Mentor Trais yn y Cartref (3 Swydd)

Trosolwg

Cyfle i fentora defnyddwyr gwasanaeth sy’n diddef o drai yn y cartref a chefnogi Gweithwyr Cefnogi

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Cyflog: £17,280 - £18,208 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 19/08/2020 (37 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Blaenau Ffestiniog

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 0300111 2122

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cytundeb: Parhaol

Cyflog: £17,280 - £18,208 y flwyddyn pro rata

Oriau: 21 awr yr wythnos

Lleoliad: Blaenau Ffestiniog

Dyddiad Cau: 12pm 19.08.20

Mae’r swydd hon wedi ei heithrio o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 - merched yn unig fydd yn cael eu hystyried

Pwrpas y Swydd:

• Darparu gwasanaeth mentora o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref mewn lloches ag anghenion isel, canolig ac uchel fel bo Gorwel yn rhagori.

• Cefnogi Gweithwyr Cefnogi a chyd weithio gydag aelodau eraill yn y gymuned i gyflawni nod ac amcanion y cynllun.

• Darparu cymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n dioddef o drais yn y cartref gan ganolbwyntio ar ganlyniadau positif.

• Mentora defnyddwyr gwasanaeth i ail-adeiladu eu bywydau mewn dull holistig a pherson ganolog i wireddu safonau uchel o berfformiad sy’n cynnig ‘cefnogaeth a mwy’.

*Mae’r term ‘defnyddwyr gwasanaeth’ yn cyfeirio at ddynion, merched, plant, pobl ifanc, oedolion, pobl hŷn a theuluoedd.

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL

1. Mentora ac ysgogi defnyddwyr gwasanaeth er mwyn llwyddo i fyw bywyd di-drais a’u helpu i ad-ennill rheolaeth dros eu bywydau er mwyn hybu annibyniaeth.

2. Cynnal perthynas bositif a therapiwtig gyda defnyddwyr gwasanaeth gan ddangos dealltwriaeth o faterion yn ymwneud â thrawma, anhwylder personoliaeth ac ymlyniad.

3. Trefnu trafnidiaeth a mynediad i ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n cyrraedd y cynllun.

4. Sicrhau bod yr eiddo, gan gynnwys y llofftydd, yn daclus ac yn lân bob amser gan ofalu bod offer coginio ac ati yn y prosiect gan gadw rhestr gyfredol o offer yn y cynllun.

5. Egluro cyfrifoldebau defnyddwyr gwasanaeth mewn eiddo tai â chefnogaeth, eiddo tai cymdeithasol neu eiddo preifat.

6. Darparu cymorth ymarferol ac emosiynol er mwyn ysgogi defnyddwyr gwasanaeth i ragori yn neilliannau Grant Cymorth Tai :-

• Teimlo’n Ddiogel
• Cyfrannu at ddiogelwch a lles eu hunain ac eraill
• Rheoli Llety
• Ysgogi Perthynas Iach
• Teimlo’n rhan o’r gymuned
• Rheoli arian a chyllideb
• Cymryd rhan mewn addysg a dysgu
• Ymchwilio i gyfleon gwaith a gwirfoddoli
• Iechyd a lles
• Iechyd Meddwl
• Ysgogi ffordd o fyw iach.

7. Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth i ymateb i amcanion yng nghynlluniau cefnogaeth unigol gan fod yn rhan o drafod lefel angen, amcanion a chynnydd sydd yn cyd-fynd â chanllawiau Grant Cymorth Tai.

8. Cynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth i weithredu ar amcanion yng nghynlluniau rheoli risg.

9. Cynnal ffeiliau defnyddwyr gwasanaeth yn unol â gofynion statudol, deddf diogelu data gan gadw cofnodion clir a chryno gan wneud defnydd llawn o’r system rheoli achosion Discovery.

10. Ymateb yn brydlon gan hysbysu’r Arweinydd Tim am unrhyw bryder Amddiffyn Plant ac Amddiffyn Oedolion Bregus gan gwblhau cyfeiriadau cywir a ffeithiol ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol.

11. Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth i fynychu apwyntiadau gyda’r Adran Gwaith a Phensiwn, Adran Dai, Asiantaethau Hawliau Lles, Iechyd a Llesiant ac asiantaethau perthnasol eraill.

12. Cynorthwyo gweithwyr cefnogol i ddarparu gwybodaeth i ddefnyddwyr gwasanaeth a’u cynorthwyo i gwblhau’r ffurflenni perthnasol.

13. Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth i ddelio gyda materion budd-daliadau lles sy’n cynnwys budd-dal tai.

14. Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth i reoli cyllideb bersonol a’u cynorthwyo i dalu rhent / tâl gwasanaeth.

15. Ymateb i achosion o anghydfod neu ymddygiad gwrthgymdeithasol gan gwblhau adroddiadau ymddygiad / digwyddiadau difrifol.

16. Cynnal perthynas waith gydag asiantaethau allanol gan gynnwys cynlluniau mewnol Gorwel.

17. Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth yn y prosiect i sefydlu cyswllt gyda’u perthnasau (os yn bosib).

18. Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth i fynychu sesiynau cyfranogiad

19. Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol.

20. Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth i gadw eu llety yn lan ac yn daclus.

21. Cynnal sesiynau i annog annibyniaeth a hyrwyddo llesiant e.e. coginio, celf, garddio, ffitrwydd.

22. Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth wrth iddynt adael cynllun lloches i sefydlu cartref newydd.

23. Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth i fynychu cyfleoedd hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth.

24. Delio gyda gwaith gweinyddol sy’n ymwneud â’r swydd.

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*