Mentor STEM (Gwynedd)

Trosolwg

Dyma gyfle cyffrous i weithio ar brosiect newydd ar draws Gogledd-orllewin Cymru (Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn).

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Cyflog: £23,318 - £24,910 y flwyddyn (Cyflog cychwynnol £23,318 y flwyddyn)

Dyddiad Cau: 25/01/2021 (39 diwrnod)

Amser Cau: 09:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Ltd yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Rydym yn cyflawni’r cylch gwaith a bennir gan Weinidogion Cymru ac yn darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd annibynnol, diduedd a dwyieithog i bobl o bob oedran yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw y dylai pob person ifanc allu symud yn rhwydd ac yn llwyddiannus i mewn i waith ac y dylai oedolion gael eu hysbrydoli i fod yn gyfrifol am eu gyrfaoedd.

STEM y Gogledd

Dyma gyfle cyffrous i weithio ar brosiect newydd ar draws Gogledd-orllewin Cymru (Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn).

Mae’r prosiect wedi cael ei gyflwyno mewn ysgolion ar draws y Rhanbarth ers 2019. Nod y prosiect yw ychwanegu gwerth at y cwricwlwm drwy gydlynu’r broses o ddarpariaeth STEM allgyrsiol i bobl ifanc 11-19 oed, er mwyn iddynt gael mynediad at y pynciau a’u hysbrydoli i ddilyn gyrfa ym maes STEM.

Mentor STEM (Gwynedd)

Cyflog: £23,318 - £24,910 y flwyddyn (Cyflog cychwynnol £23,318 y flwyddyn)

Lleoliad: Bangor

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio mewn partneriaeth â busnesau a chyflogwyr STEM er mwyn helpu i ganfod sut y gallant ymgysylltu â’r byd addysg a chodi ymwybyddiaeth dysgwyr o natur newidiol y byd gwaith, y sgiliau sydd eu hangen a’r cyfleoedd sydd ar gael o fewn y maes STEM?

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn creu, yn sefydlu ac yn cynnal cysylltiadau cadarnhaol â rhwydwaith o gyflogwyr a’u cyrff proffesiynol i gefnogi’r broses o gyflwyno gwasanaethau cysylltu â chyflogwyr i ysgolion ar draws Gogledd-orllewin Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gweithio gyda llwyth achosion cyfranogwyr Blwyddyn 7-13 ym mhob ysgol i godi eu hymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sy’n codi o fewn y maes STEM. Mae’r gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd Mentoriaid STEM yn ceisio cyfoethogi a hyrwyddo’r pynciau STEM craidd mewn ysgolion drwy amryw o ymyriadau pwrpasol.

Mae hon yn gyfle cyffrous i weithio fel Mentor STEM amser llawn yng Ngwynedd.

Mae'r disgrifiad swydd llawn, y ffurflen gais a'r ffurflen Asesiad Iaith Gymraeg ar gael ar ein gwefan: https://gyrfacymru.llyw.cymru/amdanom-ni/gweithio-i-ni

Dylid anfon ceisiadau wedi’u cwblhau at AD@gyrfacymru.llyw.cymru erbyn 9am Dydd Llun 25ain o Ionawr 2021.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeiswyr llwyddiannus gael Datgeliad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Noder, nid ydym yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon a chroesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni chaiff cais a wneir yn Gymraeg ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Ceir buddiannau deniadol gan gynnwys oriau hyblyg, 30 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata i weithwyr rhan-amser), cynllun pensiwn cyfrannol a chynllun arian yn ôl sy’n gysylltiedig ag iechyd.

Arian yr UE: Buddsoddi yng Nghymru

Ariennir y swyddi hyn yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Ceir arian gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ar gyfer Prosiect STEM y Gogledd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*