Rheolwr Datblygu Bwyd Môr - De Cymru (rhan amser)

Trosolwg

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n allweddol ar gyfer twf yr economi Gymreig gan weithio ar draws De Cymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £32,785 - £34,835 pro rata

Dyddiad Cau: 12/07/2019 (5 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Aberystwyth, Caerdydd, Y Trallwng, neu weithio o adref.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Caroline Dawson

Ffôn: 01745 770272 neu 07577 934106.

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Manyleb Swydd

Teitl Swydd: Rheolwr Datblygu Bwyd Môr - De Cymru (rhan amser)
Prosiect: Cywain
Adran: Bwyd
Lleoliad: Aberystwyth, Caerdydd, Y Trallwng, neu weithio o adref.
Rheolwr Llinell: Rheolwr Prosiect EMFF
Graddfa: 5
Cyflog: £32,785 - £34,835 pro rata
Cytundeb: Rhan amser 60%
Sgiliau Dwyieithog: Dymunol

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n allweddol ar gyfer twf yr economi Gymreig.

O ganlyniad i alw am gefnogaeth y prosiect, mae Cywain yn chwilio am Reolwr Datblygu Bwyd Môr i weithio ar draws De Cymru i ddarparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau bwyd môr sydd â’r uchelgais i dyfu.

Cefndir

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i deilwra i fusnesau micro a busnesau bach a chanolig yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym wedi derbyn arian drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru. Mae cyllid ar gyfer y prosiect wedi’i ddiogelu tan fis Hydref 2022.

Mae’r gwasanaeth yn cefnogi busnesau i gryfhau a thyfu, yn eu helpu i drosglwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant, yn ogystal â chryfhau eu hintegreiddiad yn y gadwyn gyflenwi. Mae’n darparu gwasanaethau drwy Gymru gyfan gyda phwyslais ar gydweithredu drwy glystyru, ychwanegu gwerth, datblygu’r farchnad er mwyn tyfu a chreu swyddi. Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac, yn ganolog i ddatblygiad y cleient, mae gennym agwedd gydlynol tuag at weithio gyda phartneriaid darparu eraill.

Yn ei hanfod, mae clwstwr yn cael ei arwain gan y busnesau lle mae grŵp o gwmnïau sy’n gweithredu yn yr un sector ac mewn ardaloedd sy’n agos i’w gilydd yn ddaearyddol yn gweld bod ganddynt yr un math o gyfleoedd a phroblemau. Mae’r ffocws ar gynyddu gallu cystadleuol cwmnïau bwyd a diod yng Nghymru i’w helpu i ddatblygu a thyfu, a bydd aelodau o grŵp clwstwr yn dod ynghyd i gydweithio ar brosiect penodol. Mae’r prosiectau y maent yn gweithio arnynt yn amrywiol, o ymdrin â phroblemau sy’n bodoli o fewn y busnes sy’n effeithio ar dyfiant neu allu cystadleuol, i fynd i mewn i farchnadoedd newydd a chynyddu’r marchnadoedd sydd eisoes yn bodoli.

Mae’r Clwstwr Bwyd Môr o Gymru’n dod â physgotwyr, gwerthwyr pysgod a busnesau dyframaeth gyda chynnyrch o ansawdd uchel ac awydd i dyfu ynghyd. Mae’r Clwstwr Bwyd Môr ar hyn o bryd yn ymgysylltu gyda busnesau bwyd môr ledled Cymru ac yn rhan o ddigwyddiadau Bwyd a Diod Cymru ar gyfer masnach a chwsmeriaid.

Nod y Rôl

Nod y rôl yw:

• Rheoli amrywiaeth o brosiectau datblygu busnes a marchnata bwyd môr ar gyfer aelodau Clwstwr Bwyd Môr Cymru ar draws rhanbarth De Cymru
• Gweithredu fel prif gyswllt o ddydd i ddydd i aelodau’r clwstwr
• Rheoli prosiectau gydag arweiniad gan y Rheolwr Prosiect
• Rhedeg prosiectau o fewn y rhaglen clwstwr a gweithio’n agos gyda Rheolwr Datblygu Bwyd Môr Gogledd Cymru a Rheolwr Prosiect EMFF i gyflawni cytundebau masnachol penodol
• Sicrhau bod cyllidebau’r clwstwr yn cael eu gwario’n effeithiol
• Monitro a gwerthuso pob prosiect a sicrhau cydymffurfiaeth gyda gofynion archwilio

Prif Gyfrifoldebau

• Rheoli prosiectau’n unol ag arweiniad gan y Rheolwr Prosiect.
• Gweithredu fel prif gyswllt, gan hybu a recriwtio unigolion a grwpiau i ymgysylltu gyda’r ddau brosiect, gan feithrin perthynas agos gyda physgotwyr, gwerthwyr pysgod a busnesau dyframaeth.
• Sicrhau darpariaeth gwasanaethau’r prosiect i fusnesau ac aelodau’r clwstwr, yn ogystal â hwyluso cyfarfodydd clwstwr.
• Rheoli rhanddeiliaid a datblygu cysylltiadau cyfathrebu gydag unigolion, busnesau a sefydliadau eraill sy’n ymwneud â’r prosiect yn y rhanbarth.
• Meithrin perthynas agos gyda chynhyrchwyr, proseswyr ac aelodau’r clwstwr i sicrhau bod unrhyw anghenion twf yn cael eu hadnabod a bod cefnogaeth berthnasol yn cael ei ddarparu, ynghyd ag atgyfeiriadau i ffynonellau eraill o wasanaethau busnes yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.
• Paratoi cynllun gweithredu ar gyfer y flwyddyn a rheoli adnoddau o fewn cyllideb y ddau brosiect fel y nodwyd gan y Rheolwr Prosiect, gan sicrhau gwerth am arian a darpariaeth gydlynol ble bo hynny’n bosibl.
• Mynychu arddangosfeydd, sioeau masnach a digwyddiadau o fewn y diwydiant.
• Ymchwilio i gyfleoedd cydweithio mewn gweithgareddau masnachol - allforio a masnach, cysylltu gyda digwyddiadau Bwyd a Diod Cymru.
• Cydlynu gweithgareddau grwpiau diddordeb penodol a rhannu gwybodaeth sy’n deillio o weithgareddau clwstwr.
• Monitro a gwerthuso pob prosiect i sicrhau eu bod yn cydymffurfio gyda gofynion archwilio.
• Annog perchnogaeth o’r clwstwr a’i ddatblygiad trwy gydol y broses gefnogi gan yr aelodau.
• Gweithio’n agos gyda busnesau ac aelodau clwstwr i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o weithgareddau megis digwyddiadau/arddangosfeydd, teithiau astudio, gweithdai ayb, mewn modd proffesiynol, yn lleol ac yn genedlaethol, gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol.
• Cynrychioli’r Clwstwr Bwyd Môr mewn cyfarfodydd Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd (FLAG).

Arall
• Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni.
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill fel bo’r angen.
• Cynrychioli Menter a Busnes mewn digwyddiadau fel bo’r angen.

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd lefel gradd, neu gyfwerth, neu’n uwch mewn pwnc perthnasol, a phrofiad dangosadwy mewn maes tebyg.
• Profiad dangosadwy o reoli cleientiaid ac ymgysylltu gyda chleientiaid/busnesau naill ai wyneb i wyneb, dros e-bost neu dros y ffôn.
• Sgiliau cydlynu a threfnu o’r radd flaenaf.
• Profiad o drefnu digwyddiadau.
• Gallu i asesu a deall anghenion busnes yn glir.
• Sgiliau a phrofiad o ddatblygu rhwydweithiau gwych ar wahanol lefelau (e.e. cysylltiadau ffurfiol ac anffurfiol) o fuddiolwyr posibl i bobl broffesiynol mewn sefydliadau partneriaeth.
• Person hunanysgogol, sy’n derbyn cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni ei waith a’i amcanion ei hun, gan ystyried gofynion y cwsmer.
• Gallu dadansoddi a defnyddio tystiolaeth; yn meddwl yn synhwyrol, gan ddatgan manteision, anfanteision a risgiau opsiynau penodol.
• Profiad o weithio tuag at dargedau, gyda ffocws clir ar ansawdd.
• Gallu bod yn rhagweithiol ac yn awyddus i yrr materion yn eu blaen yn effeithiol.
• Gallu gweithio fel unigolyn ac fel rhan o dîm.
• Sgiliau TG gan gynnwys; Word, Excel, PowerPoint a’r Cyfryngau Cymdeithasol.
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio - mae’r swydd yn cynnwys teithio ac aros dros nos ar adegau.
• Ar gael i weithio gyda’r nos a thros y penwythnos yn achlysurol.

Dymunol
• Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r sector pysgodfeydd yng Nghymru.
• Gwybodaeth a dealltwriaeth ddaearyddol o arfordir a phorthladdoedd Cymru.
• Sgiliau cyfathrebu a rhyngweithio dwyieithog (Cymraeg/Saesneg), gan gynnwys sgiliau cyflwyno.

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen cyfleoedd cyfartal (ar gael ar ein gwefan: www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd, cysylltwch â Caroline Dawson ar 01745 770272 neu 07577 934106.

Cyfweliadau
Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar 18 Gorffennaf 2019. Os nad yw’r dyddiad yn gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais.

Dyddiad Cau
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 10am ddydd Gwener, 12 Gorffennaf 2019.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Mae ein polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gael ar ein gwefan.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)