Partner Busnes Adnoddau Dynol (Prosiectau)

Trosolwg

Bydd y Partner Busnes AD (Prosiectau) yn arwain ar brosiectau cydraddoldeb strategol, gan weithio’n agos â thîm arweinyddiaeth AD, uwch arweinwyr a rheolwyr llinell i gyflawni Cynllun Cydraddoldeb...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £42,792 - £51,034 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/03/2021 (6 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Lleoliad Hyblyg

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 481277

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfeirnod y Swydd: 50029

Partner Busnes Adnoddau Dynol (Prosiectau)

Llawn Amser (37 awr, 1.0 CALI), Cyfnod Penodol am 6 mis

Cyflog: £42,792 - £51,034 pro rata y flwyddyn

- Y RÔL -
Bydd y Partner Busnes AD (Prosiectau) yn arwain ar brosiectau cydraddoldeb strategol, gan weithio’n agos â thîm arweinyddiaeth AD, uwch arweinwyr a rheolwyr llinell i gyflawni Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Brifysgol (2020-2024). Yn ogystal bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at gyflawni blaenoriaethau AD y Brifysgol. Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae'r swydd hon yn cyfnod penodol am 6 mis.

Byddwch yn gweithio o bell tra bydd y sefyllfa o ran COVID-19 yn ei gwneud yn angenrheidiol gweithio o gartref, ond bydd eich prif leoliad naill ai yng Nghaerfyrddin neu Abertawe (prif leoliad i’w drafod).

Y prif ddyletswyddau fydd:
• Arwain ar brosiectau AD strategol sy’n berthnasol i flaenoriaethau’r Athrofa dan sylw a/neu’r Brifysgol
• Arwain ar gyflawni Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Brifysgol o safbwynt pobl, gan ganolbwyntio ar nifer o brosiectau allweddol
• Defnyddio data a dadansoddeg i fesur effeithiolrwydd polisïau a deall angen y Brifysgol am welliant pellach
• Cyfrannu at ddylunio, cyflawni a gwerthuso hyfforddiant amrywiaeth a chydraddoldeb i gefnogi datblygu rheolwyr llinell a’r tîm arweinyddiaeth
• Dod ag arbenigedd yn ymwneud â phobl a datblygu datrysiadau i helpu’r Brifysgol i gyflawni ei strategaeth
• Deall yr amgylchedd lleol a sefydliadol, nodi risgiau, darparu dirnadaeth a datrysiadau hyblyg, arloesol yn seiliedig ar olwg hirdymor ar gyfeiriad y sefydliad, gan lunio a chysoni’r datrysiad AD yn unol â hynny
• Datblygu a chyflawni polisïau a phrosesau sy’n cefnogi amcanion Cydraddoldeb Strategol y Brifysgol a blaenoriaethau allweddol sefydliadol sy’n gysylltiedig ag AD

Cyfeiriwch at y Swydd Ddisgrifiad am ragor o fanylion, lle cewch hefyd Fanyleb yr Unigolyn sy’n rhestru’r meini prawf hanfodol a dymunol.

- GOFYNION -
Bydd yn ofynnol i chi fod yn:
• Aelod cymwysedig o’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD)

Hefyd dylai fod gennych y canlynol:
• Y gallu i sgwrsio’n hyderus ac arwain trafodaethau yn y Gymraeg o fewn unrhyw gyd-destun gwaith
• Y gallu i gyfathrebu’n gywir yn ysgrifenedig yn y Gymraeg ar gyfer unrhyw gyd-destun gwaith
• Profiad o arwain a rheoli’r gwaith o weithredu Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol o fewn y sector cyhoeddus yng Nghymru
• Profiad o gynghori ar lefel uwch ar bob agwedd ar amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant
• Profiad o ddelio â gwaith achos cymhleth, gan gynnwys disgyblu, cwynion, perfformiad a gallu
• Sgiliau dylanwadu, meithrin perthynas a negodi rhagorol ac effeithiol

- GWYBODAETH BELLACH -
Bydd gyda chi 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, pro rata (ynghyd ag 8 gŵyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau, pro rata)

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 3 Mawrth 2021, 11:59pm

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*