Swyddog Cangen

Trosolwg

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn awyddus i apwyntio Swyddog Cangen dros dro tra bod y deilydd presennol ar gyfnod mamolaeth. Bydd disgwyl i’r sawl a apwyntir adeiladu ar waith rhagorol...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £36,382 i £42,149 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/12/2021 (43 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Campws Caerfyrddin (gyda gweithio hybrid a theithio ar draws campysau eraill)

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cangen (contract tymor penodol)

Campws Caerfyrddin (gyda gweithio hybrid a theithio ar draws campysau eraill)

£36,382 i £42,149 y flwyddyn

Amdanom Ni

Fel un o brif ddarparwyr addysg uwch cyfrwng Cymraeg, mae'r Drindod Dewi Sant yn chwarae rôl flaenllaw yng ngweithgarwch y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac yn cydweithio â’r Coleg i gynyddu cyfleoedd dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg i fyfyrwyr ar sawl lefel.

Nod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw sicrhau’r hawl i fyfyrwyr dderbyn addysg uwch o’r radd flaenaf trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r Coleg yn gweithio mewn partneriaeth â phrifysgolion Cymru i:

• sicrhau mwy o gyfleoedd astudio i fyfyrwyr trwy gyfrwng y Gymraeg;
• ariannu ysgoloriaethau israddedig ac ôl-raddedig;
• gefnogi myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg a chynyddu’r nifer o fyfyrwyr sy’n dewis astudio’r cyfan neu ran o’u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg;
• ddatblygu modiwlau, cyrsiau ac adnoddau o’r radd flaenaf i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg.

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio drwy ganghennau sydd wedi’u lleoli ym mhrifysgolion Cymru. Nod y canghennau yw cefnogi gwaith y Coleg a gweithredu fel pwynt cyswllt lleol i fyfyrwyr. Er bod ei swyddfa wedi ei lleoli mewn man canolog ar gampws Caerfyrddin, mae Cangen y Drindod Dewi Sant o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn weithredol ar draws holl gampysau’r Brifysgol gan gynnwys Abertawe, Llambed, Caerdydd a champysau Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion.

Y RÔL-

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn awyddus i apwyntio Swyddog Cangen dros dro tra bod y deilydd presennol ar gyfnod mamolaeth. Bydd disgwyl i’r sawl a apwyntir adeiladu ar waith rhagorol y Swyddog Cangen presennol gan godi ymwybyddiaeth o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ymhlith staff, myfyrwyr a darpar fyfyrwyr y Brifysgol fel ei gilydd.

Prif gyfrifoldeb y Swyddog Cangen fydd sicrhau bod cynlluniau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cael eu gweithredu’n llwyddiannus ar draws Grwp Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant trwy ymgysylltu’n gyson â myfyrwyr a chydweithio’n agos â staff sy’n gyfrifol am gynllunio, hyrwyddo a chynnal y ddarpariaeth Gymraeg a dwyieithog. Disgwylir i ddeiliad y swydd ddeall cenhadaeth a chynlluniau strategol y Coleg a'u cyfleu i gydweithwyr o fewn y Brifysgol. Disgwylir iddi/iddo hefyd ddarparu cymorth a chefnogaeth i staff a myfyrwyr y Brifysgol wrth ddatblygu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, cydlynu ceisiadau am grantiau, monitro cyllidebau a hyrwyddo'r Gymraeg ar bob cyfle ar draws y Grwp.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn weinyddwr trefnus sy’n meddu ar feddwl creadigol a chraff. Bydd hefyd yn gyfathrebwr huawdl gan feddu ar sgiliau ysgrifenedig a llafar rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae’r gallu i ymgysylltu a rhwydweithio ag amrywiaeth o randdeiliaid mewnol ac allanol yn hanfodol. Bydd hefyd yn gallu meddwl yn strategol gan gyfrannu at wireddu Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog Grwp y Brifysgol a chefnogi’r Athrofeydd mewn ffyrdd rhagweithiol. Bydd disgwyl i’r deilydd allu gweithio’n annibynnol, gan gyfrannu’n adeiladol hefyd fel aelod o dîm.

- BUDDION -

- Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau
Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf fel Uwch Swyddog Prosiectau, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*