Swyddog Cyllid

Trosolwg

Cyfle gwych i ymuno â phrosiect newydd fel Swyddog Cyllid i arwain ar broses hawlio'r prosiect

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £26,895 - £29,613 pro rata (gan ddechrau ar £26,895)

Dyddiad Cau: 09/08/2021 (50 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dewi Hughes

Ffôn: 01970 631412

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Manyleb Swydd

Teitl swydd: Swyddog Cyllid
Prosiect: Arwain DGC
Adran: Cyllid
Lleoliad: Unrhyw swyddfa Menter a Busnes a/neu weithio o gartref, gan deithio’n rheolaidd i Aberystwyth
Gweithio o gartref tra bod cyfyngiadau COVID-19 yn parhau
Rheolwr Llinell: Cyfarwyddwr Cyllid
Gradd: 4
Cyflog: £26,895 - £29,613 pro rata (gan ddechrau ar £26,895)
Cytundeb: Parhaol (prosiect hyd at 30 Mehefin 2023)*
Rhan-amser (0.8 cyfwerth ag amser llawn)
Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol

*Mae cynnig ffurfiol y swydd hon i’r ymgeisydd llwyddiannus yn ddibynnol ar Menter a Busnes yn derbyn cadarnhad swyddogol o gymeradwyaeth y prosiect. Gan gymryd bod cymeradwyaeth yn cael ei gadarnhau, disgwylir, er nad yw’n bendant, y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus mewn lle erbyn Awst/Medi ymlaen.

Cefndir: Ymwrthedd Gwrthficrobaidd (AMR) mewn Anifeiliaid

Nod y prosiect hwn, a ariennir drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, yw mynd i’r afael ag ymwrthedd gwrthficrobaidd mewn anifeiliaid ac yn yr amgylchedd yn unol â Chynllun Gweithredu pum mlynedd Ymwrthedd Gwrthficrobaidd mewn Anifeiliaid a’r Amgylchedd (2019-24) Llywodraeth Cymru.

Bydd y prosiect yn cael ei ddarparu gan y partneriaid canlynol:
• Menter a Busnes
• Cynhyrchwyr Cig Oen ac Eidion Cymru (WLBP)
• Prifysgol Aberystwyth, Ysgol Filfeddygol
• Prifysgol Bryste
• Iechyd Da
• Milfeddygon Gogledd Cymru

Bydd y prosiect yn cael ei arwain a'i reoli gan Menter a Busnes.

Menter a Busnes yw un o brif gwmnïau datblygu economaidd annibynnol Cymru. Yn ogystal â darparu rhaglenni a gwasanaethau cymorth busnes ar ran Llywodraeth Cymru a sefydliadau cenedlaethol a rhanbarthol eraill, rydym yn gweithio gyda chleientiaid masnachol i gynllunio a darparu gwasanaethau mewn meysydd megis cymorth busnes, entrepreneuriaeth ac arloesedd i ddatblygu a thyfu busnesau.

Nod y Prosiect

• Datblygu Rhwydwaith Hyrwyddwyr Rhagnodi Milfeddygol (VPC), sy'n cynrychioli practisau milfeddygol fferm yng Nghymru, i wella safonau rhagnodi gwrthficrobaidd.
• Cyflwyno cod ymddygiad gwirfoddol, wedi'i gyd-ddylunio ar gyfer rhagnodi meddyginiaethau gwrthficrobaidd ar draws practisau milfeddygol fferm yng Nghymru
• Datblygu cyfres o ganllawiau rhagnodi gwrthfiotigau’n seiliedig ar dystiolaeth, mewn cydweithrediad â’r Hyrwyddwyr Rhagnodi Milfeddygol (VPC)
• Defnyddio technoleg newydd i archwilio datrysiadau’n ymwneud â bioddiogelwch ac amaethyddiaeth fanwl gywir i leihau baich clefydau cyffredinol a’r angen am wrthficrobau mewn anifeiliaid fferm
• Coladu, dilysu a dadansoddi set ddata sylweddol (4500) o ddefnydd o driniaethau gwrthficrobaidd (AMU) ar lefel milfeddygon a ffermydd i sicrhau bod eu defnydd yn cael ei gofnodi’n addas ar gyfer y dyfodol
• Adeiladu dealltwriaeth o ddatblygiad a throsglwyddiad AMR ar ffermydd llaeth, cig eidion a defaid Cymru trwy samplu ffermydd yn amgylcheddol
• Cyflwyno rhaglenni cyfnewid gwybodaeth ar stiwardiaeth gwrthficrobaidd i filfeddygon, ffermwyr a pherchnogion ceffylau
• Cyflwyno data gwyliadwriaeth syndromig a threialu system ar gyfer casglu data yn barhaus
• Mesur effaith y prosiect trwy ddadansoddiad meintiol o Ymwrthedd Gwrthficrobaidd ac ymchwil weithredol ansoddol
• Dylunio rhaglen wyliadwriaeth weithredol
• Deall patrymau Ymwrthedd Gwrthficrobaidd yn y diwydiant ceffylau

Nod y Rôl

Arwain ar broses hawlio’r prosiect trwy gydlynu a chyd-gasglu hawliadau ariannol y cwmni a phartneriaid y prosiect yn effeithiol, gan gynnwys sicrhau bod y wybodaeth berthnasol yn cael ei darparu gan bartneriaid y prosiect, a’i chysoni, a bod hawliadau’n cael eu prosesu a’u darparu’n brydlon.

Prif Gyfrifoldebau

• Goruchwylio’r broses hawlio fisol/chwarterol ar gyfer gweithgareddau Arwain DGC gyda chefnogaeth gan yr adran gyllid, gan sicrhau bod terfynau amser yn cael eu bodloni
• Meithrin a chynnal perthynas waith effeithiol a phroffesiynol gyda phartneriaid y prosiect, gan sicrhau proses hawlio effeithiol
• Sicrhau bod yr holl wybodaeth berthnasol yn cael ei darparu gan bartneriaid y prosiect ar amser a bod gofynion ariannu’n cael eu bodloni, gan sicrhau darpariaeth o wybodaeth ariannol a thystiolaeth ategol gywir
• Gweithio'n agos gyda'r Swyddog Gweinyddu a Chyllid i baratoi hawliadau
• Paratoi a llwytho hawliadau i WEFO gyda chymorth y tîm cyllid yn ôl yr angen
• Cysoni hawliadau â thaliadau
• Ymateb yn weithredol i geisiadau am wybodaeth ychwanegol a rheoli archwiliadau prosiect yn unol â chais cyllidwyr prosiect
• Gweithio gyda'r Rheolwr Prosiect trwy baratoi a diweddaru adroddiadau a thaenlenni i hwyluso'r gwaith o reoli a monitro targedau prosiect, gwariant a rheoli cyllideb
• Cadw gwybodaeth gywir am dargedau cyllid a thargedau’r prosiect (dangosyddion) i’w cymharu gyda gwariant y prosiect a’r proffil gweithgareddau
• Monitro, adolygu ac adrodd yn gywir ar allbynnau ariannol, gwariant a pherfformiad i'r Rheolwr Prosiect, Cyfarwyddwr Prosiect a Chyfarwyddwr Cyllid yn unol â gofynion contract Llywodraeth Cymru a sefydliadau ariannu eraill, gan gynnwys creu a chynnal systemau rheoli a monitro effeithiol i fodloni gofynion archwilio perthnasol.
• Profi, mesur a gwerthuso cyllid a DPA yn barhaus, gan sicrhau bod adroddiadau'n cael eu creu a'u dosbarthu i'r rhanddeiliaid perthnasol
• Sicrhau cyfrinachedd yr holl wybodaeth ariannol a phersonél yn yr adran gyllid
• Sicrhau cydymffurfiad â rheoliadau Diogelu Data
• Mynychu cyfarfodydd mewnol ac allanol yn ôl yr angen yn unol â chyfarwyddiadau'r Cyfarwyddwr Cyllid, Cyfarwyddwr Prosiect a Rheolwr Prosiect
• Darparu cefnogaeth i aelodau eraill o’r tîm yn ôl yr angen, h.y. ymateb i ymholiadau dros y ffôn ac e-bost

Arall
• Sicrhau bod safonau caffael, ansawdd, gwasanaeth cwsmeriaid, cydraddoldeb ac amrywiaeth, Iechyd a Diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill a chynrychioli Menter a Busnes yn ôl yr angen

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd lefel gradd neu gyfwerth mewn pwnc cysylltiedig, neu brofiad o weithio ym maes cyllid
• Profiad o weithio gyda meddalwedd Sage a Microsoft Excel
• Sgiliau rhifedd ar lefel uchel ac yn gyfforddus wrth ddehongli, rheoli a dadansoddi data ariannol, gyda chywirdeb a sylw i fanylion
• Profiad o weithio tuag at derfynau amser tynn a rheoli llwythi gwaith
• Sgiliau trefnu, cydlynu, rheoli amser a gweinyddol cyffredinol rhagorol
• Yn gallu dilyn gweithdrefnau a phrosesau i gynnal cydymffurfiaeth, ansawdd a chysondeb
• Yn gallu mewnbynnu data yn gywir a storio data yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data berthnasol
• Profiad o weithio a chyfrannu'n effeithiol o fewn tîm prosiect
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog llafar ac ysgrifenedig (Cymraeg / Saesneg) rhagorol
• Yn gallu gwneud penderfyniadau anodd ac amserol er budd y busnes a/neu’r gwasanaeth, gan gynnwys codi pryderon priodol yn ymwneud â darparu’r gwasanaeth, cyllidebau a staff/isgontractwyr
• Sgiliau rhyngbersonol uwch
• Yn gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau ymlaen yn effeithiol, yn annibynnol ac fel rhan o dîm
• Yn gallu cymell ei hun, ac yn gallu derbyn cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau er mwyn cyflawni targedau gyda ffocws clir ar ansawdd
• Sgiliau TG uwch gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, Cronfeydd Data a’r Rhyngrwyd
• Profiad o fewn maes tebyg

Dymunol
• Profiad o reoli cyllidebau
• Trwydded yrru lawn a defnyddio car (efallai y bydd angen teithio ledled Cymru ar gyfer y rôl hon)

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon trwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (ar gael ar ein gwefan www.menterabusnes.co.uk ) a'u dychwelyd i swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os ydych chi am gael sgwrs anffurfiol ynglŷn â'r swydd hon, cysylltwch â Dewi Hughes ar 01970 631412.

Cyfweliadau

Bydd y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn cael eu cynnal ar-lein trwy naill ai Zoom neu Google Meet ar yr wythnos cychwyn 16 Awst 2021. Os nad ydych ar gael yr wythnos yno, nodwch os gwelwch yn dda

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 10.00am, dydd Llun, 9 Awst 2021.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gweler ein gwefan am ein Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)