Uwch Swyddog Lles

Trosolwg

• Sicrhau a datblygu gwasanaeth tai effeithiol ac effeithlon, gan ganolbwyntio ar faterion lles fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori. • Cynnal perthynas weithredol rhagorol gyda chynrychiolwyr o gyrff s...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £28,236 - £31,780

Dyddiad Cau: 22/08/2019 (467 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Grwp Cynefin Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iona Jones

Ffôn: 01745818407

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

1. Gweithredu’n briodol i sicrhau cyflawni Strategaeth Cynhwysiad Ariannol, y cynllun gweithredu a gweithdrefnau tai eraill Grŵp Cynefin yn effeithiol.

2. Gweithio gyda chyd-weithwyr ar draws y Gymdeithas i sicrhau bod ein darpariaeth lles yn addas.

3. Cydweithio i ddatblygu cyfleoedd newydd yn y maes lles.

4. Sicrhau fod fframwaith monitro ac adolygu ansawdd gwasanaethau cael ei weithredu’n effeithiol.

5. Hyrwyddo cyfathrebu effeithiol a pherthynas adeiladol gyda thenantiaid gan gynnig cyngor ac arweiniad i gydweithwyr a chwsmeriaid.

6. Goruchwylio a monitro ein darpariaeth arbenigol a gwasanaeth cynghori lles.

7. Darparu cymorth a chyngor i gyd-weithwyr ar faterion lles gan gynnwys y diwygiadau lles.

8. Gweithredu ar ddatblygu cynlluniau o’r newydd ac ail fodelu cynlluniau presennol fel bo raid.

9. Rhagweld a chyflwyno newidiadau yn effeithiol gan annog gwelliant parhaus.

10. Ymateb i ymholiadau mewnol ac allanol yn broffesiynol ac yn ddi-oed

11. Cyflwyno adroddiadau safonol a chywir yn rheolaidd.

12. Sicrhau perthynas dda rhwng y staff yr Adran Dai a’r DWP, undebau credyd, awdurdodau lleol, CAB a mudiadau lles eraill, a’r trydydd sector er mwyn cefnogi tenantiaid bregus.

13. Cynnal bas data sydd yn cyfleu yn gywir a chyson effaith y Diwygiad Lles ar fusnes y Gymdeithas.

14. Sicrhau bod y Gymdeithas yn cydymffurfio efo gofynion cofrestru fel corff sydd yn darparu cyngor ariannol i gwsmeriaid.

15. Sicrhau bod gwybodaeth gyfredol ar wefan y Gymdeithas am y cynlluniau penodol.

16. Cymryd rhan flaenllaw mewn cyfarfodydd gweithredol tai , boed yn y maes Budd-daliadau lles neu wasanaethau lles

17. Creu ymwybyddiaeth o ddatblygiadau a deddfwriaethau yn y maes tai a lles.

18. Mynychu cyfarfodydd mewnol ac allanol yn ôl yr angen.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais Word  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)