Rheolwr Gwasanaethau Cymraeg

Trosolwg

Gan weithio'n uniongyrchol i Ysgrifennydd y Bwrdd, bydd Rheolwr yr Iaith Gymraeg yn gweithredu fel arweinydd strategol ar gyfer y sefydliad ar faterion yn ymwneud â'r Gymraeg ac yn rheoli...

Cyflogwr: Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Cyflog: Band 7 £31,697 - £41,787

Dyddiad Cau: 16/09/2018 (310 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ty Dysgu, Cefn Coed Nantgarw, Caerdydd, Cymru CF15 7QQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dafydd Bebb

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

RHEOLWR IAITH GYMRAEG - ADDYSG A GWELLA IECHYD CYMRU

Penodiad parhaol neu secondiad 2 flynedd

Os ydych chi'n gwneud cais am secondiad o fewn y GIG, rhaid i bob cais gael ei gymeradwyo gan reolwyr llinell a chadarnhad o gofio y byddant yn sicrhau bod swydd yn agored i'r ymgeisydd llwyddiannus ddychwelyd ato ar ddiwedd y cytundeb hwn.

BAND: 7

CYFLOG: £ 31,697 - £ 41,787

CYMRAEG HANFODOL

Ym mis Hydref 2018 bydd corff statudol newydd o fewn GIG Cymru yn dod i rym, gan weithio ar draws y sectorau iechyd ac addysg. Bydd Addysg a Gwelliant Iechyd Cymru (HEIW) yn goruchwylio datblygiad strategol y gweithlu iechyd yng Nghymru, gan gynnwys cynllunio gweithlu, datblygu arweinyddiaeth a chomisiynu addysg. Bydd yn eistedd ochr yn ochr â'r Byrddau Iechyd a'r Ymddiriedolaethau presennol fel yr unfed ar ddeg aelod o deulu GIG Cymru.

Gan weithio'n uniongyrchol i Ysgrifennydd y Bwrdd, bydd Rheolwr yr Iaith Gymraeg yn gweithredu fel arweinydd strategol ar gyfer y sefydliad ar faterion yn ymwneud â'r Gymraeg ac yn rheoli darpariaeth gwasanaeth Cymraeg yn effeithiol ar draws Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW).

Bydd Rheolwr yr Iaith Gymraeg yn arwain ar sicrhau bod y sefydliad yn cydymffurfio â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, Cynllun Iaith Gymraeg y sefydliad a safonau Mesur newydd y Gymraeg (Cymru) 2011, ac unrhyw strategaethau statudol eraill, gan gynnwys Safonau yr Iaith Gymraeg newydd.

Bydd deiliad y swydd yn darparu cyngor, arweiniad a chymorth i gydweithwyr, gan gynnwys Aelodau'r Bwrdd, Cyfarwyddwyr Gweithredol a Phenaethiaid Gwasanaeth ar faterion sy'n ymwneud â'r Iaith Gymraeg a bydd yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu mentrau arfer gorau i wella diwylliant sefydliadol dwyieithog a chynorthwyo adrannau unigol i darparu gwasanaethau'n ddwyieithog.

Bydd y rôl hon yn darparu cefnogaeth i Ysgrifennydd y Bwrdd a'r Bwrdd ar gyfer datblygu a chyflwyno agenda iaith Gymraeg y sefydliad.

Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am reolaeth llinell Swyddog Llywodraethu Iaith Gymraeg HEIW. Bydd deilydd y swydd yn darparu Gwasanaeth Iaith Gymraeg cynhwysfawr yn unol â Chynllun Iaith Gymraeg HEIW a'r Safonau dilynol.

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar NHS Jobs a chynnwys eich CV. Mae yn rhaid i’ch CV gynnwys tystiolaeth i gefnogi'r ymddygiadau gofynnol a nodir yn y fanyleb person. Bydd angen cyflwyno'r wybodaeth ategol hon fel rhan o'ch CV gan mai dim ond un ddogfen y gellir ei huwchlwytho.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16 Medi 2018.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)