Rheolwr Datblygu Porth i’r Plât Marchnadoedd Bwyd Môr Rhanbarthol - Gogledd Cymru (rhan amser)

Trosolwg

Dyma gyfle gwych i weithio o fewn y Sector Bwyd Môr ac i Menter a Busnes – cwmni datblygu economaidd blaenllaw yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £33,277 - £35,358 (Cyflog Cychwynnol Gwirioneddol £33,277)

Dyddiad Cau: 25/02/2021 (12 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Unrhyw un o swyddfeydd Menter a Busnes – gweithio o adref tra bydd cyfyngiadau COVID-19 mewn lle

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Phil McGrath

Ffôn: 07577 934 106

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Dyma gyfle gwych i weithio o fewn y Sector Bwyd Môr ac i Menter a Busnes – cwmni datblygu economaidd blaenllaw yng Nghymru.

Mae croeso i ymgeiswyr wneud cais am secondiad o’u cyflogaeth presennol. Gan mai'r Gronfa Môr a Physgodfeydd Llywodraeth Cymru sydd yn cyllido’r prosiect, bydd ceisiadau yn cael eu cadw ar gyfer pwrpasau archwilio.

Mae’n ofynnol i Secondai barhau i gael ei gyflogi gan ei gyflogwr presennol trwy gydol cyfnod y secondiad, gan gadw at delerau a’r amodau’r cyflogwr (fel y nodir yn y Cytundeb Cyflogaeth gyda’u cyflogwr), a pharhau i fod ar y Gyflogres Bydd y cyflogwr wedyn yn anfonebu Porth i’r Plât am ddarparu Gwasanaethau’r Secondai ar sail ôl-daliad misol ar gyfer y cyflog gwirioneddol (gan gynnwys Pensiwn hyd at 7%, Yswiriant Gwladol ayb), sy’n gyfwerth â’r cyflog dechreuol gwirioneddol fel y nodir yn y fanyleb swydd.

Prosiect Porth i’r Plât (3 diwrnod 60%)

Mae’r prosiect Porth i’r Plât yn fenter a ddatblygwyd gan Menter a Busnes ac sy’n cael ei ariannu gan Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop a Llywodraeth Cymru tan Hydref 2021 (rydym yn aros am gymeradwyaeth i ymestyn y prosiect hyd Rhagfyr 2021).

Nod y prosiect yw datblygu'r farchnad ar gyfer Bwyd Môr Cymru yn ddomestig ac yn rhyngwladol, ynghyd â chynorthwyo busnesau bwyd môr i ddiffinio brand bwyd môr clir, deall anghenion cyfredol y farchnad a chynyddu arbenigedd marchnata yn y sector. Bydd y prosiect Porth i’r Plât yn cynnig cefnogaeth trwy’r tri llinyn canlynol:

1 Marchnata Uniongyrchol
2 Cefnogaeth Marchnata
3 Ymchwil Pwrpasol i’r Farchnad a Defnyddwyr


Nod Cyffredinol y Rôl

Mae’r Rheolwr Datblygu Marchnadoedd Bwyd Môr Rhanbarthol yn gyfrifol am gefnogi busnesau bwyd môr ar draws y rhanbarth er mwyn cynyddu eu cystadleurwydd a phroffidioldeb drwy farchnata. Mae’r rôl yn allweddol er mwyn sicrhau bod y prosiect yn cyflawni ei hamcanion trwy gydlynu gweithgareddau’r diwydiant, gan fynychu cyfarfodydd a rheoli digwyddiadau. Nodwch y cynhelir y digwyddiadau ar lein ac all-lein, yn unol â chanllawiau Covid-1 Llywodraeth Cymru. Mae’r prif amcanion yn cynnwys:

• Rheoli amrywiaeth o brosiectau datblygu busnes a marchnata bwyd môr ar gyfer busnesau
• Rheoli prosiectau gydag arweiniad gan y Rheolwr Prosiect
• Rhedeg prosiectau a gweithio fel rhan o dîm i gyflawni allbynnau prosiect penodol
• Cefnogi’r Rheolwr Prosiect i wario’r gyllideb yn effeithiol
• Monitro a gwerthuso pob prosiect a sicrhau cydymffurfiaeth gyda gofynion archwilio.


Prif Gyfrifoldebau

• Hybu a recriwtio unigolion a grwpiau i ymgysylltu gyda’r prosiect, gan feithrin perthynas agos gyda physgotwyr, gwerthwyr pysgod, masnachwyr, allforwyr a busnesau dyframaeth.
• Sicrhau darpariaeth gwasanaethau’r prosiect i fusnesau, yn ogystal â hwyluso cyfarfodydd.
• Creu cysylltiadau gydag unigolion, busnesau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag arloesedd, datblygu cynnyrch, ymchwil, datblygu marchnadoedd newydd, yn ogystal â phrynwyr i sicrhau darpariaeth gyfannol.
• Meithrin perthynas agos gyda chynhyrchwyr, proseswyr ac aelodau Pwyllgor Llywio Porth i’r Plât i sicrhau bod unrhyw anghenion twf yn cael eu hadnabod ar sail un i un neu fel prosiect penodol
• Adnabod anghenion, cynllunio a chynghori busnesau ar eu datblygiad, gan gyfeirio at ffynonellau eraill o gefnogaeth lle’n addas
• Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am feysydd arbenigol eraill, gan sicrhau darpariaeth gyfannol i’r cwsmer; ymrwymo i gwblhau unrhyw waith ymchwil, dysgu a datblygu angenrheidiol er mwyn cyflawni’r anghenion hynny.
• Sicrhau monitro a gwerthuso agweddau o’r cynllun yn effeithiol yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru.
• Mynychu arddangosfeydd
• Rheoli rhanddeiliaid a datblygu cysylltiadau cyfathrebu gydag unigolion, busnesau a sefydliadau eraill sy’n ymwneud â’r prosiect yn eich rhanbarth ee Seafish, Food Innovation Wales, Prifysgolion, sefydliadau RDP, ayyb
• Ymchwilio i gyfleoedd cydweithio mewn gweithgareddau masnachol - allforio a masnach, cysylltu gyda digwyddiadau Bwyd a Diod Cymru.
• Cydlynu gweithgareddau a rhannu gwybodaeth sy’n deillio o weithgareddau Porth i’r Plât.
• Gweithio’n agos gyda busnesau i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o weithgareddau megis digwyddiadau/arddangosfeydd, teithiau astudio, gweithdai ayb, mewn modd proffesiynol, yn lleol ac yn genedlaethol, gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol.
• Sicrhau bod gweithgareddau yn cael eu cynnal mewn modd amserol a bod busnesau’n datblygu gweithgareddau perthnasol sy’n bodloni gofynion eu busnes.

Monitro a Gwerthuso
• Rheoli/monitro’r gyllideb a osodir gan y Rheolwr Prosiect, gan sicrhau gwerth am arian a darpariaeth gydlynol lle’n bosib
• Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu trwy gydol oes y prosiect a bod deilliannau’n cael eu monitro’n fanwl, yn cael eu hadolygu a’u hadrodd i’r Rheolwr Prosiect a Llywodraeth Cymru yn unol â gofynion y cytundeb, ac er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol.
• Cadw adroddiadau manwl o weithgareddau a gwaith papur er mwyn monitro a chyrraedd targedau’r prosiect i gydymffurfio â systemau monitro ac adrodd Llywodraeth Cymru.
• Cymryd cyfrifoldeb dros sicrhau bod yr holl ddogfennau ar gyfer y gwaith a gwblhawyd yn gyfredol ac yn unol â gofynion y cynllun.
• Rhoi mewnbwn i unrhyw adroddiadau gwerthuso - perfformiad a bodlonrwydd y cwsmer.

Deallusrwydd y Farchnad a Llwybrau i’r Farchnad
• Adnabod, ymchwilio ac anelu at sicrhau mynediad at ddata deallusrwydd y farchnad sy’n berthnasol i ofynion buddiolwyr targed mewn modd rhagweithiol.
• Datblygu a throsglwyddo gwybodaeth yn ymwneud â deallusrwydd y farchnad i’r gynulleidfa darged ar draws Cymru.
• Datblygu a darparu digwyddiadau addysgol yn seiliedig ar weithdai’n ymwneud ag atebion llwybr i’r farchnad er mwyn hwyluso twf busnes.
• Darparu cefnogaeth ddilynol i fusnesau a hwyluso atebion ar gyfer busnesau.
• Sicrhau darpariaeth gwasanaeth integredig trwy weithio’n agos gyda’r Clwstwr Bwyd Môr, Rheolwyr Prosiect Cywain a Porth i’r Plât

Arall
• Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni.
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill fel bo’r angen.
• Cynrychioli Menter a Busnes mewn digwyddiadau fel bo’r angen.

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd lefel gradd neu gyfwerth mewn busnes, economeg, amaeth, bwyd, diwydiannau’r tir, neu bwnc perthnasol
● Dealltwriaeth drylwyr o’r sector bwyd-amaeth yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod y wybodaeth a’r gwaith ymchwil sy’n berthnasol i’r sector(au) hynny
● Dealltwriaeth eang o ddatblygiad polisi, yn ogystal â strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru.
● Dealltwriaeth dda a/neu brofiad dangosadwy o weithio gyda chynhyrchwyr bwyd cynradd a’r sector preifat
● Profiad dangosadwy o reoli cleientiaid ac ymgysylltu gyda chleientiaid / busnesau naill ai wyneb i wyneb, dros e-bost neu dros y ffôn.
● Gallu gwerthuso a defnyddio tystiolaeth mewn modd clir ac ymarferol sy’n berthnasol i’r gynulleidfa ac i feddwl yn greadigol, gan fynegi manteision, anfanteision a risgiau gwahanol opsiynau
● Gallu asesu a datblygu dealltwriaeth glir o anghenion cleientiaid, a’u cefnogi yn unol â’u gofynion unigol
● Dealltwriaeth dda o gyfrifon busnes a chynlluniau busnes
● Sgiliau a phrofiad o ddatblygu rhwydweithiau gwych ar wahanol lefelau (e.e. cysylltiadau ffurfiol ac anffurfiol) o fuddiolwyr posibl i bobl broffesiynol mewn sefydliadau partneriaeth
● Sgiliau trefnu a chydlynu rhagorol, gyda phrofiad o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau
● Gallu datblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn modd effeithiol ac amserol
● Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol rhagorol, gyda’r gallu i wneud penderfyniadau anodd a’u cyfathrebu mewn modd diduedd
● Gallu cymell ei hun, a derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
● Ymwybyddiaeth o safonau bwyd a gofynion rheoliadol o fewn y diwydiant
● Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig ardderchog
● Sgiliau TG ar lefel uchel gan gynnwys pecynnau Microsoft, cronfeydd data a’r we
● Trwydded yrru lawn a defnydd o gar (gallai’r swydd olygu teithio ledled Cymru)
● Ar gael i weithio gyda’r nos a thros y penwythnos yn achlysurol.

Dymunol
• Dealltwriaeth ddaearyddol o arfordir a phorthladdoedd Cymru.
• Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r sector pysgodfeydd yng Nghymru.
• Profiad dangosadwy o weithio / rheoli prosiect ar raddfa debyg
• Cymhwyster Marchnata neu Ymchwil Marchnad


Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen cyfleoedd cyfartal (ar gael ar ein gwefan: www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd, cysylltwch â Phil McGrath ar 07577 934106

Cyfweliadau
Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon dros linc video ar ddydd Llun, 1 Mawrth 2021. Os nad yw’r dyddiad yn gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais.

Dyddiad Cau
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 10am, dydd Mercher, 25 Chwefror 2021


Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae ein polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gael ar ein gwefan.

Gwybodaeth Pellach

Cedwir copi llawn o bob ffurflen gais yn ddiogel ac yn gyfrinachol gan Adnoddau Dynol at ddibenion archwilio prosiectau yn unol â gofynion ein harianwyr a’u hamserlenni cadw. Er mwyn cydymffurfio gyda GDPR 2018, rhaid i ni dderbyn eich cytundeb i hyn. Bydd Menter a Busnes yn cymryd yn ganiataol eich bod yn cytuno i’r drefn yma os ydych yn llofnodi (yn electroneg neu’n ysgrifenedig) a’n danfon y ffurflen hon fel cais ffurfiol am swydd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)