Uwch Swyddog Cynlluniau

Trosolwg

I reoli a gwireddu y cynlluniau yn y sector bwyd amaeth

Cyflogwr: Menter Môn

Cyflog: £27,069

Dyddiad Cau: 15/11/2021 (64 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Hybrid - M-SParc & cartef/home

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Carys Guile

Ffôn: 01248 725 700

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyflwyno prosiectau: Cymryd cyfrifoldeb dros, a chyfrannu at, brosiectau a thasgau a neilltuwyd; darparu cynlluniau ar amser, ac i safon uchel gyda'r holl wybodaeth ofynnol yn cael ei rhoi i gleientiaid, rhanddeiliaid a chyllidwyr.

Cydymffurfiaeth a monitro prosiectau: Sicrhau bod prosiectau'n cael eu darparu yn unol â phrosesau a gweithdrefnau, a chyflawni yn erbyn yr amcanion a gytunwyd ymlaen llaw fel y cytunwyd gyda'r Rheolwr Gweithrediadau.

Adrodd am brosiectau: Paratoi a chyflwyno adroddiadau i uwch reolwyr a chyllidwyr prosiectau yn ôl yr angen, i gynnwys gwybodaeth ariannol a dangosyddion perfformiad angenrheidiol.

Datblygu prosiect: Adnabod cyfleoedd i ychwanegu gwerth at gynlluniau, ac at bortffolio ehangach y cwmni er budd yr ardal.
Polisïau a gweithdrefnau corfforaethol: Chwarae rôl ragweithiol wrth ddatblygu a mabwysiadu gweithdrefnau a fydd yn cyfrannu'n gadarnhaol at iechyd cyffredinol y cwmni.

Cynrychioli'r cwmni: Cynrychioli'r cwmni a hyrwyddo Menter Môn yn rhagweithiol; ei gwaith a'i nodau ac amcanion.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad / Job Description  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Gwybodaeth Cefndirol / Background info  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)