Penodi Cyfarwyddwyr

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau am bedair sedd wag ar gyfer Cyfarwyddwr ar Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyflog: Di-dâl

Dyddiad Cau: 18/09/2018 (308 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catherine Rees

Ffôn: 01267 610402

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gwahoddir ceisiadau am bedair sedd wag ar gyfer Cyfarwyddwr ar Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ymysg y profiad sydd eu hangen ar y Bwrdd y mae arbenigedd cyfreithiol, arbenigedd cyllidol, profiad o’r sectorau addysg uwchradd, addysg bellach, dysgu yn y gweithle, neu brofiad fel cyflogwr. Rydym yn edrych yn benodol i gynyddu cynrychiolaeth menywod ar y Bwrdd.

Bydd dau o’r penodiadau yn cychwyn ar 28 Tachwedd 2018, un yn dechrau ar 1 Ebrill 2019 ac un ar 1 Mehefin 2019. Bydd y pedwar yn gwasanaethu am dymor o bedair blynedd.

Mae swyddogaeth y Cyfarwyddwr fel a ganlyn:

• Paratoi ar gyfer, a mynychu, pob cyfarfod o’r Bwrdd a chyfrannu at, a bod yn rhan o, benderfyniadau allweddol yn ymwneud â strategaeth y Coleg.
• Gweithio’n agos â’r Cadeirydd a’r Prif Weithredwr wrth roi cyngor ac anogaeth i’r Coleg mewn perthynas â llunio, datblygu a gweithredu polisi a chyflawni ei gyfrifoldebau a’i amcanion.
• Rhoi cyngor awdurdodol ac amserol i’r Cadeirydd a’r Prif Weithredwr yn ôl y gofyn rhwng cyfarfodydd.
• Fel aelodau unigol, cadeirio neu fod yn aelodau o bwyllgorau sefydlog y Bwrdd a’r Coleg yn ôl yr angen.
• Cyfrannu at effeithiolrwydd cyffredinol y Bwrdd a’i bwyllgorau, a chynnal safonau uchaf llywodraethu corfforaethol, unplygrwydd a thegwch.
• Cyfrannu at sicrhau bod y Coleg yn gweithio’n effeithiol gydag a thrwy sefydliadau addysg uwch Cymru a phob corff priodol arall.

Gofynion profiad ac arbenigeddau y Cyfarwyddwyr fel cyfangorff:

Er mwyn sicrhau bod y Bwrdd yn gallu diwallu ei gyfrifoldebau’n gywir ac yn effeithiol, y mae disgwyl i’r corff o Gyfarwyddwyr ddod ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiad i’r Bwrdd ac i’r perwyl hwn, adnabuwyd angen penodol am gyfarwyddwyr sydd yn meddu ar brofiad a sgiliau yn y meysydd canlynol:

• profiad ym maes addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith
• profiad o’r sector addysg uwchradd
• profiad ac arbenigedd cyfreithiol
• profiad ac arbenigedd cyllidol
• profiad fel cyflogwr

Mae’r Coleg yn dymuno gwella’r cydbwysedd rhwng dynion a menywod ar y Bwrdd felly byddwn yn arbennig o awyddus i dderbyn ceisiadau gan fenywod yn benodol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Gwybodaeth am Lywodraethiant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chôd Ymarfer ar gyfer y Cyfarwyddwyr  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)