Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol (2 swydd ar gael)

Trosolwg

Bydd deiliad y swydd yn datblygu ac yn darparu hyfforddiant sy'n gysylltiedig â TGCh i staff rheng flaen a gwirfoddolwyr ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector, er mwyn...

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Cyflog: £23,117

Dyddiad Cau: 17/05/2019 (99 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Mae 1 swydd wedi’i lleoli yn swyddfa Caerfyrddin (a bydd angen teithio’n rheolaidd ar draws de-orllewin Cymru, ac ymhellach o dro i dro)

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nicola Leybourne

Ffôn: 02920 807113

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru, sydd wrth wraidd yr economi gymdeithasol yng Nghymru, yn sefydliad sy’n ymwneud â chreu cymdeithas well, decach, fwy cydweithredol. Er 1982, rydym ni wedi helpu cryfhau a grymuso cymunedau Cymru trwy gefnogi twf cydweithrediadau a mentrau cymdeithasol, a thrwy gyflwyno’n gydweithredol brosiectau sy’n darparu sgiliau ac yn mynd i’r afael ag allgau.

Yn dilyn twf diweddar, rydym ni’n gwahodd ceisiadau o bob rhan o’r gymuned, ar gyfer y swydd ganlynol:

Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol (Siaradwr Cymraeg)
Cymunedau Digidol Cymru
2 swydd ar gael

Bydd deiliad y swydd yn datblygu ac yn darparu hyfforddiant sy'n gysylltiedig â TGCh i staff rheng flaen a gwirfoddolwyr ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector, er mwyn gwella lefelau Cynhwysiant Digidol.

Isod ceir y wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau y bydd ein hymgeisydd delfrydol yn gallu eu dangos. (gellir lawrlwytho ffurflenni cais trwy glicio ar y ddolen isod. Cyfeiriwch bob pwynt yn glir.

- Y gallu i gyfathrebu’n rhugl (yn ysgrifenedig a’n llafar) yn Gymraeg.
- Profiad profedig o gyflwyno gweithgareddau hyfforddi o ansawdd uchel (gan gynnwys un i un, grwpiau bach a grwpiau mawr) a chyflwyniadau.
- Profiad o gynllunio a chyflwyno sesiynau gweithdy a hyfforddiant TGCh llwyddiannus, gan gynnwys dealltwriaeth glir o’r gofynion logistaidd.
- Gallu profedig i ddatblygu amrywiaeth o ddeunyddiau dysgu sy’n addas ar gyfer amrywiaeth o arddulliau dysgu.
- Cymwys iawn wrth ddefnyddio technoleg ddigidol fel cymorth hyfforddi ymgysylltiol.
- Profiad a gwybodaeth o sefydlu, defnyddio a chynnal ystod eang o galedwedd a meddalwedd TGCh, gan gynnwys dealltwriaeth glir o faterion diogelwch ac atebolrwydd.
- Gwybodaeth am yr agenda cynhwysiant digidol a heriau cysylltiedig cysylltedd, e-hygyrchedd, a’r ysgogwyr sy’n dylanwadu ar nifer y bobl sy’n defnyddio technoleg ddigidol.
- Profiad o ddatblygu deunyddiau hyrwyddo e.e. astudiaethau achos, blogiau a defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rolau yn rhai cyfnod penodol o 1 Gorffennaf 2019 tan 30 Mehefin 2022, gyda'r posibilrwydd o estyniad i 30 Mehefin 2025. Mae sawl rôl ar gael mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru. Mae'r rôl yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Mae'r swyddi hyn yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Y cyflog cychwynnol yw £23,117 y flwyddyn

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)