Hwylusydd Tai Gwledig

Trosolwg

Gweithio mewn cymunedau gwledig yng Ngheredigion (ac mewn awdurdodau lleol cyfagos yng nghyswllt yr ardaloedd sydd ar y ffin) i gynorthwyo’r awdurdod tai a chynllunio strategol i nodi’r angen am...

Cyflogwr: Tai Ceredigion Cyf

Cyflog: £28,655.71 - £31,630.54

Dyddiad Cau: 13/02/2019 (222 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Uned 4 Parc Busnes Pont Steffan Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, Cymru SA48 7HH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 0345 606 7654

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Dyletswyddau a chyfrifoldebau:
• Ymgysylltu â’r awdurdod lleol, cynghorau cymuned, tirfeddianwyr, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a datblygwyr i chwilio am gyfleoedd i ddatblygu tai fforddiadwy mewn ardaloedd gwledig, yn enwedig lle bo modd cyflwyno’r cyfleoedd hynny’n gyflym, a hybu opsiynau o ran tai fforddiadwy mewn lleoliadau gwledig.
• Nodi’r angen am dai fforddiadwy trwy gynnal ymchwiliadau ac arolygon lleol gan sicrhau bod y canlyniadau’n cael eu bwydo i strategaethau priodol yr awdurdod lleol ac yn cael eu rhannu â phob rhanddeiliad allweddol.
• Datblygu dull gweithio ar gyfer y grŵp llywio wrth ymateb i argymhellion cynghorau cymuned unigol, er mwyn sicrhau eglurder rhwng y naill ochr a’r llall cyn cynnal arolwg o anghenion o ran tai.
• Nodi a datblygu cyfleoedd penodol i ddatblygu tai fforddiadwy gan ddefnyddio amryw ddulliau cyflawni.
• Cynorthwyo sefydliadau sy’n bartneriaid i ddatblygu polisïau a strategaethau i ddarparu tai fforddiadwy e.e. polisïau gosod lleol.
• Cysylltu â phartneriaid allweddol a chydweithio â nhw i sicrhau bod mwy o dai fforddiadwy ar gael i’w prynu neu eu rhentu.
• Bod yn ganolwr rhwng cymunedau lleol a rhanddeiliaid os oes problemau’n codi yng nghyswllt datblygiad arfaethedig.
• Cynnal gweithdai a chyflwyniadau i gynghorau cymuned a grwpiau cymunedol e.e. clybiau ffermwyr ifanc mewn cymunedau gwledig, y tu allan i oriau swyddfa yn aml.
• Nodi arfer da o ran darparu tai fforddiadwy, a chyfrannu o bryd i’w gilydd at waith ymchwil a gwaith dadansoddi polisi ar faterion sy’n ymwneud â thai mewn ardaloedd gwledig.
• Hybu dealltwriaeth o’r angen am dai fforddiadwy a manteision tai fforddiadwy i’r gymuned leol.
• Dod o hyd i atebion arloesol i’r angen am dai fforddiadwy a gweithio gyda phartneriaid allweddol a’r sector preifat i’w darparu. Trafod gyda perchnogion tir gogyfer a darpariaeth safleoedd datblygu.
• Dod o hyd i dir, safleoedd ac eiddo (yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat) a chynorthwyo i asesu eu haddasrwydd i waith datblygu neu ailddatblygu ar gyfer tai fforddiadwy.
• Dod o hyd i gyfleoedd cyllido a hybu’r defnydd effeithlon o adnoddau.
• Ymgysylltu a rhyngweithio â chymunedau lleol a chynghorau cymuned yn rheolaidd er mwyn datblygu perthynas ystyrlon i hwyluso gwaith wedi’i dargedu mewn ardaloedd lle mae angen tai, a datblygu cynigion a chyfleoedd i ddarparu tai fforddiadwy.
• Cynnal dealltwriaeth o’r farchnad dai gyfan ac ymateb yn briodol.
• Creu partneriaethau ar draws ffiniau daearyddol a ffiniau awdurdodau lleol er mwyn hybu’r
gwaith o ddarparu tai fforddiadwy a sicrhau bod cymunedau’n gynaliadwy.
• Cynorthwyo i gyflawni mentrau ehangach megis adnewyddu eiddo sy’n bodoli eisoes neu gyflawni blaenoriaethau strategol eraill lle bo hynny’n bosibl ar gyfer tai neu at ddibenion busnes neu ddibenion cymunedol.
• Mynychu cyfarfodydd a chyfrannu at gyfarfodydd rhwng Hwyluswyr Tai Gwledig a Llywodraeth Cymru, a mynychu cyfarfodydd perthnasol eraill fel y bo’n briodol.
• Nid yw’r rhestr uchod o ddyletswyddau yn gyflawn nac yn gynhwysfawr, a gallai fod yn ofynnol i ddeiliad y swydd gyflawni gwaith neu ddyletswyddau eraill ar gais y Cyfarwyddwr Tai a Chymorth.

• Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd weithio y tu allan i oriau swyddfa arferol ar adegau e.e. er mwyn rhoi cyflwyniadau i gynghorau cymuned, mynychu digwyddiadau ar y penwythnos.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb / Advert  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)