Swyddog y Bartneriaeth ag Awdurdodau Lleol – Hylendid Bwyd

Trosolwg

Mae cyfle cyffrous ar gael fel rhan o dîm y Bartneriaeth ag Awdurdodau Lleol.

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)

Cyflog: £37,350 - £40,350

Dyddiad Cau: 11/04/2021 (34 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Caerdydd, Belfast, Birmingham, Llundain neu Gaerefrog. Swyddfa, aml-leoliad, neu gweithio gartref yn y DU. Dim ond yn y DU y gellir ymgymryd â’r rôl hon ac nid o dramor. Efallai y bydd angen teithio ledled y DU o bryd i’w gilydd, gan aros dros nos o bosibl.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adran anweinidogol sydd â dros 1300 o aelodau staff, gyda gweledigaeth fawr – sbarduno newid yn y system fwyd er mwyn sicrhau “bwyd y gallwn ymddiried ynddo”. Ein prif nod yw parhau i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr y DU mewn perthynas â bwyd. Gan ein bod bellach wedi ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (UE), mae'r ASB yn wynebu cyfnod sylweddol o newid a gweithgarwch.

Mae cyfle cyffrous ar gael fel rhan o dîm y Bartneriaeth ag Awdurdodau Lleol.

Mae’r tîm hwn yn chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu a chynnal perthnasoedd gwaith agos a chefnogi awdurdodau lleol yng Nghymru i weithredu rheolaethau swyddogol yn effeithiol. Mae hyn yn cynnwys cynghori awdurdodau lleol mewn perthynas â chyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid, y Codau Ymarfer Cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid, y Cytundeb Fframwaith a chanllawiau a gyhoeddir yn ganolog. Mae’r perthnasau hyn yn bwysig i sicrhau bod polisïau’r ASB yn cael eu datblygu gan brofiad o gyflenwi. Yn gyffredinol, mae gofyn sicrhau cysondeb wrth ddehongli a gweithredu deddfwriaeth ledled Cymru. Deiliad y swydd fydd y prif bwynt cyswllt rhwng yr ASB a swyddogion awdurdodau lleol yng Nghymru.

Mae’r dyletswyddau yn cynnwys:
• Sefydlu a chynnal perthynas waith agos ac effeithiol gyda swyddogion awdurdodau lleol ar bob lefel i sicrhau bod amcanion cyffredin yn cael eu cyflawni'n gyson ar draws Cymru.
• Rhoi cymorth a chyngor o ddydd i ddydd i awdurdodau lleol ar faterion gorfodi, gan gynnwys dehongli a gweithredu deddfwriaeth, y Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a chanllawiau eraill a gyhoeddir yn ganolog.
• Cyfrannu at ddatblygu polisi'r ASB gan sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu hystyried, rhoi mewnbwn i'r Tîm Rheoli Gweithredol a phapurau Bwrdd yr ASB a chymryd rhan yng nghyfarfodydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru, yn ôl yr angen.
• Chwarae rôl allweddol wrth sicrhau y caiff canfyddiadau archwiliadau awdurdodau lleol yr ASB eu gweithredu mewn ffordd gyson, effeithiol, effeithlon a chymesur.

Sifft: Wythnos yn dechrau 12 Ebrill 2021
Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 03 Mai 2021 (neu 29/30 Ebrill 2021)
Cynhelir cyfweliadau o bell trwy Microsoft Teams.

Mae manylion llawn y broses ddethol i'w gweld yn y pecyn i ymgeiswyr sydd ynghlwm. Bydd hyn yn cynnwys llunio rhestr fer yn erbyn y meini prawf hanfodol a dymunol a nodir. Os ydych chi'n llwyddo i gyrraedd y rhestr fer, byddwch chi'n cael gwahoddiad i'r cam terfynol, sef cyfweliad sy'n seiliedig ar brofiad/elfennau technegol/ymddygiadau.

Os daw nifer fawr o geisiadau i law, efallai y byddwn ni'n cynnal sifft gychwynnol ar y prif faen prawf a nodir isod yn unig.
• Profiad helaeth o ymgymryd ag ymyriadau hylendid bwyd yn unol â Chod Ymarfer Cyfraith Bwyd (Cymru) yn seiliedig ar ddealltwriaeth gynhwysfawr, o dirwedd awdurdodau lleol yng Nghymru, cyflwyno hysbysiadau cyfreithiol, casglu tystiolaeth, paratoi achosion i'w herlyn a chymhwyso gwybodaeth i gydymffurfio â gofynion Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984.

Rydym ni’n croesawu ceisiadau yn benodol gan ymgeiswyr du a lleiafrifoedd ethnig gan nad oes cynrychiolaeth ddigonol yn ein sefydliad ar y lefel hon. Gwneir pob penodiad yn ôl teilyngdod.

Rydym ni'n adolygu'r ffordd y mae talent wedi'i gwasgaru yn rheolaidd er mwyn manteisio i'r eithaf ar ddatblygiad personol a chyflawni cynlluniau busnes.

Mae ein pecyn i ymgeiswyr yn manylu ar y manteision a gynigir gan yr ASB. Cyfeiriwch hefyd at y datganiad telerau ac amodau sydd ynghlwm.

Bydd rhestr wrth gefn yn cael ei chadw am gyfnod hyd at 12 mis y gellir gwneud penodiad pellach ohoni.

Oherwydd natur y wefan hon, nid ydym ni’n gallu hysbysebu swyddi yn gwbl ddwyieithog.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*