Rheolwr Datblygu Deallusrwydd y Farchnad a Llwybrau i’r Farchnad (Twristiaeth a Lletygarwch)

Trosolwg

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £32,785 - £34,835

Dyddiad Cau: 12/12/2019 (238 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Bangor, Llanelwy, Aberystwyth, Meifod neu Caerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dewi Evans

Ffôn: 07964 354 674.

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Manyleb Swydd

Teitl Swydd: Rheolwr Datblygu Deallusrwydd y Farchnad a Llwybrau i’r Farchnad (Twristiaeth a Lletygarwch)
Prosiect: Cywain
Adran: Bwyd
Lleoliad: Bangor, Llanelwy, Aberystwyth, Meifod neu Caerdydd
Rheolwr Llinell: Arweinydd Tîm Arloesedd a Mynediad i Farchnadoedd Newydd
Gradd: 5
Cyflog: £32,785-£34,835
Cytundeb: Parhaol - llawn amser (ystyrir ceisiadau i weithio’n rhan-amser: isafswm 30 awr yr wythnos)
Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru. O ganlyniad i gynnydd mewn galw am gefnogaeth y prosiect, mae Cywain yn chwilio am unigolyn i weithio ar draws Cymru a’r Deyrnas Unedig i:

• gynnig cyfleoedd prawf fasnachu amrywiol a chyffrous i fusnesau bwyd a diod o fewn y sector dwristiaeth a lletygarwch
• adnabod cyfleoedd newydd i fusnesau (busnesau bach a chanolig eu maint - SMEs) allu tyfu eu busnesau drwy dargedu’r sector dwristiaeth a lletygarwch
• datblygu’r sector bwyd twristiaeth a lletygarwch yng Nghymru

Cefndir Prosiect Cywain

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n rhoi cymorth wedi’i dargedu i fusnesau bach a chanolig a micro yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym wedi derbyn arian drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020. Mae cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer y prosiect tan fis Hydref 2022.

Mae cefnogaeth yn cael ei ddarparu i ddatblygu capasiti a gallu busnesau, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant, yn ogystal â chryfhau eu hintegreiddiad yn y gadwyn gyflenwi. Darperir gwasanaethau ledled Cymru gyda phwyslais ar gydweithio gyda busnesau sy’n ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad er mwyn tyfu a chreu swyddi. Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac, yn ganolog i ddatblygiad y cleient, mae gennym agwedd gydlynol tuag at weithio gyda phartneriaid darparu eraill.

Nod

• Arwain ar ddatblygu a chodi ymwybyddiaeth gyda’n cleientiaid o’r cyfleoedd busnes potensial o fewn y sector dwristiaeth a lletygarwch• Arwain ar strategaeth genedlaethol a rhaglen ledled Cymru a thu hwnt gan adnabod a chydlynu presenoldeb mewn digwyddiadau addas sydd wedi’u hanelu at gynulleidfaoedd o ddefnyddwyr, masnach a phrynwyr ar gyfer codi proffil cynnyrch a brandiau mewn modd rhagweithiol
• Cyd-weithio gydag Adran Fwyd Llywodraeth Cymru a Croeso Cymru i sicrhau ein bod yn cyfrannu tuag at flaenoriaethau polisi yn y maes twristiaeth bwyd, adnabod cyfleoedd i hyrwyddo’r sector bwyd a diod o fewn y sector dwristiaeth ac yn ategu gwerth at raglenni gwaith presennol

Prif Gyfrifoldebau

Darpariaeth Gwasanaethau
• Meithrin perthynas agos gyda gweddill y tîm, cynhyrchwyr a phroseswyr lle’n briodol i adnabod eu hanghenion ar gyfer twf
• Recriwtio grwpiau ac unigolion o ar draws y gadwyn gyflenwi i fynychu digwyddiadau a gweithdai gyda ffocws ar botensial ar gyfer twf a chreu swyddi
• Gweithio gyda grwpiau o gynhyrchwyr, ac unigolion, i adnabod a datblygu cynnyrch a marchnadoedd newydd sy’n addas ar gyfer y sector dwristiaeth
• Cydlynu gweithgaredd, gweithdai a digwyddiadau yn ogystal â rhannu gwybodaeth am y sector dwristiaeth a’r cyfleoedd potensial i fusnesau
• Creu cysylltiadau da gydag unigolion, busnesau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag arloesedd, datblygu cynnyrch a datblygu marchnadoedd newydd i sicrhau darpariaeth gydlynol
• Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Prosiect ac unrhyw Reolwyr Datblygu eraill i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o ddigwyddiadau/arddangosfeydd a theithiau astudio mewn modd proffesiynol, a hynny’n lleol ac yn genedlaethol, gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol
• Adnabod anghenion, cynllunio a chynghori busnes ar eu datblygiad, gan gyfeirio at ffynonellau o gefnogaeth lle’n briodol
• Rheoli/Monitro’r gyllideb a osodwyd gan yr Arweinydd Tîm, gan sicrhau gwerth am arian a darpariaeth gydlynol lle bo hynny’n bosib

Deallusrwydd a Llwybrau i’r Farchnad Dwristiaeth
• Adnabod, ymchwilio a cheisio cael mynediad at ddata deallusrwydd y farchnad dwristiaeth sy'n berthnasol ac yn addas ar gyfer anghenion y buddiolwyr targed mewn modd rhagweithiol
• Datblygu a throsglwyddo gwybodaeth yn ymwneud â deallusrwydd y farchnad dwristiaeth i'r gynulleidfa darged ledled Cymru
• Datblygu a darparu digwyddiadau addysgiadol yn seiliedig ar weithdai ynglŷn â llwybrau i'r farchnad dwristiaeth er mwyn hwyluso twf busnesau
• Gweithio’n agos gyda’r Rheolwyr Datblygu Rhanbarthol a’r Swyddog Marchnata i sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu hyrwyddo ac yn cael eu hanelu at y gynulleidfa darged mewn modd effeithiol ac amserol
• Darparu cefnogaeth ddilynol i fusnesau a hwyluso datrysiadau er mwyn sicrhau mynediad effeithiol i’r farchnad
• Sicrhau darparu gwasanaeth integredig trwy weithio’n agos gyda Rheolwyr Datblygu Rhanbarthol a’r Rheolwr Prosiect

Monitro a Gwerthuso
• Cadw cofnodion manwl o bob gweithgaredd a gwaith papur er mwyn sicrhau monitro a chyflawni targedau prosiect i gydymffurfio gyda systemau adrodd a monitro'r prosiect a Llywodraeth Cymru
• Cynhyrchu adroddiad terfynol ar ddiwedd pecynnau gwaith, a fydd yn adrodd ar gryfderau a gwendidau’r gweithgaredd/cymorth a ddarparwyd
• Monitro, adolygu a chynhyrchu adroddiadau ar dargedau, deilliannau, gwariant a pherfformiad i’r Rheolwr Prosiect yn unol â gofynion cytundeb Llywodraeth Cymru, gan gynnwys creu, cynnal a chadw systemau rheolaeth effeithiol er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol
• Cydymffurfio gyda gofynion ariannol a gwariant y prosiect gan lynu at ganllawiau pwrcasu’r rhaglen

Arall
• Cyrraedd safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill, a chynnig mewnbwn i aseiniadau bwyd cysylltiedig a gwblheir gan Menter a Busnes yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
● Addysg hyd lefel gradd, neu gymwysterau cyfwerth, neu brofiad perthnasol ym maes datblygiad bwyd, marchnata, trefnu digwyddiadau neu bwnc perthnasol
● Dealltwriaeth drylwyr o’r sector bwyd-amaeth yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod cyfleoedd i ddatblygu marchnadoedd newydd
● Dealltwriaeth dda a/neu brofiad dangosadwy o weithio gyda chynhyrchwyr bwyd cynradd a’r sector preifat
● Sgiliau trefnu, rheoli a chydlynu rhagorol, gyda phrofiad dangosadwy o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau
● Profiad dangosadwy o reoli cleientiaid ac ymgysylltu gyda chleientiaid / busnesau naill ai wyneb i wyneb, dros e-bost neu dros y ffôn
● Sgiliau rhyngbersonol o safon uchel a phrofiad o ddatblygu rhwydweithiau gwych ar wahanol lefelau (e.e. cysylltiadau ffurfiol ac anffurfiol) o fuddiolwyr posibl i bobl broffesiynol mewn sefydliadau partneriaeth
● Gallu cymell ei hun, a derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd gan roi ystyriaeth i anghenion y cwsmer
● Gallu bod yn rhagweithiol a gyda'r brwdfrydedd i yrru pethau ymlaen yn effeithiol, boed hynny’n annibynnol neu fel rhan o dîm
● Ymwybyddiaeth o safonau diogelwch bwyd a gofynion rheoleiddio’r diwydiant
● Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) rhagorol
● Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel gan gynnwys pecynnau Microsoft, cronfeydd data a’r we
● Trwydded yrru lawn a defnydd o gar (bydd teithio ledled Cymru a thu hwnt yn rhan annatod o’r swydd)
● Ar gael i weithio gyda’r nos a thros y penwythnos yn achlysurol

Dymunol
● Ymwybyddiaeth eang o ddatblygiad polisi bwyd-amaeth, yn ogystal â strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru
● Gallu gwneud penderfyniadau anodd ac amserol er budd y busnes a/neu’r gwasanaeth, gan gynnwys codi pryderon addas yn ymwneud â darpariaeth y gwasanaeth, cyllidebau ac isgontractwyr mewn modd proffesiynol a gwrthrychol

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a’i dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Dewi Evans ar 07964 354 674.

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar 18 Rhagfyr 2019. Os nad yw’r dyddiad yma’n gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10 yb, dydd Iau, 12 Rhagfyr 2019.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)