Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid x3

Trosolwg

Mae CThEM yn chwilio am unigolion deinamig sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol ac agwedd benderfynol i ymuno â’n timau Gwasanaeth i Gwsmeriaid.

Cyflogwr: CThEM

Cyflog: £19,160 - £20,640

Dyddiad Cau: 26/03/2019 (86 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Tŷ Thedford Stryd Fawr Porthmadog, Gwynedd, Cymru LL49 9BF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ydych chi’n rhugl yn Gymraeg a Saesneg? Ydych chi’n berson cyfeillgar, cymwynasgar a brwdfrydig?

Mae CThEM yn chwilio am unigolion deinamig sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol ac agwedd benderfynol i ymuno â’n timau Gwasanaeth i Gwsmeriaid.

Yn CThEM, rydym yn canolbwyntio ar gael trethi’n gywir i bawb.

Fel Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid, byddwch wrth galon y gwasanaethau rheng flaen rydym yn eu darparu. Mae ein cwsmeriaid mor bwysig i ni, ac rydym yn falch iawn o lefel y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu. Does dim ots ym mha adran y byddwch yn gweithio, y cwsmer bob amser yw prif ffocws popeth a wnawn.

Yn y grŵp Gwasanaeth i Gwsmeriaid, rydym i gyd yn chwarae ein rhan i wneud gwahaniaeth, boed drwy helpu cwsmeriaid gyda’u hymholiadau treth, cynorthwyo pobl i gael y budd-daliadau cywir, mynd ar drywydd dyledion neu wneud yn siŵr bod masnach yn llifo’n esmwyth i mewn i’r wlad ac allan ohoni. Mae’r arian rydym yn ei gasglu’n helpu i dalu am wasanaethau cyhoeddus hanfodol megis addysg, ysbytai a’r gwasanaethau brys, ac ni fyddai’n bosibl i ni wneud hyn oll heb ein gweithlu ymroddedig.

Bydd ein hyfforddiant yn eich helpu i ddatblygu sgiliau ac arbenigedd newydd – gallwch hyd yn oed ennill cymwysterau prentisiaeth sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol. Byddwch hefyd yn cael cymorth a help oddi wrth ein gweithlu cyfeillgar a chroesawgar, a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich potensial.

Felly, beth rydym yn chwilio amdano oddi wrthych chi?

• sgiliau cyfathrebu gwych yn Gymraeg a Saesneg – ar lafar ac yn ysgrifenedig

• ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth penigamp i’n cwsmeriaid

• y gallu i ddelio â sgyrsiau dymunol a heriol

• y gallu i roi gwybodaeth, yn gyflym ac yn glir

• awch gwirioneddol am gynorthwyo a helpu pobl

Rydym yn cynnig cyflog cystadleuol, buddion da a chyfleoedd i ddatblygu’ch gyrfa. Felly, os oes gennych y rhinweddau ar gyfer y rôl, mae’n bosibl bod gennym y swydd berffaith i chi.

Cymerwch gipolwg ar fyd CThEM.

Patrymau gwaith

Bydd yn rhaid i chi fod yn hyblyg gyda’ch patrwm gwaith, os bydd eich cais yn llwyddiannus. Mae ein canolfannau gwasanaethau i gwsmeriaid ar agor 7 diwrnod yr wythnos, o 08:00 tan 22:00, a bydd eich oriau gwaith o fewn yr amserau hyn. Cewch eich cyflogi ar gontract 5 allan o 7. Mae hyn yn golygu y bydd disgwyl i chi weithio pum diwrnod o bob saith, gan gwmpasu sawl patrwm gwaith rhwng 08:00 a 22:00, fel arfer 37 awr yr wythnos. Gellir ystyried cyfleoedd i weithio rhan amser a rhannu swydd (isafswm o 20 awr yr wythnos gan gwmpasu sawl patrwm gwaith yn ystod ein horiau agor), ond bydd anghenion y busnes yn pennu p’un a ellir derbyn eich cais. Ni ddylech barhau â’ch cais oni bai eich bod yn gallu ymrwymo i’r patrwm gwaith hwn.

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*