Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Trosolwg

Mae’r swydd hon yn dod yn wag oherwydd bod deiliad presennol y swydd yn ymddeol felly mae cyfle wedi’i greu i rywun barhau â’n siwrnai, moderneiddio’r ffordd yr ydym yn gweithio, gan ymroi i...

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyflog: £65,313 - £75,238

Dyddiad Cau: 30/10/2020 (8 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Bodlondeb, Conwy, Cymru LL32 8DU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iwan Davies Prif Weithredwr a Delyth Jones Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Ffôn: 01492 576015 / 01492 576075

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfeirnod y Swydd: REQ003514

Wedi’i leoli yng nghanol gogledd Cymru ar gyrion Parc Cenedlaethol trawiadol Eryri, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn awdurdod lleol sydd wedi ennill gwobrau ac yn gyflogwr rhagorol sy’n byw yn ôl ei weledigaeth o fod yn “Gyngor Blaengar sy’n Creu Cyfleoedd”.

Rydym yn gallu gwneud hynny oherwydd bod gennym drefniadau llywodraethu a gwasanaethau cynnal cryf ac uchel eu parch, ac mae Pennaeth presennol y Gyfraith a Llywodraethu wedi bod yn rhan allweddol o’r gwaith i ddatblygu a chyflenwi hynny.

Mae’r swydd hon yn dod yn wag oherwydd bod deiliad presennol y swydd yn ymddeol felly mae cyfle wedi’i greu i rywun barhau â’n siwrnai, moderneiddio’r ffordd yr ydym yn gweithio, gan ymroi i ragoriaeth.
Rydym yn dymuno penodi cyfreithiwr ardderchog sydd â phrofiad ôl-gymhwysol sylweddol, sydd: yn gallu dod o hyd i atebion; yn ddigon dewr i wneud y peth iawn hyd yn oed pan nad yw hynny o reidrwydd yn boblogaidd neu'n hawdd; yn chwilio am gyfleoedd; yn dymuno cyfrannu ar lefel uchaf y Cyngor; yn angerddol am y swydd gan gofleidio ei phwysigrwydd i wella bywydau pobl Conwy a gogledd Cymru.

Fel Swyddog Monitro’r Cyngor, bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod cyngor cyfreithiol a gweithdrefnol o safon uchel yn cael ei ddarparu ym mhob cam o broses benderfynu'r Cyngor a bod diwylliant llywodraethu corfforaethol cryf yn cael ei gynnal. Mae tystiolaeth o hanes blaenorol o ddarparu cyngor cyfreithiol a gweithdrefnol o safon uchel a blaengar o fewn cyd-destun perthnasol (e.e. llywodraeth leol, sector cyhoeddus, sector cysylltiedig arall) yn hanfodol.

Mae’r swydd yn gyfrifol am ddarparu amryw o wasanaethau pwysig a diddorol gyda phwyslais cryf ar gynhyrchu incwm ac mae profiad o reoli pobl a thimau yn bwysig iawn ar gyfer llwyddiant.

Er y byddai cefndir o weithio mewn llywodraeth leol yng Nghymru yn fantais benodol, nid yw’n angenrheidiol, gan fod gennym yr un diddordeb mewn penodi rhywun â’r nodweddion a grybwyllir uchod, sydd â dealltwriaeth o’r cyd-destun gwleidyddol a chyfreithiol Cymreig ac a fydd yn ffitio'n dda yn ein tîm.

I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon bydd deiliad y swydd yn gyfathrebwr ardderchog, bydd ganddo/ganddi sgiliau rheoli cydberthnasoedd o’r radd flaenaf, ac ymwybyddiaeth a barn wleidyddol ar lefel uchel, bydd yn hynod wydn dan bwysau ac yn cydnabod gwerth gwaith tîm.

Oherwydd gofynion y swydd hon, sy’n cynnwys rôl arweinyddiaeth ar gyfer llywodraethu’r Cyngor yn ddwyieithog, yn ogystal â chyfrifoldeb am yr Uned Iaith a’r Gwasanaethau Cyfieithu, byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol.

Mae gennym agenda cyffrous ac uchelgeisiol; dewch i ymuno â ni i fwynhau chwarae rôl allweddol i gyflawni llwyddiant i'n trigolion a'n hymwelwyr.

Am drafodaeth anffurfiol ynglŷn â’r swydd: Iwan Davies / Prif Weithredwr / 01492 576015 a Delyth Jones / Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu / 01492 576075]

Dyddiad cau: Hanner nos, 30ain Hydref, 2020.

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu. Bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu dilysu.

Mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned. Bydd pob ymgeisydd anabl sy’n bodloni gofynion hanfodol y swydd yn cael cyfweliad. Bydd y Cyngor yn darparu cyfleusterau gwaith addas ychwanegol ar gyfer ymgeiswyr anabl. Gall pobl anabl wneud cais ar wahanol ffurfiau. Cysylltwch â'r Tîm AD ar 01492 576129 i gael cyngor pellach.

Mae Conwy wedi ymrwymo i’w Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg ac ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai a gyflwynir yn Saesneg.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr lenwi ein ffurflen gais i gael eu hystyried. Ni dderbynnir CVs ar eu pen eu hunain. Os nad ydych wedi cael gwahoddiad i gyfweliad o fewn tair wythnos o'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*