr

Cymorth Cristnogol Cymru

Cyflog: £33,169 (llawn amser)

Math o gytundeb: parhaol

Oriau’r cytundeb: 28 awr yr wythnos (yn ddelfrydol dros 5 diwrnod)

Lleoliad: Caerdydd, Cymru

Dyddiad cau: 20 Mawrth 2019 5yh

Dyddiad y cyfweliad: 28 Mawrth 2019

Amdanom ni
Mae gennym weledigaeth yn Cymorth Cristnogol am fyd gwell yn rhydd o dlodi. Ymunwch â’r tîm yng Nghymru wrth inni ysbrydoli eglwysi, cefnogwyr, gwirfoddolwyr a chymunedau ar draws y genedl i chwarae’n rhan i wireddu’n gweledigaeth.

Am y rôl
Mae’r rôl hon yn allweddol i yrru’r systemau a’r prosesau hynny ymlaen sydd yn sicrhau fod tîm Cymru’n gwireddu ei nodau gweithredol a strategol. Byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth gydlynu a goruchwylio prosesau gweinyddol, ariannol, gweithredol a phrosesau data cydlynol ac effeithiol ar draws tîm Cymru. Byddwch yn gweithredu systemau ar gyfer cynllunio, monitro, dadansoddi a datblygu perfformiad tîm Cymru mewn apeliadau codi arian ac ymgyrchoedd, megis dadansoddi incwm a chipio data. Byddwch hefyd yn chwarae rôl arweinyddol wrth i dîm Cymru newid i system bas data CRM newydd a’i ddefnyddio mewn ffordd effeithiol a chydlynol. Byddwch yn cynghori, rheoli a helpu i weithredu strategaethau a systemau newydd i uchafu profiad y cefnogwyr, a byddwch yn chwarae rôl gydlynol gyda Swyddogion Cefnogi Cefnogwyr ar draws Cymru i sicrhau fod y prosesau mor effeithiol a chyson ag sy’n bosibl a bod ymarfer da yn cael ei rannu.

Amdanoch chi
Rydym yn chwilio am rywun sydd yn teimlo’n angerddol am weledigaeth Cymorth Cristnogol ac sydd â’r sgiliau a’r egni i fonitro a dadansoddi data’n effeithiol i gefnogi’r tîm yng Nghymru ac i wella’n heffaith. Bydd gennych brofiad o weithredu systemau a phrosesau effeithiol i fonitro a gwella effaith. Bydd gennych brofiad sylweddol o weithio gyda data a basau data ac o wneud data yn hawdd i’w ddeall i eraill. Bydd angen ichi fod yn drefnus a’r gallu ganddoch i gynllunio a chydbwyso baich gwaith amrywiol.

Byddwch hefyd yn teimlo’n angerddol ynghylch cyflenwi cefnogaeth wych i gefnogwyr; ac yn gyfforddus i weithio gyda thîm dwyieithog a gwasgaredig gydag amrediad o ddisgyblaethau gwahanol oddi fewn i’r staff.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol yn y rôl hon. A wnewch chi nodi yn eich cais lefel eich gallu a’ch dull o weithio mewn amgylchedd dwyieithog, os gwelwch yn dda, ac unrhyw lefel o gefnogaeth y byddwch ei angen i wneud hynny.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r rôl hon yn gofyn i’r ymgeiswyr gael yr hawl i weithio’n y wlad ble lleolir y swydd.
Ryydm yn parchu amrywiaeth ac yn ceisio adlewyrchu hyn yn y gweithlu. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned, dim ots pa hil, lliw, rhyw, oedran, anabledd, gogwydd rhyw, crefydd na chred.
Gallwch ddisgwyl ystod eang o dâl, yn cynnwys lwfans gwyliau hael, benthyciad tocyn tymor, a’r hyblygrwydd i fwynhau cydbwysedd gwaith/byw da.

Cwestiynau gallu:
Fel rhan o’ch cais bydd gofyn ichi ddangos eich addasrwydd trwy ateb y cwestiynau a ganlyn:
1. Dwedwch wrthym am adeg ble bu rhaid ichi argymell neu wneud penderfyniadau ar ôl dadansoddi data a gwybodaeth arall o ystod eang o ffynonellau.
2. Dwedwch wrthym am amser lle gwnaethoch ymgynghori gydag eraill i sicrhau eich bod wedi deall eu hanghenion neu eu nodau cyn gweithredu.
3. Rhowch enghraifft o adeg pryd y gwnaethoch rannu eich gwybodaeth a’ch sgiliau i helpu eraill i fod yn fwy effeithiol yn eu rôl.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*