Rheolwr Datblygu Tir

Trosolwg

Byddwch yn adeiladu ar ein henw da fel cwmni tai arloesol sy'n blaenoriaethu’r gymuned. Bydd gennych galon gymdeithasol a meddwl masnachol miniog.

Cyflogwr: Adra

Cyflog: £51,412

Dyddiad Cau: 30/07/2020 (11 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248 677221

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pwrpas y rôl

Bydd y rôl yma yn helpu i wireddu ein uchelgais i adeiladu cartrefi newydd i bobl yn ein cymunedau.

Bydd hyn yn golygu datblygu cyfleoedd newydd i greu cartrefi, dod o hyd i safleoedd newydd a gweithio gyda phartneriaid i gyflwyno cynlluniau uchelgeisiol.

Rydym yn gweld ein hunain fel mwy na darparwr tai. Credwn mewn dull newydd, arloesol o ddarparu cartrefi newydd gan weithio gyda'n cwsmeriaid a meithrin ymdeimlad cymunedol cryf.

Beth fyddwch chi'n ei wneud

Byddwch yn gyfrifol am chwilio am gyfleoedd datblygu newydd. Bydd hyn yn cynnwys adnabod tir a safleoedd ar gyfer cartrefi fforddiadwy a thai i’r farchnad agored.

Unwaith y bydd cyfle wedi ei adnabod, byddwch yn negodi’r holl delerau masnachol ac yn cynhyrchu achosion busnes i helpu i sicrhau cyllid a gwireddu’r cynllun.

Byddwch yn paratoi dadansoddiad cyllidol ac adroddiadau diwydrwydd dyladwy gan reoli risgiau, llywodraethu a chyllidebau.

Gyda thueddiad naturiol i weithio mewn partneriaethau, bydd ganddoch berthynas bositif gydag ystod eang o rhanddeiliaid, gan fagu hyder, hygrededd ac ymddiriedaeth a gweithredu fel llysgennad ar gyfer ein brand bob amser.

Bydd eich greddf fasnachol yn golygu eich bod yn gwirio ymgynghorwyr a chontractwyr yn barhaus ac yn cymryd camau priodol i sicrhau perfformiad effeithlon.

Byddwch yn cynnwys rhanddeiliaid allweddol yn y broses o gynllunio ac adeiladu tai newydd gan sicrhau mai anghenion y cwsmer yw’r blaenoriaeth bob tro.

Beth rydym ni'n chwilio amdano

Byddwch yn adeiladu ar ein henw da fel cwmni tai arloesol sy'n blaenoriaethu’r gymuned. Bydd gennych galon gymdeithasol a meddwl masnachol miniog.

Byddwch yn rhan allweddol o dîm sy’n perfformio yn uchel a sy'n gwireddu cynlluniau o broffil uchel. Fe wnewch chi sicrhau cyfleoedd busnes newydd gan fod yn barod i rolio eich llewys i fyny a mynd i’r afael o'r cychwyn cyntaf.

Dylai fod gennych record amlwg o reoli rhaglen adeiladu fawr, gan gynnwys caffael safleoedd ac eiddo.
Bydd gennych ddealltwriaeth fanwl o gontractau a chaffael ynghyd â dull ymarferol o reoli prosiectau cyfalaf mawr.

Byddwch yn gallu dangos tystiolaeth drwy eich gyrfa o ennill busnes newydd, yn meddu ar brofiad helaeth o fewn y diwydiant adeiladu, cymwysterau addas, a chysylltiadau gwych o fewn y sectorau adeiladu tai a chontractio.

Byddwch yn arweinydd ysbrydoledig ac arloesol a fydd yn manteisio ar botensial y rôl hon, a byddwch yn cael eich gyrru i ddarparu datrysiadau a gwasanaethau o ansawdd uchel i bobl.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*