Intern: Datblygu Adnoddau Iechyd Meddwl Cymraeg Ar-lein (2 swydd)

Trosolwg

Mae arnom eisiau penodi dau intern i gefnogi'r gwaith o ddatblygu adnoddau iechyd meddwl Cymraeg ar-lein i fyfyrwyr ledled Cymru.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £17,682 - £19,612 y.f.

Dyddiad Cau: 19/02/2020 (172 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor Gwynedd Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 383865

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

⁠GWASANAETHAU MYFYRWYR

GWASANAETHAU CWNSELA

Intern: Datblygu Adnoddau Iechyd Meddwl Cymraeg Ar-lein

(Cyf: BU02078)

Graddfa 3: £17,682 - £19,612 y flwyddyn

Mae arnom eisiau penodi dau intern i gefnogi'r gwaith o ddatblygu adnoddau iechyd meddwl Cymraeg ar-lein i fyfyrwyr ledled Cymru.

Mae’r cyfle cyffrous ac arloesol hwn yn bosibl yn sgil project a ariennir gan HEFCW, sy'n ymwneud â datblygu a rhoi cefnogaeth gynaliadwy i wella'r ddarpariaeth iechyd meddwl a lles i fyfyrwyr y mae'r Gymraeg yn iaith gyntaf ac yn ddewis iaith iddynt. Bydd y project amlochrog hwn yn arwain at gam mawr ymlaen tuag at sicrhau cywerthedd i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith. Rhaid cyflawni'r project o fewn cyfnod penodol, a bydd angen cynnyrch ymarferol a chynaliadwy erbyn diwedd y cyfnod cyllido.

Arweinir y project gan Brifysgol Bangor, mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Grŵp Llandrillo Menai a Meddwl.org

Bydd yr interniaid yn datblygu deunyddiau i wefan adnoddau iechyd meddwl ar gyfer Cymru gyfan gyda chynnwys Cymraeg amlgyfrwng a gaiff ei werthuso gan fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg a bydd yn darparu gwybodaeth, cyngor, yn cyfeirio at wasanaethau ac yn codi ymwybyddiaeth rhwng cyfoedion a'i gilydd.

Caiff y wefan ei datblygu gyda chyfraniad gan undebau'r myfyrwyr a'r sefydliadau partner a bydd yn cynnwys gwerthusiad myfyrwyr o'r wefan yn ystod y cyfnod datblygu ac yn dilyn hynny. Caiff ei gwe-letya a'i chynnal gan Brifysgol Bangor i'w defnyddio gan unrhyw fyfyriwr sy'n siarad Cymraeg.

Rhan bellach o'r gwaith fydd nodi bylchau yn y ddarpariaeth o wasanaethau i fyfyrwyr Cymraeg gan gyfeirio'n benodol at grwpiau risg uwch gan gynnwys LHDTC+, rhai yr effeithir arnynt gan drais domestig a rhywiol; rhai sy'n gadael gofal; myfyrwyr sydd wedi gwahanu o’u teuluoedd, etc.

Dylai ymgeiswyr fod wedi cael addysg i lefel IV NVQ / Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNC) (neu gyfatebol) mewn pwnc priodol neu'n meddu ar brofiad cyfatebol mewn maes perthnasol.

Disgwylir i’r ymgeiswyr llwyddiannus ddechrau cyn gynted â phosibl ac mae’r swyddi ar gael am gyfnod o 6 mis.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

Derbyniwn geisiadau ar-lein yn unig.

Fodd bynnag, mewn achosion lle na ellir defnyddio’r rhyngrwyd oherwydd anabledd, cewch ffurflenni cais papur drwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 19 Chwefror, 2020.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*