Rheolwr Cyfathrebu Masnachol

Trosolwg

Datblygu a chynnal cynllun cyfathrebu adrannol, gan fwydo dwy ffordd yn ôl ac ymlaen i grid cyfathrebu Dŵr Cymru, clustnodi negeseuon allweddol a phennu’r sianel orau a'r gynulleidfa ar gyfer holl...

Cyflogwr: Dŵr Cymru

Cyflog: £32,392 - £37,027

Dyddiad Cau: 20/06/2019 (5 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Byddwch chi'n gweithio o'r swyddfa yn Shaw's, Llaneirwg, ond bydd gofyn i chi deithio rhwng prif safleoedd y Cwmni, yn ogystal â theithio i safleoedd rhanbarthol ar draws Cymru.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Beth fyddwch chi'n gyfrifol amdano

• Datblygu a chynnal cynllun cyfathrebu adrannol, gan fwydo dwy ffordd yn ôl ac ymlaen i grid cyfathrebu Dŵr Cymru, clustnodi negeseuon allweddol a phennu’r sianel orau a'r gynulleidfa ar gyfer holl waith cyfathrebu'r adran gan gynnwys Ynni Organig Dŵr Cymru, Gwastraff Organig Dŵr Cymru a phrosiectau newydd ym maes yr Adran Fasnachol.

• Gweithio gyda Chynghorau Caerdydd a Bro Morgannwg i gymryd perchnogaeth dros gyflawni'r Strategaeth Gwastraff Bwyd Domestig. Bydd hyn yn cynnwys llunio'r cynllun, cyflawni'r gwaith ymchwil, bwydo meddylfryd yr ymgyrch a'i chyflawni gan bennu llinellau sylfaen ar y cychwyn a monitro llwyddiant ar sail cerrig milltir allweddol. Nod y strategaeth yw sbarduno newid tymor hir mewn ymddygiad er mwyn cynyddu faint o wastraff bwyd sy'n cael ei ailgylchu yn yr ardal.

• Cyflawni ymgyrch strategaeth hybu i annog y busnes i feddwl am arbed ynni. Gweithio gyda'r Rheolwr Gyfarwyddwr a'r tîm cyfathrebu i gyflawni ymgyrch i newid ymddygiad trwy nifer o sianeli'r cyfryngau a mesur effaith hyn.

• Cynorthwyo'r Rheolwr Gyfarwyddwr a'r tîm uwch i ddarparu gwasanaeth cyfathrebu effeithiol (o ran cynnwys, amseriad a dull) sy'n gyson â strategaeth, amcanion a safonau'r tîm canolog, gan gynnwys codi ymwybyddiaeth am rôl y tîm Masnachol yn Dŵr Cymru.

• Casglu adborth ar y gwaith cyfathrebu a sicrhau ei fod yn cael ei ddeall, ei werthuso a'i ddefnyddio i glustnodi a bwydo gwelliannau ar lefel leol a chorfforaethol.

• Gweithio gyda thîm Cyfathrebu Dŵr Cymru i fwyafu effeithiolrwydd y sianeli cyfathrebu priodol ar draws yr adran e.e. ymgyrchoedd y cyfryngau cymdeithasol, sgriniau, hysbysfyrddau, y fewnrwyd a sesiynau briffio wyneb yn wyneb.

• Sicrhau bod cyfathrebu effeithiol yn cynorthwyo cyflawniad mentrau cysylltu cydweithwyr o fewn y gyfarwyddiaeth, a chydlynu gweithgareddau cysylltiedig gan gynnwys cymryd perchnogaeth dros y cynllun gweithredu.

• Sicrhau bod negeseuon yn gyson a'u bod yn cael eu cyflawni yn ôl y safonau priodol.

Pwy fyddwch chi'n cydweithio â nhw

Rheolwr Gyfarwyddwr y Tîm Masnachol a phawb sy'n adrodd yn uniongyrchol iddynt
Tîm Cyfathrebu Dŵr Cymru
Tîm Ynni Organig Dŵr Cymru
Sefydliadau allanol gan gynnwys Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg

Lleoliad

Byddwch chi'n gweithio o'r swyddfa yn Shaw's, Llaneirwg, ond bydd gofyn i chi deithio rhwng prif safleoedd y Cwmni, yn ogystal â theithio i safleoedd rhanbarthol ar draws Cymru. Pan fo digwyddiadau corfforaethol, gellir gofyn i chi gludo'r offer angenrheidiol i leoliad y digwyddiad.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*