Prif Swyddog Cefnogi Cyflogwyr - Cymraeg Gwaith (Rhan Amser)

Trosolwg

Cefnogi Cyflogwyr i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y Gweithle, gan ddefnyddio cynlluniau Cymraeg Gwaith y Ganolfan. Sefydlu cynllun i gysylltu â chyflogwyr a dysgwyr yn ystod, ac ar ddiwedd eu...

Cyflogwr: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Cyflog: £30,395 - £34,189 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/07/2019 (4 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Caerfyrddin (Ystyrir lleoliadau eraill)

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dona Lewis

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am gynllunio a monitro pob agwedd ar y maes Cymraeg i Oedolion. Dyma gyfle gwych i gyfrannu at waith Y Ganolfan. Rydym yn chwilio am unigolyn i ymuno â’r tîm ar gyfer:

Prif Swyddog Cefnogi Cyflogwyr - Cymraeg Gwaith (00969b)
Rhan Amser (0.5 CALI), Cyfnod Penodol tan 31 Mawrth 2020

Cyflog: £30,395 - £34,189 pro rata y flwyddyn

Lleoliad: Caerfyrddin (Ystyrir lleoliadau eraill)

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y cyfle hyn, mae croeso i chi gysylltu â Dona Lewis drwy ebostio dona.lewis@dysgucymraeg.cymru

Dyddiad cau: 21 Gorffennaf 2019, 5yp

PRIF DDYLETSWYDDAU
- Cefnogi Cyflogwyr i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y Gweithle, gan ddefnyddio cynlluniau Cymraeg Gwaith y Ganolfan.
- Sefydlu cynllun i gysylltu â chyflogwyr a dysgwyr yn ystod, ac ar ddiwedd eu cyrsiau Cymraeg Gwaith, er mwyn annog cwblhau eu cyrsiau, cymryd perchnogaeth am sicrhau defnydd o’r sgiliau iaith Gymraeg ymysg y gweithlu a/neu gyfeirio ddysgwyr at ddarpariaeth ddilynol berthnasol. Bydd targedau penodol ar gyfer y cynllun, gan gynnwys y nifer o gyflogwyr a dysgwyr i’w targedu, i’w cytuno yn flynyddol.
- Cynorthwyo cyflogwyr sy’n ymrwymo i hyfforddi staff trwy’r cynllun Cymraeg Gwaith i gynllunio’n strategol o ran dewis y staff priodol i fynychu’r hyfforddiant a bod cysondeb o ran lefel sgiliau iaith y dysgwyr.
- Cynorthwyo cyflogwyr sy’n ymrwymo i hyfforddi staff trwy’r cynllun Cymraeg Gwaith i gyflwyno cynlluniau cefnogi a mentora yn y gweithle er mwyn sicrhau defnydd sgiliau iaith Gymraeg gan ddysgwyr yn dilyn y cyrsiau.
- Cynorthwyo’r cyflogwyr i gynllunio i ryddhau neu dargedu unigolion mewn modd pwrpasol er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth yn cael effaith gadarnhaol ar allu sefydliadau i gyflenwi rhagor o wasanaethau dwyieithog.
- Gweithredu fel ymgynghorydd i’r cyflogwyr er mwyn sicrhau bod sgiliau newydd eu gweithlu yn cael ei defnyddio yn briodol.
- Datblygu adnoddau i gefnogi Cyflogwyr a dysgwyr i ddefnyddio’r Gymraeg.
- Dadansoddi cyflawniad cyrsiau ar-lein Cymraeg Gwaith a chyd-weithio gyda chyflogwyr i annog
gweithwyr i gwblhau’r cwrs a pharhau i ddysgu Cymraeg wedi hynny.
- Casglu ystod o enghreifftiau o arferion da a sefydlu rhwydwaith i gyfathrebu gyda chyflogwyr a rhannu arfer dda.
- Cynllunio ar y cyd gyda’r cyflogwyr i sicrhau patrwm o barhau i ddysgu Cymraeg.
- Paratoi adroddiadau sy’n adrodd ar dargedau a chyflawniad y gwaith yn rheolaidd.
- Cydweithio gyda tîm Cynllunio a Datblygu y Ganolfan i sicrhau bod holl waith y Ganolfan yn gydlynus, gan gynnwys mynychu cyfarfodydd tim.
- Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n gydnaws ac yn gymesur â’r swydd yn unol â dymuniad Rheolwr y Cynllun Cymraeg Gwaith.

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swyddi bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)