Goruchwyliwr Biwro

Trosolwg

Bydd y Goruchwyliwr Biwro wedi'i leoli yn ein swyddfa yn Aberystwyth a bydd yn atebol i Arweinydd y Biwro. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gynorthwyo Arweinydd y Biwro gyda rhedeg gwasanaeth...

Cyflogwr: EID Cymru

Cyflog: £23,664.00 - £25,709.00 +

Dyddiad Cau: 20/01/2020 (245 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Tŷ Rheidol Parc Merlin Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y swydd: Goruchwyliwr Biwro

Cyflog: £23,664.00 - £25,709.00 y flwyddyn (Ynghyd a buddion) [Cyflog i’w drafod yn dibynnu are gymwysterau a profiad]

Lleoliad: Aberystwyth

Yn adrodd i: Arweinydd y Biwro

Math o gontract: Parhaol

Oriau wythnosol: 37 awr yr wythnos (Dydd Llun i Dydd Gwener)

Dyddiad cau: Dydd Llun 20 Ionawr 2020

Dyddiad cyfweld: Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020

Trosolwg o’r Swydd:

Bydd y Goruchwyliwr Biwro wedi'i leoli yn ein swyddfa yn Aberystwyth a bydd yn atebol i Arweinydd y Biwro. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gynorthwyo Arweinydd y Biwro gyda rhedeg gwasanaeth EIDCymru bob dydd, yn ogystal â goruchwylio staff y Biwro.

Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd ddarparu cymorth technegol arbenigol i geidwaid mewn perthynas â mewnbynnu a chydlynu'r wybodaeth am symud a dderbynnir gan EIDCymru.

Prif atebolrwydd, cyfrifoldebau a gweithgareddau:

• Goruchwylio a rheoli Gweithredwyr y Biwro a Gweinyddwyr Tymhorol y Biwro, gan gynnwys sesiynau sefydlu a hyfforddiant mewnol.
• Monitro adroddiadau a chyflwyniadau a dderbynnir gan EIDCymru.
• Darparu cymorth technegol arbenigol i geidwaid er mwyn trosglwyddo data yn effeithiol i mewn i EIDCymru.
• Darparu lefel uchel o ofal cwsmeriaid a chymorth technegol i'r gymuned amaethyddol yng Nghymru, gan gyfeirio ymholiadau at sefydliad(au) trydydd parti yn ôl y gofyn.
• Nodi unrhyw wybodaeth symud anghywir a gweithio gydag unigolion / sefydliad(au) perthnasol eraill i ddatrys problemau.
• Cofnodi ac ymateb i ymholiadau dros y ffôn ac wyneb yn wyneb.
• Mewnbynnu data yn gywir o gofnodion symudiadau ar bapur i system EIDCymru, gan gynnwys gwirio data, ffeilio a storio dogfennau.
• Hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o EIDCymru i geidwaid defaid, ceirw a geifr.
• Helpu gyda chyflwyno a chofnodi cofnodion electronig ac ar bapur.
• Cydlynu â rhanddeiliaid allanol i sicrhau cyflwyniadau data cywir.
• Cynrychioli EID Cymru mewn digwyddiadau allanol, sioeau a chyfarfodydd (fel sy'n ofynnol).
• Cydlynu a gweinyddu mewn perthynas â chyfarfodydd tîm wythnosol a chofnodion.
• Cynorthwyo Arweinydd y Biwro i hwyluso rhedeg gwasanaeth EIDCymru yn ddidrafferth.
• Cynorthwyo gyda’r gwaith parhaus o greu a gwella canllawiau cynnal a chadw i ddefnyddwyr ar gyfer system EIDCymru.
• I ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill fel sy’n ofynnol weithiau gan Arweinydd y Biwro, sydd yn gymesur â graddfa’r rôl.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)