Swyddog Cefnogi Cynorthwyol Talaith y Gogledd Ddwyrain

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM9 - £18,395 pro rata

Dyddiad Cau: 03/08/2020 (49 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ardal Benodol Sir y Fflint, Wrecsam a Gogledd Powys

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Carys Gwyn

Ffôn: 01978 637053

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Y swydd a’r person:

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel. Bydd disgwyl i’r person gefnogi gwaith yr holl ddarpariaethau yn yr ardal i gynnal a chodi ansawdd a safon gan ganolbwyntio ar waith y cylchoedd Ti a Fi.

Dyletswyddau’r Swydd:

Bydd yn atebol i Brif Weithredwr Mudiad Meithrin trwy’r Rheolwr Talaith am gyflawni’r dyletswyddau canlynol:

Ti a Fi
• cymryd rhan flaenllaw wrth gynllunio’n strategol ar gyfer datblygu cylchoedd Ti a Fi newydd
• monitro gwaith yr Arweinyddion Ti a Fi teithiol
• Darparu cefnogaeth ychwanegol i gydweithwyr er mwyn cynyddu a chadw safon o fewn y Ti a Fi trwy gynllun Ti a Fi Serennog.

Cefnogaeth Gyffredinol
• Cefnogi darpariaethau e.e. cylchoedd meithrin a chylchoedd Ti a Fi, fel rhan o dîm
• gweithredu yn unol â nod ac amcanion Mudiad Meithrin, yn benodol polisi iaith Mudiad Meithrin
• datblygu ac ehangu darpariaethau o fewn yr ardal
• darparu gwybodaeth a pharatoi adroddiadau (ar lafar ac yn ysgrifenedig) at bwrpas cynllunio strategol ar lefel lleol a chenedlaethol e.e. Adroddiad Diweddaru Gwybodaeth
• eiriol a hyrwyddo gwaith darpariaethau Mudiad Meithrin a manteision addysg Gymraeg a dilyniant
• cynnal a datblygu perthynas gyda phobl a sefydliadau perthnasol e.e. rhieni, ysgolion ayyb
• manteisio ar gyfleoedd i fynychu hyfforddiant proffesiynol parhaus a rhannu arfer dda pan fo’n berthnasol
• Mynychu digwyddiadau ac achlysuron lleol perthnasol e.e sioeau, sioeau babis, eisteddfodau yn ôl yr angen
• Mynychu cyfarfodydd tîm yn dymhorol a chyfarfodydd eraill yn ôl y gofyn
• Unrhyw waith arall perthnasol a chyffredinol i swyddogaeth y Mudiad yn ôl cyfarwyddyd y Prif Weithredwr.

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru

Dyddiad Cau: 3.8.2020 am 11.55yh

Cyfweliadau: 12.8.2020 dros Microsoft teams

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - Dwyieithog  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)