Cyfieithydd

Trosolwg

Rydym yn chwilio am gyfieithydd cymwysedig a phrofiadol i gyflawni gwasanaeth cyfieithu Cymraeg y mudiad. Bydd gennych sgiliau ieithyddol o'r radd flaenaf yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cyflog: £23,750 - £26,500 (dibynnol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 21/03/2019 (86 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Caerdydd / Y Drenewydd a gweithio o gartref

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ruth Bates / Sian Jones

Ffôn: 07870 566867 / 07939 385701

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Cyfieithydd Cymraeg, Cyf 19/004

Cymru (Caerdydd neu'r Drenewydd a gweithio o gartref)

Contract cyfnod penodol am 12 mis gan ddechrau fis Ebrill/Mai 2019

Amrediad Cyflog Cychwynnol: £23,750 - £26,500 (dibynnol ar brofiad) + buddion hael

Croesewir secondiad allanol

Rydym yn chwilio am gyfieithydd cymwysedig a phrofiadol i gyflawni gwasanaeth cyfieithu Cymraeg y mudiad. Bydd gennych sgiliau ieithyddol o'r radd flaenaf yn y Gymraeg a'r Saesneg, ynghyd â sgiliau TG rhagorol. Byddwch yn gweithio mewn tîm bach ac yn medru rheoli a blaenoriaethu eich gwaith eich hun.

Amdanom ni

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw ariannwr cymunedol mwyaf y Deyrnas Unedig - rydym yn falch o ddyfarnu arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ar gyfer cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Y llynedd yn unig fe ddosbarthom dros hanner biliwn o bunnoedd (£508.5 miliwn) gan y Loteri Genedlaethol i dros 11,000 o brosiectau cymunedol ar draws y Deyrnas Unedig, gan alluogi hyd yn oed yn fwy o bobl a chymunedau i wireddu eu syniadau a'u huchelgeisiau.

Wrth wraidd popeth a wnawn yw'r gred bod cymunedau'n ffynnu pan fydd pobl yn arwain. Mae grantiau gan y Loteri Genedlaethol yn agored i bawb ac rydym yn freintiedig i fedru cydweithio ag ystod o grwpiau o'r rhai llawr gwlad bychain i fyny i elusennau mwyaf y Deyrnas Unedig.

Rydym yn chwilio am bobl amrywiol a dawnus sy'n rhannu ein gwerthoedd ac yn angerddol dros ariannu syniadau gwych sy'n bwysig i gymunedau ac yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Ynglŷn â'r rôl

Byddwch yn gweithio fel rhan o Dîm Cymraeg Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gwblhau gwaith cyfieithu Cymraeg o safon uchel ar gyfer y sefydliad cyfan. Byddwch yn sicrhau bod ein holl ddeunyddiau ar-lein ac oddi ar-lein, gan gynnwys tudalennau gwe newydd, cyhoeddiadau a mentrau corfforaethol, yn cael eu cyfieithu'n unol â therfynau amser cytunedig.

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â thimau niferus i sicrhau eu bod yn darparu'r profiad gorau posib ar gyfer ein cwsmeriaid sy'n dewis ymwneud â ni yn y Gymraeg.

Amdanoch chi

Rydym am benodi rhywun sy'n rhagweithiol ac yn medru creu a chynnal cysylltiadau cryfion gyda chydweithwyr ar draws timau niferus.

Bydd gennych:

• Radd yn y Gymraeg neu Radd a wnaed trwy gyfrwng y Gymraeg
• Cymhwyster cyfieithu cydnabyddedig neu isafswm o 3 blynedd o brofiad o weithio fel cyfieithydd dros fudiad
• Rhuglder mewn Cymraeg llafar ac ysgrifenedig, a'r gallu i brawf-ddarllen dogfennau at safon uchel o gywirdeb yn y Gymraeg a'r Saesneg
• Sgiliau TG rhagorol, yn ddelfrydol gan gynnwys profiad o ddefnyddio meddalwedd cof cyfieithu
• Y gallu i gydlynu systemau a phrosesau a datblygu perthnasoedd gwaith effeithiol i alluogi cydweithio ar draws y Gronfa
• Y gallu i weithio'n gywir at derfynau amser caeth
• Dealltwriaeth gref o bwysigrwydd brand ar draws y cymysgedd o gyfathrebiadau
• Aelodaeth o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru neu barodrwydd i weithio tuag at y nod hwn.

Byddwch wedi'ch lleoli yn naill ai ein swyddfa yng Nghaerdydd neu'r Drenewydd ynghyd â medru gweithio o gartref, gyda'r disgwyliad y byddwch yn hyblyg er mwyn cyflawni'r canlyniadau gorau dros ein cwsmeriaid.

Ar eich cyfer chi

Rydym yn anelu at ddatblygu ein staff a chynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad personol. Rydym yn cynnig ystod eang o fuddiannau hael gan gynnwys:

• Gwyliau blynyddol hael a chynllun pensiwn y cwmni
• Gweithio hyblyg i gefnogi staff gyda'u cydbwysedd bywyd/gwaith
• Absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu cynhwysfawr â thâl
• Talebau gofal plant
• Benthyciadau tocyn teithio a beicio i'r gwaith
• Absenoldeb gwirfoddoli â thâl

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn dathlu amrywiaeth ein staff. Rydym yn annog ceisiadau'n weithredol gan ymgeiswyr beth bynnag yw eu rhyw, hil, anabledd, oedran, tueddfryd rhywiol, hunaniaeth rhyw, crefydd neu gred, statws priodasol neu feichiogrwydd a mamolaeth. Rydym yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth ran-amser hefyd.

Ynghylch ymgeisio

I ymgeisio ar-lein a chael manylion pellach am y rôl, ein proses ymgeisio, gwaith y Gronfa a'n hystod o fuddiannau gwych, ewch i www.cronfagymunedolylg.org.uk/swyddi. Os hoffech fwy o wybodaeth am y rôl, cysylltwch â Ruth Bates ar 07870 566867 / ruth.bates@cronfagymunedolylg.org.uk neu Sian Jones ar 07939 385701 / sian.jones@cronfagymunedolylg.org.uk.


Dyddiad cau: Dydd Gwener, 21 Mawrth (11.59pm)
Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mercher, 27 Mawrth yn ein swyddfa yn Y Drenewydd

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Cyfieithydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)