Prentis Corfforaethol (Gweinyddu Busnes - Caerdydd Ddwyieithog)

Trosolwg

Bydd y swydd hon yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus ddatblygu amrywiaeth o sgiliau a phrofiad mewn swyddfa, yn ogystal â meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o’r gwaith a’r cyfrifoldebau...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Cyflog: £16,881 y flwyddyn (£8.75 yr awr)

Dyddiad Cau: 23/10/2018 (245 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cyngor Caerdydd Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prentis Corfforaethol (Gweinyddu Busnes - Caerdydd Ddwyieithog)

RS50240559

Categori Swydd: Gweinyddol/Clercol, Prentis/Hyfforddai

Math o Gontract: Dros Dro

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Adnoddau

Graddfa: Isafswm Cyflog Cenedlaethol (a’r Cyflog Byw)

Cyflog: £16,881 y flwyddyn (£8.75 yr awr)

Dyddiad Cau: 23/10/2018

Er mwyn gwneud cais am y cyfle datblygu hwn rhaid i chi fod yn byw neu’n astudio yng Nghaerdydd. Nid yw graddedigion yn gymwys i wneud cais am y swydd hon oherwydd lefel y cymhwyster a astudir (lefel 2).

Cyngor Caerdydd yw’r Awdurdod Lleol mwyaf yng Nghymru ac mae’n gyfrifol am ddarparu dros 700 o wahanol wasanaethau i’n dinasyddion, ymwelwyr a busnesau yng Nghaerdydd. Mae ein Cynllun Prentis Corfforaethol yn cynnig rôl prentisiaeth â thâl am 15 mis. Mae ar agor i drigolion sy’n byw neu’n astudio yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Fel Prentis Corfforaethol, byddwch yn gweithio yn un o’n timau gwasanaeth i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad yn ein sefydliad mawr ac amrywiol.

Bydd Cynllun Prentisiaeth Corfforaethol Cyngor Caerdydd yn eich cefnogi i ddatblygu eich ymwybyddiaeth o lywodraeth leol, eich gallu i weithio’n gyflym ac effeithiol a lefelau da o sgiliau gweinyddu a gwasanaeth cwsmeriaid. Mae Tîm Caerdydd Ddwyieithog yn chwilio am unigolyn i ymuno â nhw fel Prentis Corfforaethol mewn Gweinyddu Busnes, wedi’i leoli yn Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd CF10 4UW. Yn ystod y brentisiaeth bydd yr unigolyn llwyddiannus yn gweithio i gyflawni Prentisiaeth Fodern Sylfaenol mewn Gweinyddu Busnes ar Lefel 2 tra’n ennill profiad gwaith gwerthfawr yn cefnogi ein tîm prysur, a chan weithio’n bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg.

Swyddogaeth Caerdydd Ddwyieithog yw arwain datblygiad Caerdydd wirioneddol ddwyieithog lle gall pawb yn y brifddinas fanteisio ar wasanaethau a chymorth un ai yn Gymraeg neu’n Saesneg drwy weithio mewn partneriaeth ag eraill. Mae nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd wedi dyblu dros y 25 mlynedd diwethaf, ac mae Caerdydd yn ddinas gynyddol ddwyieithog. Fel awdurdod lleol, rydym yn gweithio gyda chwmnïau yn y sector preifat a’r trydydd sector fel rhan o’r strategaeth ‘Caerdydd Ddwyieithog’ ehangach i geisio hyrwyddo a chefnogi’r Gymraeg yng Nghaerdydd. Nod y dull newydd a blaengar hwn o weithio yw chwalu’r muriau rhwng y Gymraeg a’r Saesneg, hyrwyddo dwyieithrwydd fel rhywbeth hollol naturiol a sicrhau bod gweledigaeth y Cyngor o greu ‘Caerdydd ddwyieithog’ yn cael ei gwireddu.

Bydd y swydd hon yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus ddatblygu amrywiaeth o sgiliau a phrofiad mewn swyddfa, yn ogystal â meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o’r gwaith a’r cyfrifoldebau sy’n rhan o weithio mewn Llywodraeth Leol yng Nghaerdydd a gweithio tuag at gymhwyster galwedigaethol a gydnabyddir yn genedlaethol.

Fel Prentis Corfforaethol, byddwn yn eich helpu a’ch annog i ddatblygu sgiliau a fydd yn eich cynorthwyo yn eich gyrfa yn y dyfodol. Cewch eich annog i fynd i’r afael ag ystod eang o dasgau gweinyddol ac ymholiadau gan gwsmeriaid (ffôn, e-bost a wyneb yn wyneb), a byddwch yn derbyn hyfforddiant gennym ar ddefnyddio ein systemau TG. Cewch eich goruchwylio, eich hyfforddi wrth weithio a’ch cefnogi gan fentor yn y tîm a fydd yn eich helpu i ddatblygu er mwyn cynnig cymorth gweinyddol effeithlon ag agwedd gadarnhaol a fydd yn canolbwyntio ar y cwsmer. Bydd gennych ddiddordeb mewn gweithio i’r Cyngor a byddwch yn barod ac awyddus i ddysgu. Byddwch yn dysgu sut brofiad yw gweithio mewn sefydliad mawr sy’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghaerdydd a’r modd y mae tîm Caerdydd ddwyieithog yn cefnogi’r Cyngor i gynnig gwasanaethau yn Gymraeg.

Nid oes angen profiad ar gyfer y swydd hon; ond rhaid i chi allu dangos yn eich cais eich bod yn ateb Meini Prawf Hanfodol y swydd ar y Fanyleb Person sydd wedi ei hatodi. Dylai fod gennych o leiaf TGAU Gradd C yn y Gymraeg neu’r Saesneg (neu gymhwyster cyfatebol). Mae parodrwydd i ddysgu yn hanfodol a byddai diddordeb mewn hyrwyddo’r Gymraeg o fudd mawr.

Rydym yn awyddus i gynyddu a gwella ein darpariaeth Gymraeg ledled y Cyngor ac felly mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu’n rhugl yn y Gymraeg a TGAU yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar y swydd, cysylltwch â Dylan Hughes ar 02920 872527 neu drwy e-bostio Dylan.Hughes3@caerdydd.gov.uk.

Erbyn diwedd yr hyfforddiant, y gobaith yw y bydd y prentis a benodir wedi ennill y sgiliau, y wybodaeth a’r profiad i allu gwneud cais am swyddi eraill yn y Cyngor (neu’r tu allan i’r Cyngor) a chewch eich cefnogi a’ch annog i wneud cais am swyddi gwag ar draws y sefydliad wrth i chi ddod at ddiwedd eich contract cychwynnol er mwyn eich helpu i symud i gam nesaf eich gyrfa.

Rhaid eich bod un ai’n byw neu’n astudio yng Nghaerdydd er mwyn gwneud cais ar gyfer y swydd hon a bydd yn rhaid i chi ateb y Meini Prawf Hanfodol sydd wedi eu rhestru yn y Fanyleb Person. Darllenwch y canllaw ar sut i wneud cais.

Mae mwy o wybodaeth am Gyngor Caerdydd ac ein gwasanaethau ar gael yma.

Mae’r cyflog hwn yn cynnwys Tâl Atodol y Cyflog Byw sy’n codi’r cyfraddau tâl i £8.75 yr awr. Bydd y tâl atodol yn cael ei adolygu bob mis Ebrill. Ceidw Cyngor Caerdydd yr hawl i wneud unrhyw newidiadau i Dâl Atodol y Cyflog Byw neu ei ddileu.

Nid yw’r swydd hon yn addas i’w rhannu.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg i Lefel 3 – Canolradd.

Fel sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu yn adlewyrchu’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu’n well. Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion:

• dan 25 oed
• nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
• o’n cymunedau lleol, gan gynnwys rhai o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd yn arbennig

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y Cyfarwyddwr/Dirprwy Gyfarwyddwr/Prif Swyddog perthnasol neu uwch swyddog arall a enwebwyd, nad ydynt ar raddfa is na RhG2, neu’r Pennaeth/Corff Llywodraethu yn achos staff ysgolion, sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*