Rheolwr Datblygu Bwyd Da - De Cymru

Trosolwg

Cyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy'n allweddol i dwf yr economi yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £32,785-£34,935

Dyddiad Cau: 23/09/2019 (0 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sioned Best

Ffôn: 01938 530982

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Manyleb Swydd

Teitl Swydd: Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru
Prosiect: Cywain
Adran: Bwyd
Lleoliad: Caerdydd, Meifod neu Aberystwyth (ystyrir ceisiadau i weithio o adref, ond bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn swyddfa Meifod unwaith yr wythnos yn ystod y 3-6 mis cyntaf)
Rheolwr Llinell: Arweinydd Tîm Clystyrau
Gradd: 5
Cyflog: £32,785-£34,835
Contract: Ystyrir ceisiadau am swydd lawn neu ran amser (isafswm o 4 diwrnod yr wythnos/80%)
Sgiliau Dwyieithog: Dymunol iawn


Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n allweddol ar gyfer twf yr economi Gymreig.

Mae Cywain yn chwilio am Reolwr Datblygu Bwyd Da i weithio ar draws De Cymru i ddarparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau bwyd sydd â’r uchelgais i dyfu.

Cywain

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru. Mae cyllid ar gyfer y prosiect wedi’i ddiogelu tan fis Hydref 2022.

Mae’r gwasanaeth yn cefnogi busnesau i gryfhau a thyfu, yn eu helpu i drosglwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant, yn ogystal â chryfhau eu hintegreiddiad yn y gadwyn gyflenwi. Mae’n darparu gwasanaethau drwy Gymru gyfan gyda phwyslais ar gydweithredu drwy glystyru, ychwanegu gwerth, datblygu’r farchnad er mwyn tyfu a chreu swyddi. Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac, yn ganolog i ddatblygiad y cleient, mae gennym agwedd gydlynol tuag at weithio gyda phartneriaid darparu eraill.

Mae tair elfen i’r prosiect:

• Cefnogaeth ar gyfer busnesau newydd a micro
• Cefnogaeth ddiagnostig
• Clystyru a chydweithio rhwng busnesau er mwyn hybu twf busnesau ac effeithlonrwydd

Mae Clwstwr yn cael ei arwain yn bennaf gan fusnes, lle mae grŵp o gwmnïau’n gweithio yn yr un sector ac yn agos at ei gilydd yn ddaearyddol yn adnabod problemau a chyfleoedd cyffredin. Maent yn canolbwyntio ar gynyddu elfen gystadleuol cwmnïau bwyd a diod Cymreig i’w cynorthwyo i ddatblygu a thyfu, a bydd aelodau o grŵp clwstwr yn dod at ei gilydd i gydweithio ar brosiect penodol. Mae’r prosiectau y byddant yn gweithio arnynt yn amrywio o fynd i’r afael â materion busnes sy’n effeithio ar dyfiant neu allu cystadleuol, i ganfod marchnadoedd newydd a thyfu marchnadoedd presennol.

Mae’r fethodoleg clystyru wedi cael ei beilota gan Menter a Busnes ers 2015, mewn partneriaeth ag Isadran Fwyd Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd, rydym yn cefnogi’r Clwstwr Bwydydd Da, Clwstwr Bwyd Môr a’r Clwstwr Mêl.


Nod y Rôl

Nod y rôl yw:
• rheoli amrediad o brosiectau datblygu busnes a marchnata bwyd ar ran aelodau clwstwr
• gweithredu fel prif bwynt cyswllt o ddydd i ddydd ar gyfer aelodau’r clwstwr bwyd a diod
• rheoli prosiectau’n unol â chanllawiau’r Rheolwr Prosiect
• gweithredu prosiectau o fewn y rhaglen clwstwr a gweithio fel rhan o dîm i gyflawni contractau masnachol penodol
• sicrhau bod cyllidebau’r rhaglen yn cael eu gwario’n effeithiol
• monitro a gwerthuso pob prosiect a sicrhau cydymffurfiaeth gyda gofynion archwilio


Prif Gyfrifoldebau

• Sicrhau darpariaeth gwasanaethau’r prosiect i aelodau’r clwstwr
• Meithrin perthynas agos gyda chynhyrchwyr a phroseswyr i adnabod eu hanghenion ar gyfer twf
• Gweithio gydag aelodau’r clwstwr i sicrhau bod unrhyw ofynion twf yn cael eu hadnabod a’u gweithredu ar sail un i un neu fel prosiect penodol
• Paratoi cynllun gweithredu ar gyfer y flwyddyn a rheoli adnoddau o fewn cyllideb y prosiect
• Cydlynu gweithgareddau a rhannu gwybodaeth sy’n deillio o weithgareddau’r clwstwr
• Creu cysylltiadau gydag unigolion, busnesau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag arloesedd, datblygu cynnyrch, ymchwil, datblygu marchnadoedd newydd yn ogystal â phrynwyr er mwyn sicrhau darpariaeth gydlynol
• Gweithio’n agos gydag aelodau’r clwstwr i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o weithgareddau o fewn eu prosiectau megis digwyddiadau/arddangosfeydd ayyb mewn modd proffesiynol, yn lleol ac yn genedlaethol, gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol
• Trefnu a darparu gweithdai’n ymwneud â themâu penodol i’r sector
• Adnabod anghenion, cynllunio a chynghori busnes ar eu datblygiad, gan gyfeirio at ffynonellau eraill o gefnogaeth lle bo'n briodol.
• Annog perchnogaeth o’r clystyrau a’u datblygiad trwy gydol y broses gefnogi gan yr aelodau
• Rheoli/monitro’r gyllideb a osodir gan y Rheolwr Prosiect, gan sicrhau gwerth am arian a darpariaeth gydlynol lle bo hynny’n bosibl
• Sicrhau bod gweithgareddau’r clwstwr yn cael eu cynnal mewn modd amserol a bod aelodau’n datblygu gweithgareddau perthnasol sy’n bodloni gofynion eu busnes
• Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o feysydd arbenigol eraill, gan sicrhau darpariaeth gyfannol i’r cwsmer; ymrwymo i gwblhau unrhyw waith ymchwil, addysg a datblygiad angenrheidiol er mwyn bodloni’r gofynion hyn
• Cynnal y gronfa ddata
• Sicrhau bod agweddau o’r cynllun yn cael eu monitro a’u gwerthuso’n unol â gofynion Llywodraeth Cymru
• Mynychu arddangosfeydd

Monitro a Gwerthuso
• Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu ar ddiwedd y gwaith gyda phob grŵp/unigolyn a bod deilliannau’n cael eu monitro’n gywir, yn cael eu hadolygu a'u hadrodd i'r Rheolwr Prosiect a Llywodraeth Cymru yn unol â gofynion y cytundeb, ac er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol.
• Cadw cofnodion manwl o weithgareddau a gwaith papur y clwstwr er mwyn monitro a chyflawni targedau prosiect i gydymffurfio gyda systemau adrodd a monitro'r prosiect a Llywodraeth Cymru
• Cymryd cyfrifoldeb dros sicrhau bod pob dogfennaeth ar gyfer gwaith a gyflawnwyd o fewn y rhanbarth yn gyfredol ac wedi'i gwblhau yn unol â gofynion y cynllun
• Darparu mewnbwn i unrhyw adroddiadau gwerthuso – perfformiad a bodlonrwydd cwsmer
• Monitro, adolygu ac adrodd yn ôl ar dargedau, deilliannau, gwariant a pherfformiad i’r Rheolwr Prosiect yn unol â gofynion cytundeb Llywodraeth Cymru, gan gynnwys creu, cynnal a chadw systemau rheolaeth effeithiol er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol

Gwybodaeth y Farchnad a Llwybrau i’r Farchnad
• Adnabod, ymchwilio ac anelu at sicrhau mynediad at ddata deallusrwydd y farchnad sy’n berthnasol i ofynion buddiolwyr targed mewn modd rhagweithiol.
• Datblygu a throsglwyddo gwybodaeth am y farchnad i'r gynulleidfa darged ledled Cymru
• Datblygu a chynnal digwyddiadau addysgiadol yn seiliedig ar weithdai sy’n berthnasol i lwybrau i’r farchnad er mwyn hwyluso twf busnes
• Darparu cefnogaeth ddilynol i fusnesau a hwyluso datrysiadau i faterion dosbarthu.
• Sicrhau darparu gwasanaeth integredig trwy weithio’n agos gyda’r Clystyrau a’r Rheolwr Prosiect

Arall
• Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
• Derbyn unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw


Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd lefel gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol, a dwy flynedd o brofiad gwaith mewn maes perthnasol
• Profiad dangosadwy o reoli ac ymgysylltu gyda chleientiaid / busnesau naill ai wyneb yn wyneb, dros e-bost neu dros y ffôn
• Profiad yn y diwydiant bwyd a dealltwriaeth ardderchog neu brofiad o’r sector amaeth/gwledig/bwyd yng Nghymru
• Dealltwriaeth dda o ddatblygiadau polisi gan gynnwys polisïau Llywodraeth Cymru
• Sgiliau trefnu a chydlynu o’r radd flaenaf
• Profiad o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau
• Gallu asesu a deall anghenion busnesau, a’u gofynion cefnogaeth a mentora
• Dealltwriaeth dda o gyfrifon busnes a chynlluniau busnes
• Dealltwriaeth dda o safonau a rheoliadau’r diwydiant
• Sgiliau a phrofiad o ddatblygu rhwydweithiau ardderchog ar wahanol lefelau (e.e. cysylltiadau ffurfiol ac anffurfiol) o fuddiolwyr posibl i bobl broffesiynol mewn sefydliadau partner
• Person hunanysgogol, yn derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau ac amcanion, gan ystyried anghenion y cwsmer
• Y gallu i ddadansoddi a defnyddio tystiolaeth; meddwl yn ddargyfeiriol, mynegi manteision ac anfanteision a risgiau gwahanol opsiynau
• Profiad o weithio tuag at dargedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
• Yn gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau ymlaen yn effeithiol
• Yn gallu gweithio’n annibynnol neu fel aelod o dîm
• Sgiliau cyfathrebu a rhyngweithio ardderchog, gan gynnwys sgiliau cyflwyno*
• Sgiliau technoleg gwybodaeth gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, E-bost a'r Rhyngrwyd
• Trwydded yrru lawn a defnydd o gar
• Ar gael i weithio yn ystod penwythnosau a gyda’r nos yn achlysurol

Manteisiol
• Profiad dangosadwy o gynnal ymgyrchoedd marchnata a chyfathrebu
• Sgiliau rheoli prosiect cryf
• Sgiliau cyfathrebu a rhyngweithio dwyieithog ardderchog (Cymraeg/Saesneg), gan gynnwys sgiliau cyflwyno

*Bydd ymgeiswyr sy’n ymrwymo i ddysgu neu wella eu sgiliau iaith Gymraeg yn derbyn cefnogaeth lawn gan Menter a Busnes i wneud hynny.


Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan) www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, cysylltwch â Sioned Best ar 01938 530982.

Dyddiad Cau

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10.00yb, Dydd Llun, 23 Medi 2019.

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ar unai y 27ain neu’r 30ain o Fedi 2019; lleoliad i’w gadarnhau. Os nad yw’r dyddiadau yma’n gyfleus, nodwch hynny ar y ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o'n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth:
http://www.menterabusnes.co.uk/en/about/equality-and-diversity-policy

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)