Rheolwr Datblygu: Sector Fwyd (Abertawe a'r Cyffiniau)

Trosolwg

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £33,277 - £35,358

Dyddiad Cau: 18/01/2021 (2 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Parc Gwyddoniaeth Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3AH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nerys Davies

Ffôn: 07539 030 849

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Manyleb Swydd

Teitl Swydd: Rheolwr Datblygu: Sector Bwyd (Abertawe a’r Cyffiniau)
Prosiect: Cywain
Adran: Datblygu Bwyd
Lleoliadau: Caerfyrddin. Ystyrier lleoliadau eraill
Rheolwr Llinell: Arweinydd Tîm - Cefnogaeth ar gyfer Busnesau Bychain a Meicro
Graddfa: 5
Cyflog: £33,277 - £35,358
Cytundeb: Llawn-amser (ystyrir ceisiadau i weithio’n rhan-amser, o leiaf 30 awr yr wythnos)
Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

O ganlyniad i gynnydd mewn galw am gefnogaeth y prosiect, mae Cywain yn chwilio am Reolwr Datblygu i weithio yn ardal Abertawe a’r Cyffiniau i gefnogi busnesau bychain a micro i ddechrau ac i dyfu.

Mae cynnig y swydd hon yn ffurfiol i’r ymgeisydd llwyddiannus yn ddibynnol ar Menter a Busnes yn derbyn cadarnhad swyddogol o gymeradwyaeth y swydd. Gan gymryd bod cymeradwyaeth yn cael ei gadarnhau, disgwylir, er nad yw’n bendant, y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus mewn lle erbyn Chwefror 2020

Cefndir

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n rhoi cymorth wedi’i dargedu i fusnesau bach a chanolig a micro yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym wedi derbyn arian drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020. Mae cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer y prosiect tan fis Hydref 2022.

Mae cefnogaeth yn cael ei ddarparu i ddatblygu capasiti a gallu busnesau, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant, yn ogystal â chryfhau eu hintegreiddiad yn y gadwyn gyflenwi. Darperir gwasanaethau ledled Cymru gyda phwyslais ar gydweithio gyda busnesau sy’n ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad er mwyn tyfu a chreu swyddi. Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac, yn ganolog i ddatblygiad y cleient, mae gennym agwedd gydlynol tuag at weithio gyda phartneriaid darparu eraill.

Mae tri llinyn i’r prosiect:

• Cefnogaeth i fusnesau newydd a busnesau micro
• Cefnogaeth ddiagnostig ar gael i bob busnes o fewn y sector bwyd a diod yng Nghymru
• Clystyru a chydweithio rhwng busnesau i hybu effeithiolrwydd a thwf busnesau

Nod y Rôl

Arwain ar ddatblygu’r prosiect a darparu gwasanaeth i fusnesau newydd neu’r rhai sy’n tyfu’n bennaf o fewn yr ardal ddaearyddol benodol a darparu arbenigedd sy’n benodol i’r sector bwyd a diod.

Disgwylir i ddeiliad y swydd ddarparu gwybodaeth a hwyluso datblygiad busnesau yn y rhanbarth, adnabod ac ymateb i ofynion y sector a chydlynu’r ddarpariaeth o fewn y gyllideb.

Cydnabyddir yn sgil Covid-19 bydd nifer o gleientiaid presennol Cywain angen cefnogaeth gydag adfer eu busnesau ac eraill i gynnal a gwarchod eu lefelau gwerthiant a staffio. Bydd angen i ddeiliad y swydd ddangos hyblygrwydd gyda’r math o gefnogaeth sydd ei angen a gallu dadansoddi’r anghenion hynny.

Prif Gyfrifoldebau

Cefnogaeth i Gleientiaid - Datblygu Prosiect a Darparu Gwasanaeth
• Sicrhau bod gwasanaethau’r prosiect yn cael eu darparu i gynhyrchwyr a busnesau bwyd a diod o fewn yr ardal benodol
• Meithrin perthynas agos gyda chynhyrchwyr a phroseswyr i ganfod eu hanghenion ar gyfer twf drwy asesiad diagnostig a chreu rhaglen gefnogaeth briodol, gan ail-ymweld a chynnal asesiadau diagnostic yn flynyddol er mwyn monitro twf busnes
• Recriwtio grwpiau ac unigolion ar draws y gadwyn gyflenwi i'r prosiect i ganfod a datblygu cynnyrch a marchnadoedd newydd, gan ganolbwyntio ar y potensial ar gyfer twf a chreu swyddi
• Paratoi cynllun gweithredu a chynnal asesiad diagnostig ar ddechrau’r gwaith gyda phob busnes a rheoli’r adnoddau o fewn cyllideb y prosiect, ac ail gynnal y diagnostig yn flynyddol
• Cydlynu asesiadau diagnostig ar ran Llywodraeth Cymru (ceisiadau FBIS), ynghyd a darparu gwybodaeth am gleientiaid i aelodau penodol o’r isadran fwyd a diod
• Cydlynu gweithgaredd a rhannu gwybodaeth sy’n deillio o fentrau thematig y rhaglen yn yr ardal, gan sicrhau cyfraniad gan y cleient lle bo angen. Trefnu a darparu gweithdai ar themâu penodol o fewn y rhanbarth ac arwain ar brosiectau a phartneriaethau gyda rhanddeiliaid lleol a rhanbarthol
• Adnabod anghenion, cynllunio a chynghori busnesau ynglŷn â’u datblygiad, gan gyfeirio at ffynonellau eraill o gefnogaeth lle bo’n briodol
• Dadansoddi anghenion hyfforddiant cleientiaid ac ymateb yn adweithiol i’r anghenion rheiny
• Annog perchnogaeth o’r busnes a’i ddatblygiad trwy gydol y broses gefnogi gan y cleientiaid, a’u cymell drwy sefyllfaoedd anodd a sensitif yn ôl yr angen
• Derbyn cyfrifoldeb am bob gweithgaredd a datblygiad cleientiaid yn y rhanbarth a sicrhau bod targedau daearyddol yn cael eu cyrraedd

Gweithio fel Aelod o Dîm a gyda Phartneriaid, Budd-ddeiliad a Darparwyr Allanol
• Creu cysylltiadau gydag unigolion, busnesau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag arloesedd, datblygu cynnyrch a datblygu marchnadoedd newydd er mwyn sicrhau darpariaeth gydlynol
• Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Datblygu Cywain – Prawf Fasnachu i gynllunio ddigwyddiadau/arddangosfeydd a theithiau astudio yn lleol ac yn genedlaethol, gan sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu hyrwyddo a’u hanelu at y gynulleidfa darged mewn modd effeithiol ac amserol
• Cydweithio’n agos gyda fframwaith o fentoriaid, pennu rhaglenni gwaith a sicrhau rhannu adborth cleientiaid (positif a negyddol) gyda hwy
• Gweithio’n agos gyda’r Tîm Arloesedd a’r Tîm Marchnata er mwyn sicrhau gwasanaeth integredig
• Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o arbenigeddau eraill. Sicrhau darpariaeth o wasanaethau holistig i’r cwsmer, gydag ymrwymiad i gynnal unrhyw waith ymchwil a dysgu a datblygu sy’n ofynnol er mwyn bodloni’r anghenion hynny a dosrannu unrhyw wybodaeth / ganfyddiadau i weddill y tîm.

Monitro a Gwerthuso
• Rheoli a monitro’r gyllideb a osodir gan Reolwr y Prosiect, gan sicrhau gwerth am arian a darpariaeth ar y cyd lle bo hynny’n ymarferol
• Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu trwy gydol oes y prosiect a bod deilliannau’n cael eu monitro’n fanwl, yn cael eu hadolygu a’u hadrodd i’r Rheolwr Prosiect a Llywodraeth Cymru yn unol â gofynion y cytundeb, ac er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol
• Cadw adroddiadau manwl o weithgareddau a gwaith papur er mwyn monitro a chyrraedd targedau’r prosiect i gydymffurfio â systemau monitro ac adrodd Llywodraeth Cymru
• Cymryd cyfrifoldeb dros sicrhau bod yr holl ddogfennau ar gyfer y gwaith a gwblhawyd yn gyfredol ac wedi’i gwblhau yn unol â gofynion y cynllun
• Cynhyrchu adroddiad terfynol ar ddiwedd y gwaith gyda phob grŵp/unigolyn, sy’n adrodd ar gryfderau a gwendidau’r gweithgaredd/cymorth a dderbyniwyd
• Sicrhau fod canllawiau pwrcasu’r prosiect yn cael ei dilyn, gan gynnwys creu, cynnal a chadw systemau rheolaeth effeithiol er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol

Arall
• Sicrhau bod safonau ansawdd, gofal cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, diogelwch data, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
• Derbyn unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau eraill, a chymryd rhan mewn gwaith arall yn ymwneud â bwyd ar ran Menter a Busnes yn ôl yr angen
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl yr angen

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd lefel gradd neu gyfwerth mewn busnes, economeg, amaeth, bwyd, diwydiannau’r tir, neu bwnc perthnasol
● Dealltwriaeth drylwyr o’r sector bwyd-amaeth yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod y wybodaeth a’r gwaith ymchwil sy’n berthnasol i’r sector(au) hynny
● Dealltwriaeth eang o ddatblygiad polisi, yn ogystal â strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru.
● Dealltwriaeth dda a/neu brofiad dangosadwy o weithio gyda chynhyrchwyr bwyd cynradd a’r sector preifat
● Profiad dangosadwy o reoli cleientiaid ac ymgysylltu gyda chleientiaid / busnesau naill ai wyneb i wyneb, dros e-bost neu dros y ffôn.
● Gallu gwerthuso a defnyddio tystiolaeth mewn modd clir ac ymarferol sy’n berthnasol i’r gynulleidfa ac i feddwl yn greadigol, gan fynegi manteision, anfanteision a risgiau gwahanol opsiynau
● Gallu asesu a datblygu dealltwriaeth glir o anghenion cleientiaid, a’u cefnogi yn unol â’u gofynion unigol
● Dealltwriaeth dda o gyfrifon busnes a chynlluniau busnes
● Sgiliau a phrofiad o ddatblygu rhwydweithiau gwych ar wahanol lefelau (e.e. cysylltiadau ffurfiol ac anffurfiol) o fuddiolwyr posibl i bobl broffesiynol mewn sefydliadau partneriaeth
● Sgiliau trefnu a chydlynu rhagorol, gyda phrofiad o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau
● Gallu datblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn modd effeithiol ac amserol
● Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol rhagorol, gyda’r gallu i wneud penderfyniadau anodd a’u cyfathrebu mewn modd diduedd
● Gallu cymell ei hun, a derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
● Ymwybyddiaeth o safonau bwyd a gofynion rheoliadol o fewn y diwydiant
● Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig ardderchog
● Sgiliau TG ar lefel uchel gan gynnwys pecynnau Microsoft, cronfeydd data a’r we
● Trwydded yrru lawn a defnydd o gar (gallai’r swydd olygu teithio ledled Cymru)
● Ar gael i weithio gyda’r nos a thros y penwythnos yn achlysurol.

Dymunol
● Profiad dangosadwy o redeg ymgyrchoedd marchnata a chyfathrebu
• Profiad dangosadwy o weithio / rheoli prosiect ar raddfa debyg

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen cyfleoedd cyfartal (ar gael ar ein gwefan: www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, cysylltwch â Nerys Davies ar 07539 030 849.

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ar ddydd Gwener, 22 Ionawr 2021. Os nad yw’r dyddiad yma’n gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 10.00yb, ddydd Llun, 18 Ionawr 2021.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Ceir copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar ein gwefan.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)