Dylunydd Graffeg Symudiad

Trosolwg

Mae Tinopolis yn chwilio am dylunydd graffeg symudiad talentog i ymuno â’r tîm cynhyrchu, ac i weithio ar raglenni byw gan gynnwys Heno a Prynhawn Da yn ein stiwdios yn Llanelli. Byddwch yn...

Cyflogwr: Tinopolis

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 23/08/2019 (6 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Canolfan Tinopolis Stryd y Parc Llanelli, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA15 3YE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Disgrifiad Swydd - Dylunydd Graffeg Symudiad

Prif Ddiben y Swydd
Mae Tinopolis yn chwilio am dylunydd graffeg symudiad talentog i ymuno â’r tîm cynhyrchu, ac i weithio ar raglenni byw gan gynnwys Heno a Prynhawn Da yn ein stiwdios yn Llanelli. Byddwch yn gyfrifol am greu ac addasu graffeg i’w gynnwys fel rhan o ddarpariaethau rhaglenni teledu. Yn ogystal bydd cyfleoedd i weithio ar raglenni eraill fel y’i comisiynir.

Lleoliad: Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli SA15 3YE

Cyflog: yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 23 Awst 2019

Cyfrifoldebau ac atebolrwydd allweddol:

Sgiliau hanfodol:-
• Profiad o ddefnyddio Adobe Photoshop, Illustrator a After Effects.
• Gweithiwr tîm
• Gweithio'n dda o dan bwysau amgylchedd teledu byw
• Ceidwad amser da.
• Siaradwr Cymraeg

Sgiliau pellach delfrydol:-
• Cinema 4D
• Hyfedredd cyfrifiadurol Mac a PC

Nodweddion personol:-
• Person brwdfrydig sy’n gallu cydweithio’n effeithiol o fewn tîm.
• Y gallu i gyfathrebu gyda phobl ar bob lefel yn glir, cywir ac effeithiol.
• Sgiliau rhyngbersonol cryf.
• Y gallu i weithio heb oruchwyliaeth.
• Person trefnus a dibynadwy ac sy’n talu sylw i fanylion.
• Y gallu i weithio’n effeithiol dan bwysau.
• Hunan gymhellol, gyda’r awydd a’r gallu i addasu a dysgu sgiliau newydd yn gyflym ac i fod yn hyblyg i ymgymeryd â thasgiau newydd neu i gynorthwyo adrannau eraill yn ôl y gofyn.
• Iaith clir a chywir yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Eraill:-
Oriau gwaith: Cyfartaledd o 40 awr yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys, penwythnosau a gwyliau banc.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 25 diwrnod o wyliau dros flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth. Os byddwch yn aelod o'r Cynllun Pensiwn, bydd Tinopolis yn cyfrannu 3% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Cyswllt: E-bost CV a llythyr cais yn unig at: Swyddi@tinopolis.com

Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU neu’r UE. Bydd yn ofynnol cael tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o’r broses recriwtio.
Gwybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch chi pan fyddwch yn ymgeisio am swydd yn Tinopolis:
Wrth wneud cais am swydd, bydd disgwyl i chi ddarparu CV fel rhan o’r broses. Byddwn yn cadw copi o’ch CV ar ffeil am gyfnod o dair blynedd. Pe bai swydd debyg yn codi yn y cyfnod hwn, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth er mwyn cysylltu â chi. Gallwch ofyn i ni ddileu eich data personol o’n ffeiliau ar unrhyw adeg. Am ragor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, gweler http://www.tinopolis.com/privacy-notice/

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*