Dirprwy Brif Weithredwr – Profiadau Pobl a Diwylliant

Trosolwg

Gan arwain tîm amlswyddogaethol o staff AD a chymorth i fyfyrwyr, bydd deiliad y swydd newydd yn datblygu ac yn ymgorffori gwasanaethau cymorth arloesol ac effeithiol sy’n galluogi ein staff ac ein m

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £122,457

Dyddiad Cau: 03/03/2020 (202 diwrnod)

Amser Cau: 11:55:00

Lleoliad

Coleg Cambria Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Bernie Cullen

Ffôn: 02070 342631

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Coleg Cambria

Dirprwy Brif Weithredwr – Profiadau Pobl a Diwylliant

Ystyrir Coleg Cambria yn un o golegau mwyaf llwyddiannus y Deyrnas Unedig, yn seiliedig ar ganlyniadau ein myfyrwyr, ein partneriaethau effeithiol ac ein henw da. Wedi ein lleoli yng Ngogledd Cymru, rydym yn gweithio yng nghalon ein cymunedau ac ein heconomïau, gan feithrin dyheadau a sgiliau, ac rydym yn gwneud cyfraniad sylweddol i dwf economaidd y rhanbarth hefyd.

Rydym yn goleg mawr ac amrywiol sydd ag incwm o dros £60 miliwn, ac rydym yn darparu ystod eang o addysg a hyfforddiant, o raglenni Safon Uwch sy’n perfformio’n uchel i ddarpariaeth alwedigaethol sy’n canolbwyntio ar gyflogwyr, cynnig cynyddol Addysg Uwch a fferm o’r radd flaenaf i arloesi technolegau newydd mewn amaethyddiaeth ddigidol ac egni adnewyddadwy. Mae gan y coleg sefyllfa ariannol gref ac rydym wedi buddsoddi £60 miliwn yn ystod y chwe blynedd diwethaf mewn datblygu cyfleusterau arloesol o safon ddiwydiannol.

Rydym yn rhoi ein myfyrwyr wrth wraidd popeth a wnawn ac rydym yn ymfalchïo mewn darparu profiad dysgu personol o ansawdd uchel. Mae ymgysylltiad a dyhead ar draws y coleg yn gryf, gyda boddhad myfyrwyr a staff i’w weld yn glir yng nghanlyniadau cadarnhaol ein holiaduron.

Mae ein Prif Weithredwr newydd wedi creu swydd unigryw newydd, Dirprwy Brif Weithredwr – Profiadau Pobl a Diwylliant, i sicrhau bod ein staff ac ein myfyrwyr yn cael eu blaenoriaethu ar y lefel uchaf a bod ffocws strategol ar bobl yn sbardun allweddol yn nyfodol ein coleg. Gan arwain tîm amlswyddogaethol o staff AD a chymorth i fyfyrwyr, bydd deiliad y swydd newydd yn datblygu ac yn ymgorffori gwasanaethau cymorth arloesol ac effeithiol sy’n galluogi ein staff ac ein myfyrwyr i ffynnu. Trwy ddatblygu a chyflwyno Cynllun Profiad Pobl effeithiol, sy’n blaenoriaethu datblygiad personol a sefydliadol, diwylliant blaengar a chyfleoedd i weithio a dysgu mewn modd hyblyg ac ystwyth, byddwch yn rhan allweddol o sefydlu Coleg Cambria ymhellach fel cyflogwr o ddewis a choleg o’r radd flaenaf i fyfyrwyr.

Bydd gan ein hymgeisydd llwyddiannus hanes cadarn mewn arweinyddiaeth uwch a rheoli pobl mewn sefydliad mawr, cymhleth sy’n seiliedig ar werthoedd. Gyda chymhwyster CIPD, dylech gael profiad strategol o adnoddau dynol, datblygiad sefydliadol a chynllunio busnes, gyda’r gallu i arwain mentrau newydd a rheoli newidiadau traws-sefydliadol. Mae’r gallu i ysbrydoli pobl a meithrin arloesedd yn allweddol bwysig, yn ogystal â’r ymrwymiad i flaenoriaethu, gwerthfawrogi ac ymgorffori diwylliant sefydliadol sy’n canolbwyntio ar bobl.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*