Pennaeth Tirwedd ac Adfer Natur

Trosolwg

Allwch chi ein helpu ni i wireddu ein gweledigaeth y bydd Bannau Brycheiniog yn ‘dirwedd gyfoethog a gwydn sy’n helpu cymunedau i fyw yn ffyniannus ac yn gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol?

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cyflog: £42,821 - £46,845

Dyddiad Cau: 19/03/2021 (14 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Aberhonddu Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Eleanor Lawrence / Julie Myers / Heather Greatrex

Ffôn: 07590 355825 / 07595 779915 / 07538 979416

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Allwch chi ein helpu ni i wireddu ein gweledigaeth y bydd Bannau Brycheiniog yn ‘dirwedd gyfoethog a gwydn sy’n helpu cymunedau i fyw yn ffyniannus ac yn gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol? Mae’r heriau sy’n codi o newid hinsawdd, colli bioamrywiaeth ac anfantais economaidd erioed yn fwy difrifol nag erioed o’r blaen a bydd y swydd hon yn hanfodol i wireddu dyhead yr Awdurdod o sicrhau'r newid sylweddol y mae'n ei ddymuno mewn diwylliant a'i ddull o reoli ei waith o adfer y tirwedd, adennill bioamrywiaeth, ail greu’r seilwaith a newid hinsawdd.

Byddwch yn rhan allweddol o dîm arweinyddol corfforaethol newydd, gyda'r dasg o drawsnewid y sefydliad i'w alluogi i gyflawni mwy o'r hyn sy'n cyfrif i warchod a gwella nodweddion ac amgylchedd arbennig y Parc Cenedlaethol, er lleisiant y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol.

Yn ogystal â gwerthfawrogi diwylliant a threftadaeth unigryw Cymru, bydd gennych brofiad sylweddol, uniongyrchol o ddatblygu a rheoli tirweddau ac o broblemau amgylcheddol yr ucheldir, yn ogystal â gwybodaeth ragorol o gyd-destun polisi Cymru ynghylch rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Byddwch yn gallu cydbwyso arweiniad a chyfeiriad strategol gyda rheoli gwaith yn effeithiol a bydd gennych sgiliau rheoli perthynasau ardderchog. Byddwch yn gallu arwain ac ysbrydoli tîm a meithrin perthynasau gwaith ar draws ffiniau. Byddwch yn wleidyddol graff, yn gallu deall meysydd polisi cymhleth ac yn credu'n gryf yng ngwerth democratiaeth ac atebolrwydd lleol.

Os ydych chi’n deall pam fod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn lle mor arbennig ac eisiau ein helpu ni i wneud yn siŵr ei fod yn cael ei ddefnyddio ac yn derbyn gofal mewn ffyrdd a fydd yn ei gynnal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

Croesawir ac ystyrir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn nodi ar eich cais a fyddai’n well gennych gael eich cyfweld yn Gymraeg neu Saesneg, Ni fydd ceisiadau wedi’u cyflwyno yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg.

I ganfod rhagor, cysylltwch ag Eleanor Lawrence (07590 355825), Julie Myers (07595 779915) neu Heather Greatrex (07538 979416), yn ein hymgynghorwyr recriwtio, GatenbySanderson, am drafodaeth anffurfiol.

I ymgeisio ac i gael gwybodaeth bellach, ymwelwch â: http://www.gatenbysanderson.com/job/GSe70630

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17:00 dydd Gwener 19 Mawrth 2021

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*