Hwyluswyr Grŵp Rhieni

Trosolwg

Manteisiwch ar gyfle cyffrous newydd yn y Flwyddyn Newydd. Mae Tîm Rhianta Dechrau’n Deg yn recriwtio ymarferwyr gofal plant/teulu brwdfrydig ar gyfer y rôl Hwylusydd Grŵp Rhieni.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 18/02/2019 (706 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Neuadd y Sir Glanfa'r Iwerydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Hwyluswyr Grŵp Rhieni

CS50241665

Categori Swydd: Addysg - Proffesiynol / Cymorth, Arall

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmeriaid

Graddfa: Gradd 4

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 18/02/2019

Manteisiwch ar gyfle cyffrous newydd yn y Flwyddyn Newydd. Mae Tîm Rhianta Dechrau’n Deg yn recriwtio ymarferwyr gofal plant/teulu brwdfrydig ar gyfer y rôl Hwylusydd Grŵp Rhieni.

Menter gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg sydd â’r nod o wneud gwahaniaeth pendant i gyfleoedd bywyd plant dan 4 oed mewn ardaloedd penodol o Gaerdydd. Mae Hwyluswyr Grwpiau Rhieni yn gyfrifol am arwain ein darpariaeth crèche o ansawdd uchel, ac am ddarparu grwpiau rhieni megis y Rhaglen Magu Plant a grwpiau Iaith a Chwarae. Mae gennym un swydd amser llawn ac un rhan-amser (20 awr).

Wrth lenwi eich cais rhowch sylw penodol i’r adran tystiolaeth ategol, a defnyddiwch y wybodaeth am gymwyseddau ymddygiad i’w llenwi.

Mae dwy swydd ar gael:

• 1 swydd 37 awr yr wythnos – Parhaol
• 1 swydd 20 awr yr wythnos - Dros dro

Yn adran gwybodaeth ategol eich cais, nodwch am ba swydd/i rydych yn ymgeisio amdanynt.

Dylai ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg hyd at Lefel 1 – Mynediad.

Mae’r swyddi hyn yn destun Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion yn ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd dros dro ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio drwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Rhaid i geisiadau gael eu cymeradwyo gan y Cyfarwyddwr / Cyfarwyddwr Cynorthwyol / Prif Swyddog perthnasol neu uwch swyddog arall a enwebwyd, nad yw ar raddfa is na RhG2, neu gan y Pennaeth / Corff Llywodraethu yn achos staff ysgolion.

Mae’r swydd lawn amser yn addas i’w rhannu.

Croesawn geisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel sefydliad mawr yn y sector cyhoeddus, mae'n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu yn adlewyrchu'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu yn well. Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion:
dan 25 oed
nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant
o’n cymunedau lleol, gan gynnwys yn benodol unigolion o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*