Gweithredwr Switsfwrdd

Trosolwg

Bydd deiliad y swydd yn aelod o Dîm Blaen y Tŷ, gan ddarparu cymorth switsfwrdd ar draws Campws Singleton a Champws y Bae. Y switsfwrdd yw'r cysylltiad cyntaf â'r Brifysgol ar gyfer llawer o....

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £17079 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/02/2019 (214 diwrnod)

Amser Cau: 23:30:00

Lleoliad

Campws Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gweithredwr Switsfwrdd

Rhif Swydd: SD01753
Hysbysebu Adran: Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol
Math o Gytundeb: Contract anghyfyngedig
Dyddiad Cau: 19-02-2019
Cyflog: £17,079 y flwyddyn

Parhaol

35 awr yr wythnos

Lleolir y swydd hon ar Gampws Parc Singleton

Prif ddiben y swydd

Bydd deiliad y swydd yn aelod o Dîm Blaen y Tŷ, gan ddarparu cymorth switsfwrdd ar draws Campws Singleton a Champws y Bae. Y switsfwrdd yw'r cysylltiad cyntaf â'r Brifysgol ar gyfer llawer o ymholwyr, ac mae'n darparu gwasanaethau megis ateb a throsglwyddo galwadau, ynghyd â gwasanaethau gweithredwr mewnol. Bydd angen gweithio oriau hyblyg rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Prif ddyletswyddau

1. Gweithredu switsfwrdd y Brifysgol, darparu cymorth clir a chryno i alwyr allanol a mewnol yn ôl yr angen.
2. Cynorthwyo wrth weinyddu cyfleusterau a systemau ffôn a chymorth gyda dyfeisiau symudol; bydd hyn yn cynnwys cynnal a chadw gwybodaeth cyfeiriadur a darparu manylion yn ôl yr angen.
3. Cynorthwyo gyda gweithgareddau Blaen y Tŷ fel y bo'n briodol, gan gynnwys ymholiadau cyffredinol ynghylch holl wasanaethau'r Brifysgol sydd ar gael i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr.
4. Hyrwyddo rhagoriaeth mewn gwasanaeth cwsmeriaid.
5. Ymwneud yn llawn â gweithgareddau Galluogi Perfformiad a Datblygu Staff y Brifysgol.
6. Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn arferion gwaith a chynnal perthnasoedd gweithio cadarnhaol.
7. Cyflawni rôl a holl weithgareddau'r swydd yn unol â systemau rheoli a pholisïau diogelwch, iechyd a chynaladwyedd er mwyn lleihau risgiau ac effeithiau sy'n deillio o weithgarwch y swydd.
8. Unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl cyfarwyddyd y rheolwr llinell neu ei gynrychiolydd a enwebwyd.

Manyleb person

Meini Prawf Hanfodol:

Gwerthoedd:
Tystiolaeth o ymfalchïo mewn darparu gwasanaethau ac atebion proffesiynol.
Y gallu i gydweithio mewn amgylchedd o gydraddoldeb, ymddiriedaeth a pharch i ddarparu gwasanaethau sy'n ceisio rhagori ar anghenion a disgwyliadau cwsmeriaid.
Tystiolaeth o ymagwedd ofalgar at ein holl gwsmeriaid, gan sicrhau profiad personol a chadarnhaol.

Cymhwyster: Addysg gyffredinol i lefel TGAU neu gyfwerth

Profiad: Profiad o weithio mewn amgylchedd gwasanaeth, gan ddarparu gwasanaethau uniongyrchol i gwsmeriaid

Gwybodaeth a Sgiliau: Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg, fel a ganlyn:

Siarad - Y gallu i gynnal sgwrs estynedig â siaradwr rhugl am bwnc cyfarwydd, e.e. diddordebau neu waith. Mynegi barn a chyfnewid gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud â bywyd pob dydd, e.e. diddordebau, teithio neu bynciau sy'n ymwneud â gwaith

Ysgrifennu - Y gallu i ysgrifennu ymadroddion neu frawddegau syml iawn amdanoch chi eich hun neu eraill. Trosglwyddo neges syml neu wneud cais syml, e.e. drwy e-bost

Gwrando - Y gallu i ddilyn y rhan fwyaf o sgyrsiau neu drafodaethau, hyd yn oed am bynciau nad ydych yn gyfarwydd â nhw. Deall y rhan fwyaf o raglenni teledu a radio ar gyfer siaradwyr iaith gyntaf

Darllen - Y gallu i ddeall negeseuon am bethau cyffredinol, a rhai llythyrau neu e-byst sylfaenol iawn, e.e. yn gofyn am rywbeth neu'n gofyn i drosglwyddo neges. Deall darnau byr o destun.

Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog ynghyd â’r gallu i fod yn amyneddgar ac yn ddeallgar wrth ymdrin ag amrywiaeth o ymholiadau gan fyfyrwyr, staff a'r cyhoedd.

Tystiolaeth o frwdfrydedd ac ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i gwsmeriaid a diddordeb mewn gwella gwasanaethau i gwsmeriaid.

Y gallu i ddarparu atebion clir i gwestiynau technegol a helpu defnyddwyr i ddeall systemau a phrosesau.

Cymhwysedd wrth ddefnyddio offer cyfrifiadurol a dealltwriaeth o gymwysiadau PC safonol megis Microsoft Office, e-bost, y Rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol.

Meini Prawf Dymunol:
Cymwysterau uwch neu berthnasol i TG neu brofiad helaeth mewn unrhyw feysydd perthynol.
Profiad, gwybodaeth neu ddealltwriaeth o gyfrifiadura (caledwedd, meddalwedd, rhwydweithio) neu weithredu a chymorth Switsfwrdd.
Profiad blaenorol o weithio mewn addysg uwch neu addysg bellach, ym maes y cyfryngau, TG neu switsfwrdd, neu brofiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd canolfan gyswllt.
Profiad o gefnogi amrywiaeth o gymwysiadau meddalwedd.

Manylion cyswllt ymholiadau anffurfiol & Gwybodaeth Bellach

Informal enquiries can be made to Nicholas Owen – n.a.owen@swansea.ac.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*