Pennaeth Ysgol Gymraeg Teilo Sant

Trosolwg

Mae Ysgol Gymraeg Teilo Sant yn ysgol benodedig Gymraeg lewyrchus, sy’n darparu ar gyfer disgyblion o 3-11 oed. Mae wedi'i lleoli yn nhref atyniadol Llandeilo, yng nghalon dyffryn Tywi, Sir Gâr.

Cyflogwr: Cyngor Sir Gâr

Cyflog: £52,723 - £61,166

Dyddiad Cau: 23/08/2021 (31 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ysgol Gymraeg Teilo Sant Stryd Rhosmaen Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA19 6LU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ysgol Gymraeg Teilo Sant

Ffôn: 01558 823489

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Dyddiad Cau: Canol dydd, Dydd Llun, 23ain o Awst 2021

Ysgol Gymraeg Teilo Sant

PENNAETH

Yn eisiau erbyn Ionawr 2022

Graddfa Gyflog: £52,723 - £61,166 (L10 - L16)

195 ar y Gofrestr

Mae Ysgol Gymraeg Teilo Sant yn ysgol benodedig Gymraeg lewyrchus, sy’n darparu ar gyfer disgyblion o 3-11 oed. Mae wedi'i lleoli yn nhref atyniadol Llandeilo, yng nghalon dyffryn Tywi, Sir Gâr.

Dymuna’r llywodraethwyr benodi unigolyn blaengar, uchelgeisiol a deinamig, sy’n ymarferydd ysbrydoledig, brwdfrydig ac ymroddgar, i arwain yr ysgol i lwyddiant pellach, drwy sicrhau cyfleoedd dysgu rhagorol a chyson i bob disgybl.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â:
• gweledigaeth glir a brwdfrydedd am ragoriaeth addysgol; angerdd ac ymrwymiad i ddatblygu’r ysgol ymhellach a pharhau i wella safonau cyflawniad pob disgybl;
• disgwyliadau uchel i sicrhau bod disgyblion yn cael eu hysgogi, eu hysbrydoli, a’u herio i wireddu eu potensial, a chyfrannu’n gadarnhaol at fywyd yr ysgol a’r gymuned ehangach;
• gweledigaeth strategol acarloesol mewn effeithiolrwydd ysgol, cynhwysiant a lles, ac effaith rhain ar ddeilliannau disgyblion;
• gallu i gynnig cyfleoedd cyfoethog ac amrywiol, gan sicrhau profiadau dysgu eang a pherthnasol i bob disgybl, wrth wreiddio egwyddorion y Cwricwlwm Newydd i Gymru;
• sgiliau cyfathrebu dwyieithog eithriadol, yn llafar ac ysgrifenedig, a’r gallu i ymgysylltu’n effeithiol â phlant ac oedolion trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg;
• sgiliau a phrofiad arwain a rheoli rhagorol, a’r gallu i ysbrydoli a gweithio’n llwyddiannus gyda staff, llywodraethwyr, rhieni/gwarcheidwaid a rhanddeiliaid.

Mae'r ysgol hon wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac mae'n disgwyl i'r holl staff rannu'r ymrwymiad hwn. BYDD YR YMGEISYDD LLWYDDIANNUS YN DESTUN GWIRIAD MANWL Y GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD (DBS).

Llunio Rhestr Fer: Dydd Mawrth, 31ain o Awst 2021

Profion Seicometrig Ar-lein: Erbyn Dydd Mawrth, 14eg o Fedi 2021

Cyfweliadau: Dydd Llun a ddydd Mawrth, 27ain a 28ain o Fedi 2021

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*